Kategoriarkiv: Allmänt

Vi motsätter oss planerna att SÖRAB bygger en återvinningscentral i den gröna kilen som knyter Lötsjön/Råstasjön till Järvakilen

Vi, Naturskyddsföreningen och Rädda Råstasjön,  motsätter oss planerna att SÖRAB bygger en återvinningscentral i den gröna kilen som knyter Lötsjön/Råstasjön till Järvakilen. Om verksamheten etableras där finns en mycket stor risk att viktig biologisk mångfald försvinner i både Solna och Sundbyberg. Det aktuella området har varit oexploaterat tills några år tillbaka och borde ha återställts av Sundbyberg kommun. Vi kräver att skrota planerna till en återvinningscentral i kommunernas gröna hjärta och att göra Madenbäcken till naturreservat. Det finns andra platser för en återvinningscentral, men bara en plats för natur och rekreation mitt i tätorten:

” – Vi är positiva till att det finns en återvinningscentral, men denna placering är vi helt och hållet emot. Det måste vi vara, eftersom den är vid entrén till det alldeles nyinrättade naturreservatet och dessutom den känsligaste delen med sumpskogen.

Området är unikt och rikt utifrån den biologiska mångfalden, med flera rödlistade fågelarter, svampar och växter. Ytan där man vill placera återvinningscentralen är ’skräpmark’; den är grusad men inte anlagd. Även där har man enligt Naturskyddsföreningen hittat intressanta växter.

Viktigast för dem är att vårda sträckan längs Madenbäcken. Den är den enda kvarvarande delen av den så kallade spridningskorridoren mellan området vid Råstasjön och området med Järvafältet, Igelbäcken och Kymlinge.

– Växter och djur behöver ha grön infrastruktur längs en obruten sträcka för att kunna migrera. Om man skär av den delen minskar möjligheterna att röra sig mellan områdena. Det skulle vara ett väldigt hårt slag mot mångfalden, säger Linda Bell, Naturskyddsföreningen.”

Artikeln i Vi i Sundbyberg – https://www.stockholmdirekt.se/sundbyberg
Artikeln i Vi i Solna – https://www.stockholmdirekt.se/solna

 

Stoppa etableringen av en återvinningscentral vid Norra Råstabäcken!

Norra Råstabäcken, som ibland också kallas Madenbäcken, är ett vattendrag vars tillrinningsområde börjar i Rissne och Rinkeby. Bäcken rinner parallellt med Enköpingsvägen, flödar under Sjövägen i kulvert, in i naturreservatet genom sumpskogen söder om tennishallen och mynnar ut i Råstasjön. Råstasjön i sin tur rinner vidare ut till Brunnsviken, som idag är kraftigt förorenad.

Den naturvärdesinventering som gjordes 2015 visar att bäcken delvis är förorenad av dagvatten, spillvatten, gödsel från hästhagarna och bussdepån. Samtidigt visar utredningen att Norra Råstabäcken har påtagligt höga naturvärden, bland annat genom förekomsten av grova lövträd, äldre tallar samt flertalet rödlistade fågel – svamp- och växtarter. Här finns fem rödlistade kärlväxter och en svamp samt de hotade träden ask och alm. Dessutom rastar sju rödlistade/nära hotade fågelarter längs bäcken: duvhök, gröngöling, mindre hackspett, spillkråka, sånglärka, ängspiplärka och buskskvätta. Även den sällsynta busksångaren har skådats vid den östra delen av Norra Råstabäcken. Till och med på den skräpliknande mark (ruderatmark) där SÖRAB tänker sig att anlägga sin återvinningsstation finns många intressanta växter, t ex baldersbrå, åkertistel, vit sötväppling, blåeld, ryssgubbe, ängsgröe och renfana. . Ladda ner inventeringen här.

Området längs bäcken är mycket viktigt för naturvärden i såväl Solna som Sundbyberg samt närliggande kommuner genom att det är den enda kvarvarande delen av spridningskorridoren mellan Råsta-Lötsjön och Järvakilen.

Platsen är mycket värdefull och här ska naturvärden förstärkas, inte förstöras. Utöver det direkta slitage från anläggningen och den kontamination av vattnet och marken som riskeras kommer en återvinningsstation också att genera mycket trafik, som kommer att skada det sårbara växt- och djurlivet längs ån.

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg och Rädda Råstasjön kräver nu:

– Stoppa anläggningen av återvinningscentralen vid Norra Råstabäcken!

– Restaurera och rena Norra Råstabäcken istället för att riskera att ytterligare kontaminera vattnet. Föroreningar från bäcken belastar Råstasjön som i sin tur går vidare till Brunnsviken.

– Förstärk områdets ekosystemtjänster och den gröna korridoren genom att anlägga dammar, diken och våtmarker enligt förslagen i naturinventeringen

– Ge området ett permanent skydd genom att utöka naturreservatet vid Löt så att det omfattar även ett stråk förbi Ör och Norra Råstabäcken

Vid röda markeringen ska en ÅVC ligga

Solnas och Sumpans egna Central Park

Lokaltidningen Mitt i Solna skriver i dag en artikel om naturreservaten som skapats vid Råstasjön i första hand, men även Lötsjön och golfängarna.

Det nya naturreservatet runt Råstasjön, Lötsjön och Golfängarna är invånarnas egna oas mitt i storstan, med tusentals besökare varje dag. Här har 180 fågelarter spanats in.
– Det är vår version av Central Park i New York, säger naturskyddsföreningens ordförande Florian Reitmann.

Läs hela artikeln här.

Den vanligtvis mycket skygga vattenrallen kommer fram till naturfotograf Jonathan Stenvall

Samling för Vasalundsparken 21 januari 2018

Vasalundsparken är ett omtyckt och välanvänt grön- och rekreationsområde mellan Råsundavägen och Dalvägen, intill Råstasjön. Den direkta närheten till Råstasjöns rika ekosystem gör att parkens naturmark och bestånd av äldre ekar utgör en värdefull del av den gröna kilen, som blir allt viktigare i takt med att Solna exploateras i snabb takt. Vasalundsparken är dessutom ett lättillgängligt stycke närnatur, ett populärt område för utflykter sommartid och pulkaåkning på vintern.

Nu planerar Solna stad att i samband med byggplan som innefattar bostäder, kontor och en förskola att bredda Dalvägen från dagens 15 till 21,5 meter. Det skulle innebära att 1400 kvadratmeter naturmark hårdgörs och att tolv uppväxta träd, varav tio ekar, tas ned.

Rädda Råstasjön och Naturskyddsföreningen tog initiativ till ett första informationsmöte runt det som planeras hända med Vasalundsparken. En park som det under samrådsmötet sades skulle naggas lite i kanten.

Solna stad tänker asfaltera en yta på 1400 kvadratmeter mark som i den gällande detaljplanen för området är klassad som ”park”. Är det lagligt? I Plan- och bygglagen står följande:

I sådana fall då man avser att ändra ändamålet för markanvändningen definitivt, det vill säga ändra huvudsyftet med den gällande detaljplanen, bör detta ske genom att den gamla planen ersätts med en ny detaljplan. (jfr prop. 1990/91:146 sid. 48)

Parker i städer behöver vi för att få kontakt med naturen, för rekreation och återhämtning. Träden fyller många funktioner i en stad – de tar upp vatten, renar luften och är viktiga för den biologiska mångfalden. Människor som hör fågelsång och rör sig bland träd, särskilt lövträd, känner mindre stress och oro. Detta är huvudsyftet med parkmark och det är därför det enligt detaljplanen är olagligt att använda marken till helt andra ändamål.
Vi som var på plats kräver att Vasalundsparken får ett permanent skydd, och att Solna tar fram en skötselplan för att främja och förstärka parkens natur- och rekreationsvärden.

 

 

Det var dock glädjande att se att våra fåglar vid Råstasjön äntligen fått ordentligt med öppet vatten. Tack Vattenfall för att ni fixade det.

Fortsatt strid om Råstasjön – SVT Stockholm

SVT hade i dagens morgonsändning ett reportage om naturreservatet vid Råstasjön. Så här inleder SVT sitt reportage:

Efter många års kamp mellan naturvänner och kommunen har Råstasjön i Solna utsetts till naturreservat. Men trots att kommunen nu fredar sjön är många återigen kritiska, nu till reservatets utformning.

– Det är ett rent PR-jippo, när man gör det här istället för att göra ett ordentligt reservat med buffertzoner, för att skydda området mot framtida förbyggelse, säger Lars-Ove Löf ur nätverket ”Rädda Råstasjön”.

Gruppen har stridit sedan 2012 då Solna kommun tillkännagav sina planer om att bygga 1.800 bostäder nära sjön.

Förslaget bantades till 700 bostäder men ivriga motståndare drev fallet ända upp i mark- och miljööverdomstolen där alla planer på bostadsbyggnation inom strandskyddsområdet krossades.

Läs resten av reportage här, och se på video nedan. Först reportaget från morgonen, sedan det från 18:30 sändningen.

Magnus Persson säger i det senare reportaget att han tycker det är en bra avvägning att enkelrikta Sjövägen. En väg som går rakt igenom Solnas nya naturreservat. Vi har lagt till en film sist i detta inlägg som visar på hur det såg ut på Sjövägen i augusti 2016, det har inte blivit bättre – och detta är Solnas styrande stolta över (det är genomfart förbjuden 16-18).Skydda Vasalundsparken!

Vasalundsparken är ett omtyckt och välanvänt grön- och rekreationsområde mellan Råsundavägen och Dalvägen, intill Råstasjön. Den direkta närheten till Råstasjöns rika ekosystem gör att parkens naturmark och bestånd av äldre ekar utgör en värdefull del av den gröna kilen, som blir allt viktigare i takt med att Solna exploateras i snabb takt. Vasalundsparken är dessutom ett lätttillgängligt stycke närnatur, ett populärt område för utflykter sommartid och pulkaåkning på vintern.

Nu planerar Solna stad att i samband med byggplan som innefattar bostäder, kontor och en förskola att bredda Dalvägen från dagens 15 till 21,5 meter. Det skulle innebära att 1400 kvardratmeter naturmark hårdgörs och att tolv uppväxta träd, varav tio ekar, tas ned.

Vi kräver nu:
1. Att breddningen av Dalvägen stoppas. 21.5 meters vägbana motsvarar en sexfilig motorväg, vilket är helt orimligt. De tolv träden är oersättliga och får under inga omständigheter avverkas. För att ge mer plats åt cykel och gångtrafik kan den befintliga vägbanan, trottoaren och gatuparkeringen omdisponeras.

2. Att Vasalundsparken ges ett permanent skydd som parkyta i detaljplanen för att hindra framtida exploateringar. Dagens och framtidens Solnabor samt de många tusen personer som arbetar i Arenastaden behöver tillgång till närnatur.

3. Att Solna stad tar fram en skötselplan för parken som innebär att natur- och rekreationsvärden i parken förstärks. Möjliga åtgärder innefattar träd- och buskplantering, proaktiv skötsel av äldre träd, plantering av blomsterängar och uppsättning av insekts- fågel- och fladdermusholkar.
Kom på söndag kl 13 och visa att du vill skydda parken från exploatering!

Vi samlas vid Dalgrillen på Dalvägen 5. Välkomna!

Isen lägger sig allt mer på Råstasjön

Det har inte varit speciellt kallt i vinter, men trots det så ligger isen på Råstasjön och skridskoåkarna är ute.

Men fortfarande så är de två omrörarna som ska hålla öppet vatten för våra vattenfåglar inte igång. Trots att dessa felanmäldes i början av december, och att Solna lovat att det ska knackas is manuellt för att hålla öppet vatten så började detta knackande först i måndags, 8 januari.

Det är inte acceptabelt att Solna beställer en tjänst, och sedan inte följer upp att den verkligen levereras.

Foto Lotta Quiding

Nu har vi ett läge där andfåglarna trängs i den lilla fickan med rörligt vatten vid utloppet av sjön. En plats som är känd för sitt smutsiga vatten med oändligt mycket skräp. Hur påverkar det gräsänder och andra?

 

I sydväst där bland annat hägrarna får sin fisk är det minimalt med öppet vatten, och i princip har änderna flytt fältet och kvar är bara kanadagässen. Bilderna nedan är tagna efter två dagar med minusgrader. Notera att det redan fryst till ny is där det knackats för et par timmar sedan.

Visst är det ett Vasst reservat som vi fått!

Isen brer ut sig allt mer

Bara kanadagässen vill vara kvar

 

Ytterligare byggbodar intill Råstasjön

Under mellandagarna annonserade Solna stad diskret att man avser att bevilja PEAB ett tidsbegränsat bygglov för ytterligare bodar utöver det tiotal som redan står uppställda på Evenemangsgatan. Vi som engagerat oss för Råstasjön känner en oro för att detta är ännu ett steg mot att permanent bebygga platsen, något som alliansens raljanta uttalanden på Solna Kommunfullmäktige den 18 december också bekräftade. Det vi sett historiskt är att så kallat tidsbestämda bygglov gör att värdefull grönyta hårdgörs permanent, att naturmark som Solna och PEAB lovat återställa år efter år används som uppställningsyta och parkeringsplats och att utlovade insatser som trädplantering och dagvattenrening aldrig sker.

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbybergs yttrande kring bygglovet finns att läsa här.

Solnas skiss, med bland annat träd efter Evenemangsgatan.

Soptippen i nordöstra hörnet av Råstasjön

Det sorgliga förfallet i det ”tillfälligt ianspråktagna” området i nordost har vi lyft tidigare på Rädda Råstasjöns hemsida. Här upplåter staden yta för parkering och upplag vid aktiviteter och evenemang på arenan, och vi såg senast vid Horse Show att Solna inte ens följer upp så att strandskyddet respekteras ”Tack för bilderna. Av dessa framgår att parkering tyvärr skett inom strandskyddat område, gränsen går ju rakt genom den grusade ytan. Myndighetsperson, Tekniska kontoret”

Städning efter uthyrning förekommer aldrig. Platsen liknar numera mest en soptipp med sågspån, brädor, matavfall och gamla kemikaliedunkar utspridda på marken. En gammal brunn har blivit en livsfarlig lekplats för barn boende i området. Vem tar ansvar för att sopberget växer på mark som delvis ligger inom det nyss inrättade naturreservatet? Felanmälan till kontaktcenter har vi gett upp eftersom ingenting händer. Snart startar vi en privat insamling för att hyra ett släp och kunna köra bort eländet!