Författararkiv: Lars-Ove

Lyssna på sakkunskapen och rädda Råstasjön

När Solnabon Annika Öhlund la upp denna bild, tagen i slutet av maj 2017, på Facebook kom det många kommentarer ”är det verkligen så lite grönt runt Råstasjön?”. Det verkar som många inte uppfattat hur hotat området är. Därför är insändaren till veckans Vi i Solna av Nätverkets Ann Bell verkligen aktuell.Ann Bell skriver: ”Först ska man bygga 1 800 lägenheter vid Solnabornas kanske mest älskade grönområde. Starka protester gör att man krymper bygget till “bara” cirka 800 lägenheter. Dock tycker man att bygge på strandskyddat område är OK och i juni 2014 röstar moderater, liberaler, centerpartister samt kristdemokrater för detta bygge. I februari 2016 stoppar Mark och miljö-överdomstolen alliansens byggplaner – man får nämligen inte bygga på strandskyddat område.

Så här i efterhand vill alliansen verka lite mer miljövänlig. En liberal politiker utnämner t o m sig själv till det kommande naturreservatets pappa. De många aktiva inom nätverket Rädda Råstasjön tar sig för pannan. De styrande uppvisar inte bara arrogans, utan också en okunnig klåfingrighet som tyvärr kan ställa till det för reservatet.”

Läs hela insändaren på Vi i Solna, den återfinns på sidan 10.

Har just du synpunkter på förslaget till Naturreservat som Solna kommit med, skriv gärna dina kommentarer här. Tyvärr vill de styrande inte ha ett öppet möte som del av samrådet.

Musslor i Råstasjön och dess betydelse

Musslor är en viktig del i ekosystemet och hjälper till så vi får bättre vatten. En inventering som gjordes nyligen visar på att det baserat på beräkningar skulle kunna finnas upp till fem miljoner musslor i Råstasjön. Dessa kan filtrera över 230 miljoner liter vatten varje dygn. det motsvarar lite drygt halva vattenmängden i Råstasjön.

Det finns sju olika arter av sötvattensmusslor i Sverige, och det visade sig att två av dessa arter lever i Råstasjön, Större Dammussla och Allmän Dammussla. Den senare arten visste man tidigare inte om att den fanns i sjön. Råstasjön levererar i alla led, även under vattnet.

Solna stad har även skrivit om det.

Foto: Henrik Persson

 

Tyck till om naturreservatet – inklusive gränsdragningen!

Det är viktigt att vi alla deltar i samrådet kring naturreservatet. Och självklart är Pehr Granfalks påstående i lokalpressen – se tidigare inlägg på vår FB-sida och hemsida – att gränserna för reservatet redan är bestämda av kommunstyrelsen i december och inte kan debatteras, något som behöver bemötas. Flera företrädare för partier i fullmäktige, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna har fört fram en helt annan inställning och menar att gränserna visst måste kunna diskuteras i samrådet.

Det här skriver man på Solna stads hemsida:

”Ta chansen och tyck till om naturreservatet kring Råstasjön! Området har ett rikt naturliv och är för solnaborna en viktig plats för vardagsmotion och friluftsliv. Föreskrifter och skötselplan för ett naturreservat har tagits fram och t.o.m. 10 september 2017 finns möjligheten att tycka till om förslagen. Det gör du enklast via https://www.solna.se/sv/boende-miljo/parker-och-gronomraden/naturreservat/samrad-tyck-till-om-det-nya-naturreservatet-vid-rastasjon/

Själv kommer jag klicka mig in där och kräva:

– Vidgade reservatsgränser, bortom strandskyddslinjen, och definitivt inga fler byggen i närheten av sjön. Arenastaden och de nya jättehöghusen har redan skadat tillräckligt.

– Inga spångar, inga avverkningar av träd (fälla ekar för att ”skydda tallar” t ex, nej) inga gym, inga lekparker. Folk – inklusive barn – vet hur de ska uppskatta naturen ändå, utan ingrepp.

– Omplantering på de områden som förstörts av byggbolagen med tillstånd av staden, tex betongstationsområdet m fl områden, fram till Evenemangsgatans trottoar.

– De förslag till underhåll som finns med måste få en budget, som det är nu är det bara en inriktning, inget åtagande.

– I övrigt: Låt området vara ifred såpass så att nuvarande flora och fauna räddas, samt utvidga naturreservatet där det går och ta bort Sjövägen för allmän trafik så att vi får ett sammanhängande reservat med Lötsjön.

– Gör om Råsta Kafé till ett kunskapscentrum om miljön, ett Naturens Hus.

Det här är punkter till ett rimligt upplägg av naturreservatet.

Henrik Persson

kontaktperson,

Nätverket Rädda Råstasjön

Naturreservatet vid Råstasjön – Vad vill egentligen de styrande

Nu kommer snart förslaget om hur naturreservatet runt Råstasjön ska utformas, men de styrande vill inte prata om storleken, utan bara hur det ska se ut. Henrik Persson säger ”Som jag förstår det har man dragit reservatsgränsen efter strandskyddslinjen. Vi i nätverket vill ha en buffertzon och bland annat återplantera på betongstationen. Med så snäva gränser infinner sig misstanken att kommunen fortfarande planerar att bygga bostäder vid sjön.”

Vidare, den föreslagna skötselplanen – offra inte hela norra sidan för 8 tallar! Rädda Råstasjön vill INTE ha spångar i skogen, men vi vill ha konkreta och budgetsatta förslag kring plantering av träd, bukar och blommor. Som det är formulerat nu är det till intet förpliktigande.

Läs mer om detta i Vi i Solnas artikel här.

 

Kampen går vidare

Härligt att i onsdags kunna fira ettårsdagen av domslutet som räddade Råstasjöområdet från totalförstörelse. En rättvis seger för folk- och miljöopinionen! Nu gäller det att en självklar buffertzon etableras kring sjön som skapar ett meningsfullt naturreservat.

Tyvärr har Solna stad lagt fram ett naturreservatsförslag som stannar vid 100 m från strandkanten, alltså strandskyddslinjen. Det räcker självklart inte. Man anar att planer kan finnas att bygga kant i kant med strandskyddslinjen, på vissa ställen.

Sjövägen tycks man inte alls vilja stänga, vilket eliminerar möjligheten till ett reservat genmensamt med Sundbyberg och Lötsjön där. Dessutom finns en ansökning att lägga byggbodar precis intill skogsremsan vid sjön, något vi helt motsätter oss. I nuläget är tystnaden kring naturreservatsfrågan, omfattningen av reservatet alltså, från kommunledningens sida närmast öronbedövande.

Tänker man göra som vanligt från Solna stads sida, och surmulet och barnsligt tigande markera att man inte fått sin vilja igenom, genom olika märkliga framstötar?

Exempelvis som de senaste: Onödig och otillåten nedhuggning av ett träd med en fridlyst mistel i, utplacerande av trälådor för odling på parkområdet vid sjön, eller anslaget av pengar till att jobba fram ”förslaget” att hugga ner 120 träd i den känsligaste delen av skogsområdet vid sjön?

Från vår sida ser vi ingen anledning till att minska vår vaksamhet kring vad som händer i området.

/Henrik Persson,

Nätverket Rädda Råstasjön

Den långsiktiga strategin bakom ett ”tillfälligt bygglov” vid Råstasjön

Solna stad lade i höstas fram ett förslag på ett naturreservat vid Råstasjön. Förslaget var det minsta möjliga – som Rädda Råstasjön tidigare skrivit om ingår inte ens all strandskyddad mark runt sjön och kommunen anser inte att man behöver sätta av en krona för restaurering och underhåll.

I förra veckan kom då en liten notis i tidningen som fick en del att falla på plats. I denna kungörelse framkom att PEAB AB ansöker om tillfälligt bygglov för att sätta upp byggbodar samt en modul som ska bli visningslägenhet för de kommande höghusen på Evenemangsgatan. Det tillfälliga bygglovet ska gälla i två-tre år, vilket kanske inte kan tyckas så allvarligt. Här är det dock två aspekter som är värda att lyfta fram:

  1. Om bygglovet godkänns cementeras naturreservatets gränser i linje med Solnas minimala förslag. Man förkastar därmed de sakkunniga som menar att det är helt nödvändigt med en buffertzon av träd och växtlighet för att skydda det lilla och sårbara urbana ekosystemet Råstasjön.
  2. När det tillfälliga bygglovet har upphört blir det lätt för tjänstemän och politiker att lägga fram en permanent byggplan med höghus på den aktuella ytan.

Rädda Råstasjön vill härmed än en gång vädja till Solnas politiker och tjänstemän: Lägg nu er tid och kraft på att få till ett riktigt bra naturreservat vid Råstasjön, snarare än att gå PEABs ärenden. Vi har alla ett ansvar för att skydda och förvalta Råstasjöns unika natur- och rekreationsvärden, för vår generation och de som kommer efter oss.

PEABs ansökan finns här.Allm_handling Samlingshandling för BND_2017_15

Naturreservat vid Råstasjön – synpunkter

Solna, 13 december 2016

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg och Nätverket Rädda Råstasjön välkomnar Solna stads förslag om Naturreservat vid Råstasjön. Några kortfattade synpunkter om förslaget:

Reservatsgränserna: 

Råstasjön och dess omgivningar utgör ett litet och sårbart urbant ekosystem med mycket höga natur- och rekreationsvärden. Naturreservatet vid Råstasjön bör göras så stort det är möjligt givet sjöns geografiska placering. Vi skulle allra helst se ett interkommunalt naturreservat som inkluderar Råstasjön, Lötsjön och Golfängarna (1). Även om det som tjänsteskrivelsen formulerar saken kan tyckas ”enkelt” att i första hand inkludera kommunalt ägd mark är denna avgränsning arbiträr och inte till gagn för de natur- och rekreationsvärden ett reservat är tänkt att skydda, främja och utveckla. Det tillhör tvärtom det vanliga att naturreservat i Sverige inrättas på platser med många olika markägare, offentliga såväl som privata. För att underlätta för kommuner har staten genom Naturvårdsverket inrättat ett bidrag för markåtkomst när ett värdefullt naturområde ska skyddas(2).

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg och Nätverket Rädda Råstasjön anser således att reservatet bör utvidgas i alla väderstreck i förhållande till det förslag som presenteras i tjänsteskrivelsen. I norr bör all mark upp till Råsta Strandväg omfattas, och i nordost ska reservatets gränser gå vid Evenemangsgatans början. I öst anser vi all mark fram till Vintervägen ska tas med, även minigolfbanan och idrottsplatsen. Inte minst är det viktigt att omedelbart återställa den grusade yta vid korsningen Evenemangsgatan/Vintervägen som – trots att den i detaljplanen finns upptagen som ”parkområde” – har kommit att användas som extra-parkering utöver de 3700 p-platser som finns i anslutning till arenan. I väst bör naturreservatet inkludera den strandskyddade mark där Sjövägen ligger idag och gå hela vägen fram till kommungränsen. Området i hörnet Sjövägen/Råsta strandväg bör återställas till naturområde och anslutas till sumpskogen på Sundbybergssidan. Norra Råstabäcken bör restaureras och kulverten tas bort. Även i sydväst ska bäcken mot Golfängarna restaureras och åtgärder vidtas för att stärka de gröna sambanden mellan de båda sjöarna (3). I den södra delen av området finns ett antal mindre privata fastigheter.

Skötseln

Tjänsteskrivelsen tar upp både initiala insatser och mer kontinuerlig skötsel av området. När det gäller det förstnämnda har Naturskyddsföreningen och Rädda Råstasjön tidigare påpekat att det är angeläget att omgående reparera området i nordost längs Evenemangsgatan där byggbaracker och en betongstation fanns placerade i flera år. Här måste naturen snabbt återställas och inhemska träd och buskar planteras och skötas. Även området som inkluderar dagens Sjövägen behöver restaureras och återplanteras med buskar och träd för att förstärka den gröna kilen mot Ursvik och Igelbäckens naturreservat. Detta är viktiga initiala investeringar i naturreservatet. För löpande skötsel menar vi – i strid med tjänsteskrivelsen – att det är nödvändigt att tydligt avsätta en årlig budget som går utöver de resurser som Solna lägger idag (4). Detta kommer att krävas om kommunen ska leva upp till Callunas skötselplan, som föreslår flera kontinuerliga insatser för att förbättra områdets naturvärden. Som exempel kan nämnas s. 21 i inventeringen, där Calluna lyfter fram att en viss gräsyta idag är blomfattig, och där man föreslår att kommunen ska planera ängsblommor för att gynna pollinerande insekter och fjärilar. Solna har dessvärre med nuvarande skötselnivå visat att inte de klarar att leva upp till grundläggande krav, t ex har kommunen flera gånger gjort icke-reversibla ingrepp i strid mot strandskyddslagen och artskyddsförordningen inom det aktuella området.

Slutligen vill vi tacka Solna kommun för detta första viktiga steg mot att skydda och förvalta Råstasjöns unika natur- och rekreationsvärden. Våra naturreservat bidrar till att göra Sverige rikt, för nuvarande och kommande generationer.

  1. Ur natur- och rekreationsperspektiv hör de båda sjöarna i Solna och Sundbyberg ihop, och ett naturreservat över kommungränsen är särskilt viktigt i landet två till ytan minsta och mest snabbväxande kommuner. En färdig formell väg finns kanske inte, men med tanke på att samma partier är vid makten borde politikerna i båda kommunerna kunna anstränga sig för att hitta en lösning. Många naturreservat i Sverige sträcker sig över flera kommuner, ett närliggande exempel är Igelbäcken i Solna och Sundbyberg.
  2.  Bidrag kan lämnas till intrångsersättning, marknadsvärdeminskning på kommunens egen fastighet och ersättning för naturvårdsavtal. För mer information, se Naturvårdsverkets hemsida.
  3. I området precis på andra sidan Sjövägen i sydväst finns mycket höga naturvärden enligt Callunas inventering av Ör. Här finns flera rödlistade arter. Se Naturvärdesinventering och översiktlig ekologisk utredning Hallonbergen-Ör, Sundbybergs stad (Hebert et al, 2015)
  4. Vi har inte lyckats få fram en siffra på hur mycket Solna lägger på skötsel av Råstasjön idag. Som jämförelse lägger Sundbyberg (innan naturreservatet) ca 2,5 miljoner/år på löpande skötsel av Golfängarna och Löt.

Förslaget som Solnas tjänstemän tagit fram kan du läsa här.

Jakub Tenenbaum

Foto: Jakub Tenenbaum

Varför sågar Solna ner fridlysta växter?

En vacker höstmorgon ligger trädet där vid strandkanten. Stammen är uppsågad i mindre bitar och i den grå, risiga kronan lyser den grön. Det är misteln!

I omgivningarna runt Råstasjön har vi haft två mistlar och nu är den ena borta. Man frågar sig varför. Växten är fridlyst och får inte skadas. Dess värdträd får inte sågas ned utan tillstånd från Länsstyrelsen. Förbipasserande ser det fällda trädet och undrar. Var trädet skadat/sjukt? Utgjorde det en fara för gångtrafikanter och cyklister? Stammen ser ju inte ut att vara rutten och förresten; visst kan man staga upp ett träd.

När Kontaktcenter hör av sig per mail får vi veta att träd tagits bort “utifrån ett säkerhetsperspektiv”. Medlemmar i nätverket Rädda Råstasjön fick nyligen höra att ett stort antal träd kunde komma att fällas därför att vissa gamla tallar hamnade i lövträdens skugga. Då hänvisades det till en gången kulturmiljö. Argumenten känns inte trovärdiga. Kontaktcenter skriver vidare (utan att en enda gång nämna just misteln) “Det är oerhört viktigt att inte kompromissa biomångfalden runt Råstasjön”

Kan man verkligen mena att man skyddar biomångfalden när man sågar ned det träd som härbärgerat den fridlysta misteln? Har Solna tillstånd för sitt sågande?

Vi skrev om misteln våren 2015, läs det inlägget här.

Allt som är kvar av misteln

Allt som är kvar av misteln