Kategoriarkiv: Allmänt

En marsdag vid Råstasjön

Det var bitande kallt i luften, inga vårkänslor i omlopp runt Råstasjön precis. Folk och fä lät sig dock inte avskräckas av den iskalla marsvinden utan det var som vanligt mycket rörelse vid sjön. Den vita anden som förut har vistats i Lötsjön har nu siktats vid Råstasjön – ett av många tecken på att fåglar verkar trivas vid Råstasjön! Vid det norra inloppet föreföll en flock änder att förbereda sig för våren…

…i sumpskogen på norra sidan huserade en större hackspett…

…och ett antal hägrar höll råd på västra sidan.

På den västra sidan stod också medlemmar ur nätverket Rädda Råstasjön i den bitande snålblåsten och propagerade för nätverkets förslag på naturreservat. De kunde också tipsa om att på tisdag kommer Råstasjön att synas i TV-rutan, i programmet ”Det stora fågeläventyret” som kommer att visas i SVT1 klockan 20.00. Se också föregående inlägg samt artikel i Vi i Solna.

Foto: Maria Thiessen

Kampen går vidare

Härligt att i onsdags kunna fira ettårsdagen av domslutet som räddade Råstasjöområdet från totalförstörelse. En rättvis seger för folk- och miljöopinionen! Nu gäller det att en självklar buffertzon etableras kring sjön som skapar ett meningsfullt naturreservat.

Tyvärr har Solna stad lagt fram ett naturreservatsförslag som stannar vid 100 m från strandkanten, alltså strandskyddslinjen. Det räcker självklart inte. Man anar att planer kan finnas att bygga kant i kant med strandskyddslinjen, på vissa ställen.

Sjövägen tycks man inte alls vilja stänga, vilket eliminerar möjligheten till ett reservat genmensamt med Sundbyberg och Lötsjön där. Dessutom finns en ansökning att lägga byggbodar precis intill skogsremsan vid sjön, något vi helt motsätter oss. I nuläget är tystnaden kring naturreservatsfrågan, omfattningen av reservatet alltså, från kommunledningens sida närmast öronbedövande.

Tänker man göra som vanligt från Solna stads sida, och surmulet och barnsligt tigande markera att man inte fått sin vilja igenom, genom olika märkliga framstötar?

Exempelvis som de senaste: Onödig och otillåten nedhuggning av ett träd med en fridlyst mistel i, utplacerande av trälådor för odling på parkområdet vid sjön, eller anslaget av pengar till att jobba fram ”förslaget” att hugga ner 120 träd i den känsligaste delen av skogsområdet vid sjön?

Från vår sida ser vi ingen anledning till att minska vår vaksamhet kring vad som händer i området.

/Henrik Persson,

Nätverket Rädda Råstasjön

En februaridag vid Råstasjön

Det var en mild och mulen dag med som vanligt mycket folk som rörde sig runt Råstasjön, såväl kampanjande miljöpartister och söndagsflanörer som fågelskådare spanande efter vattenrallen på den norra sidan.

Även medlemmar ur nätverket Rädda Råstasjön var på plats, som vanligt i det sydvästra hörnet. Alltjämt tycks det vara viktigt att kämpa för ett bevarande av naturen runt sjön och ett naturreservat med ordentligt tilltagna gränser.

För ett år sedan kom det glädjande beskedet att Mark- och Miljööverdomstolen upphävde detaljplanen för del av Arenastaden. Vi vänner av Råstasjön kunde andas ut, i synnerhet när Solna stad bestämde sig för att inte överklaga domen. Trots att byggplanerna skrotades uppstår hela tiden nya hot mot området kring Råstasjön som fallet med PEAB:s ansökan om bygglov, se tidigare inlägg och artikel i Vi i Solna.

Ett glädjande besked för Råstasjöns räkning kom dock i veckan som var. Eldsjälen och fågelentusiasten Hasse Ivarsson, som bor ett stenkast från Råstasjön, har tilldelats ett naturskyddspris av Järvafältets Ornitologiska Klubb. Läs mer i artikeln i senaste numret av Mitt i Solna.

På bilden ses Hasse i aktion under en av alla sina uppskattade fågelvandringar runt Råstasjön.

Foto: Maria Thiessen

Den långsiktiga strategin bakom ett ”tillfälligt bygglov” vid Råstasjön

Solna stad lade i höstas fram ett förslag på ett naturreservat vid Råstasjön. Förslaget var det minsta möjliga – som Rädda Råstasjön tidigare skrivit om ingår inte ens all strandskyddad mark runt sjön och kommunen anser inte att man behöver sätta av en krona för restaurering och underhåll.

I förra veckan kom då en liten notis i tidningen som fick en del att falla på plats. I denna kungörelse framkom att PEAB AB ansöker om tillfälligt bygglov för att sätta upp byggbodar samt en modul som ska bli visningslägenhet för de kommande höghusen på Evenemangsgatan. Det tillfälliga bygglovet ska gälla i två-tre år, vilket kanske inte kan tyckas så allvarligt. Här är det dock två aspekter som är värda att lyfta fram:

  1. Om bygglovet godkänns cementeras naturreservatets gränser i linje med Solnas minimala förslag. Man förkastar därmed de sakkunniga som menar att det är helt nödvändigt med en buffertzon av träd och växtlighet för att skydda det lilla och sårbara urbana ekosystemet Råstasjön.
  2. När det tillfälliga bygglovet har upphört blir det lätt för tjänstemän och politiker att lägga fram en permanent byggplan med höghus på den aktuella ytan.

Rädda Råstasjön vill härmed än en gång vädja till Solnas politiker och tjänstemän: Lägg nu er tid och kraft på att få till ett riktigt bra naturreservat vid Råstasjön, snarare än att gå PEABs ärenden. Vi har alla ett ansvar för att skydda och förvalta Råstasjöns unika natur- och rekreationsvärden, för vår generation och de som kommer efter oss.

PEABs ansökan finns här.Allm_handling Samlingshandling för BND_2017_15

En januaridag vid Råstasjön

Det var en gråkall och mulen dag vid Råstasjön, trots det mycket djurliv och även folkliv runt sjön, såväl i vatten som på land.

Vi provade med att slänga ut havregryn vid platsen där vattenrallen brukar hålla hus, den kom fram, undersökte grynen, slöt sig snabbt till att det där var inget att hugga in på…

…däremot råttfamiljen mumsade glatt på havregrynen!

Vid bron över Råstasjöns utlopp siktades ett storskrakepar. Hanen konkurrerade med omgivande gräsänder om brödbitar som förbipasserande slängde åt fåglarna.

I det sydvästra hörnet stod representanter från nätverket Rädda Råstasjön och diskuterade planerna på naturreservat med förbipasserande. Så sannerligen, framtiden för naturområdet vid Råstasjön är inte säkrad ännu, Nätverket måste fortsätta kämpa för ett naturreservat med rejält tilltagna gränser samt en god skötselplan för sjön. Vi vill ju inte se träd med fridlysta mistlar sågas ner, eller hur?

Foto: Maria Thiessen

En decemberdag vid Råstasjön

En strålande decemberdag som denna var det mycket folk som rörde sig kring sjön, spatserade runt eller ställde sig och studerade fågellivet.

På norra sidan sjön hängde ett gäng fotografer för att studera två större hackspettar som kivades med varandra. En vattenrall skymtade också ute i vassen, den var denna gång svårflörtad och lät sig inte lockas fram av en bit leverpastej.

I det sydvästra hörnet stod representanter från nätverket Rädda Råstasjön och diskuterade planerna på naturreservat med förbipasserande. Solna stad har lagt fram ett förslag, men Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg och nätverket anser att gränserna är snålt tilltagna och att reservatets gränser bör utvidgas för att i bästa möjliga mån säkerställa natur- och rekreationsvärdena runt sjön.

Det finns alltså all anledning att fortsätta att arbeta för att skydda området vid Råstasjön och verka för ett så stort och välskött naturreservat som möjligt runt sjön!

Foto: Maria Thiessen

Naturreservat vid Råstasjön – synpunkter

Solna, 13 december 2016

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg och Nätverket Rädda Råstasjön välkomnar Solna stads förslag om Naturreservat vid Råstasjön. Några kortfattade synpunkter om förslaget:

Reservatsgränserna: 

Råstasjön och dess omgivningar utgör ett litet och sårbart urbant ekosystem med mycket höga natur- och rekreationsvärden. Naturreservatet vid Råstasjön bör göras så stort det är möjligt givet sjöns geografiska placering. Vi skulle allra helst se ett interkommunalt naturreservat som inkluderar Råstasjön, Lötsjön och Golfängarna (1). Även om det som tjänsteskrivelsen formulerar saken kan tyckas ”enkelt” att i första hand inkludera kommunalt ägd mark är denna avgränsning arbiträr och inte till gagn för de natur- och rekreationsvärden ett reservat är tänkt att skydda, främja och utveckla. Det tillhör tvärtom det vanliga att naturreservat i Sverige inrättas på platser med många olika markägare, offentliga såväl som privata. För att underlätta för kommuner har staten genom Naturvårdsverket inrättat ett bidrag för markåtkomst när ett värdefullt naturområde ska skyddas(2).

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg och Nätverket Rädda Råstasjön anser således att reservatet bör utvidgas i alla väderstreck i förhållande till det förslag som presenteras i tjänsteskrivelsen. I norr bör all mark upp till Råsta Strandväg omfattas, och i nordost ska reservatets gränser gå vid Evenemangsgatans början. I öst anser vi all mark fram till Vintervägen ska tas med, även minigolfbanan och idrottsplatsen. Inte minst är det viktigt att omedelbart återställa den grusade yta vid korsningen Evenemangsgatan/Vintervägen som – trots att den i detaljplanen finns upptagen som ”parkområde” – har kommit att användas som extra-parkering utöver de 3700 p-platser som finns i anslutning till arenan. I väst bör naturreservatet inkludera den strandskyddade mark där Sjövägen ligger idag och gå hela vägen fram till kommungränsen. Området i hörnet Sjövägen/Råsta strandväg bör återställas till naturområde och anslutas till sumpskogen på Sundbybergssidan. Norra Råstabäcken bör restaureras och kulverten tas bort. Även i sydväst ska bäcken mot Golfängarna restaureras och åtgärder vidtas för att stärka de gröna sambanden mellan de båda sjöarna (3). I den södra delen av området finns ett antal mindre privata fastigheter.

Skötseln

Tjänsteskrivelsen tar upp både initiala insatser och mer kontinuerlig skötsel av området. När det gäller det förstnämnda har Naturskyddsföreningen och Rädda Råstasjön tidigare påpekat att det är angeläget att omgående reparera området i nordost längs Evenemangsgatan där byggbaracker och en betongstation fanns placerade i flera år. Här måste naturen snabbt återställas och inhemska träd och buskar planteras och skötas. Även området som inkluderar dagens Sjövägen behöver restaureras och återplanteras med buskar och träd för att förstärka den gröna kilen mot Ursvik och Igelbäckens naturreservat. Detta är viktiga initiala investeringar i naturreservatet. För löpande skötsel menar vi – i strid med tjänsteskrivelsen – att det är nödvändigt att tydligt avsätta en årlig budget som går utöver de resurser som Solna lägger idag (4). Detta kommer att krävas om kommunen ska leva upp till Callunas skötselplan, som föreslår flera kontinuerliga insatser för att förbättra områdets naturvärden. Som exempel kan nämnas s. 21 i inventeringen, där Calluna lyfter fram att en viss gräsyta idag är blomfattig, och där man föreslår att kommunen ska planera ängsblommor för att gynna pollinerande insekter och fjärilar. Solna har dessvärre med nuvarande skötselnivå visat att inte de klarar att leva upp till grundläggande krav, t ex har kommunen flera gånger gjort icke-reversibla ingrepp i strid mot strandskyddslagen och artskyddsförordningen inom det aktuella området.

Slutligen vill vi tacka Solna kommun för detta första viktiga steg mot att skydda och förvalta Råstasjöns unika natur- och rekreationsvärden. Våra naturreservat bidrar till att göra Sverige rikt, för nuvarande och kommande generationer.

  1. Ur natur- och rekreationsperspektiv hör de båda sjöarna i Solna och Sundbyberg ihop, och ett naturreservat över kommungränsen är särskilt viktigt i landet två till ytan minsta och mest snabbväxande kommuner. En färdig formell väg finns kanske inte, men med tanke på att samma partier är vid makten borde politikerna i båda kommunerna kunna anstränga sig för att hitta en lösning. Många naturreservat i Sverige sträcker sig över flera kommuner, ett närliggande exempel är Igelbäcken i Solna och Sundbyberg.
  2.  Bidrag kan lämnas till intrångsersättning, marknadsvärdeminskning på kommunens egen fastighet och ersättning för naturvårdsavtal. För mer information, se Naturvårdsverkets hemsida.
  3. I området precis på andra sidan Sjövägen i sydväst finns mycket höga naturvärden enligt Callunas inventering av Ör. Här finns flera rödlistade arter. Se Naturvärdesinventering och översiktlig ekologisk utredning Hallonbergen-Ör, Sundbybergs stad (Hebert et al, 2015)
  4. Vi har inte lyckats få fram en siffra på hur mycket Solna lägger på skötsel av Råstasjön idag. Som jämförelse lägger Sundbyberg (innan naturreservatet) ca 2,5 miljoner/år på löpande skötsel av Golfängarna och Löt.

Förslaget som Solnas tjänstemän tagit fram kan du läsa här.

Jakub Tenenbaum

Foto: Jakub Tenenbaum

Varför sågar Solna ner fridlysta växter?

En vacker höstmorgon ligger trädet där vid strandkanten. Stammen är uppsågad i mindre bitar och i den grå, risiga kronan lyser den grön. Det är misteln!

I omgivningarna runt Råstasjön har vi haft två mistlar och nu är den ena borta. Man frågar sig varför. Växten är fridlyst och får inte skadas. Dess värdträd får inte sågas ned utan tillstånd från Länsstyrelsen. Förbipasserande ser det fällda trädet och undrar. Var trädet skadat/sjukt? Utgjorde det en fara för gångtrafikanter och cyklister? Stammen ser ju inte ut att vara rutten och förresten; visst kan man staga upp ett träd.

När Kontaktcenter hör av sig per mail får vi veta att träd tagits bort “utifrån ett säkerhetsperspektiv”. Medlemmar i nätverket Rädda Råstasjön fick nyligen höra att ett stort antal träd kunde komma att fällas därför att vissa gamla tallar hamnade i lövträdens skugga. Då hänvisades det till en gången kulturmiljö. Argumenten känns inte trovärdiga. Kontaktcenter skriver vidare (utan att en enda gång nämna just misteln) “Det är oerhört viktigt att inte kompromissa biomångfalden runt Råstasjön”

Kan man verkligen mena att man skyddar biomångfalden när man sågar ned det träd som härbärgerat den fridlysta misteln? Har Solna tillstånd för sitt sågande?

Vi skrev om misteln våren 2015, läs det inlägget här.

Allt som är kvar av misteln

Allt som är kvar av misteln