Författararkiv: Charadotus

Är Fabeges bygge verkligen något vi vill ha

Efter det att arbetet som Rädda Råstasjön gjort för att stoppa byggnationen av lägenheter på Råstasjöns norra och östra stränder vilket ledde till att Mark- och Miljööverdomstolen stoppade detaljplanen var det dags att bilda ett naturreservat.

De styrande Moderaterna ville att det skulle bli minimalt, i princip bara det som skyddades av strandskyddet. Vi hade hela tiden haft stor hjälp av Miljöpartiet och Vänsterpartiet, där Socialdemokraterna till slut hängde på.

Efter beslutet i kommunfullmäktige i december 2017 skrev de ett inlägg på sin hemsida som var lovvärt, de ville tillsammans med MP och V säkerställa att det inte byggdes något nära reservatet. Hur rimmar detta med att de nu vill tillåta Fabege att bygga en stor träningsanläggning för AIK som kommer ligga i direkt anslutning till reservatet. Planerna inkluderar en ny fotbollsplan och byggnation som behövs för AIK:s herrlag.

Träningsanläggningen kommer gör att nuvarande Råstasjöns IP och minigolfen blir otillgänglig för oss vanliga Solnabor. Byggnationen kommer ske på ett av de mest förorenade områdena i den gamla deponin på östra stranden.

Hur rimmar det med Socialdemokraternas inlägg på sin hemsida att ”För att ge naturreservatet en befogad buffert har vi även sagt nej till alla byggnation av kontor och bostäder runt reservatet. Området ska värna om naturvärden och all utveckling ska begränsas till naturskydd, folkhälsa och idrott.”.

Ni kan läsa själva vad de skriver på sin hemsida genom att följa länken.

Vi hoppas nu att våra nya styrande lever upp till det som de lovade för sju år sedan, och låter området vara som det är idag. Naturen är trängd i reservatet och behöver all hjälp den kan för att överleva.

Behåll miljön vid Råstasjön för allas njutning

I februari 2016 stoppade Mark- och Miljööverdomstolen detaljplanen för att bygga 700 lägenheter på Råstasjöns östra och norra stränder, en detaljplan som antagits av kommunfullmäktige i juni 2014. Tanken från Solnas sida var att tillåta PEAB och Fabege att exploatera området. Sedan planerna presenterades hade en stark opinion bildats och drygt 25.000 personer skrev på protestlistorna för att stoppa planerna.

Men innan detaljplanen antogs av kommunfullmäktige hade Länsstyrelsen tagit bort den södra delen av det planerade bygget redan under samrådsfasen. Det är den del som ligger på den nuvarande minigolfbanan, och anledningen var att den delen av den gamla deponin var så förorenad att man inte skulle röra den marken.

Nu vill Fabege bygga en träningsanläggning för AIK på just detta område. Den är tänkt att inkludera en fullstor fotbollsplan, men även byggnader som behövs för en träningsanläggning inkluderade kontor, träningslokaler, omklädningsrum, samlingsrum mm.

Det är oroande att detta får ske, då det inte bara hotar Råstasjöns naturreservat, utan även tar bort den viktiga Råstasjöns IP som är mycket utnyttjad av barn och ungdomslag. Skulle den planerade träningsanläggningen byggas kommer en stor del av det område som idag är tillgängligt, bli omöjligt för solnabor att använda. Detta rimmar illa med den önskan att tillgängliggöra Solnas naturområden för oss boende.

Pojkfotboll på Råstasjöns IP med minigolfen i bakgrund

Att i detta läge inleda provborrningar inne i Råstasjöns naturreservat, även inne i sjön, för att utröna markens beskaffenhet verkar bakvänt. Först borde det föreslagna bygget få godkännande, innan prover tas inne i naturreservatet.

Rädda Råstasjöns Vänförening förutsätter att Solna först prövar om det verkligen går att bygga på den enligt Länsstyrelsen kraftigt förorenade platsen, innan eventuella borrprover tas. En sådan prövning tror vi kommer utfalla så att byggplanerna läggs på hyllan, och området får vara som det är.

Våren kommer till Råstasjön

Även om det varit lite bakslag i vårens ankomst så märks det vid sjön att det är nya tider. Flyttfåglarna anländer och gråhägrarna som tillbringat vintern vid det sydvästra hörnet flyttar till Isbladskärret på Djurgården för att häcka.

Nu hoppas vi på en lugnare vår utan influensa som vi hade förra året så det blir mycket liv runt sjön. Här en av våra vintergäster som sträcker ut.

Fotograf Gustaf Risling

Råstasjön förbereds för vårens ankomst

Solna kommer med start nästa vecka inleda slåtter av vass – allt för att förbereda för fåglarnas ankomst då våren kommer. De har därför lagt upp en nyhet på stadens hemsida om årets vasslåtter https://www.solna.se/om-solna-stad/alla-nyheter/arkiv/2024-02-07-vass-rojs-i-rastasjon där de förklarar varför det görs.

Under 2024 kommer vass på röd- och blåmarkerade ytor att slås.

Statens veterinärmedicinska anstalt vid Råstasjön

Idag har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) gjort sitt tredje besök vid Råstasjön för att samla in döda fåglar och skicka dem på obduktion.

De är mycket oroliga för vad det kan vara, och rekommenderar å det starkaste att alla håller sig borta från de sjuka och döda fåglarna. Gäller även hundar som absolut inte ska springa fram till dem. Så nu ytterligare ett skäl till att hålla hundarna kopplade.

Enligt SVA kan det troligen vara fågelinfluensa, men de väntar på obduktionsrapporter.

Lokaltidningen Mitt i Solna rapporterar om händelserna 50 måsar döda i misstänkt fågelinfluensa | Mitt i

Vad händer vid Råstasjön?

Sedan i höstas har vattennivån varit minst två decimeter högre än normalt som ett resultat av att Solna valt att bygga om utloppet till ett porlande naturlikt utlopp. Vi har dock inte sett skymten av några fiskar som rör sig mellan sjöarna, det finns nog inte vatten nog för att ta sig upp för dem.

Vi noterar vidare att det samlas vatten efter bron vid utloppet, och det rinner mycket dåligt.

Vi kan även se vid bron vid utloppet att det samlas mycket skräp som inte vill rinna vidare.

På något sätt verkar som om vattenflödet är stört genom sjön. För även vid inloppet i nordvästra hörnet svämmar det över. Beror troligen på att Råstasjöns vattennivå är för hög, då det är väldigt liten lutning mellan inlopp – Råstasjön – Brunnsviken.

Här brukar det normalt vara en liten bäck som rinner in till Råstasjön, nu har det bildats ett litet deltaområde. I detta syns det tydligt att det är någon form av olja som flyter, kommer den möjligen från SLs bussgarage, de har ju tidigare haft problem med utsläpp och Sundbyberg har ålagt dem att ordna till det.

Här ser vi den skövlade västra sidan, undrar vilka fåglar som kommer häcka här? Enligt Solna tog man bort ”allt” för att inte rovfåglar skulle kunna sitta i de små träden och spana in fåglarna…….

Undrar om det allt detta som gör att sjön inte mår bra nu. En känd ornitolog skrev Tyvärr så är nog Råstasjön som den mest stadsnära fågelsjön dödsdömd som den hanteras.

Vi har sett döda måsar under våra vandringar vid sjön. De ligger vid strandkanten, till synes oskadda, och i det längsta hoppas man att fågeln ska röra på sig, men icke. Vore måsarna offer för rovfåglar så skulle blod och fjädrar skvallra om kamp på liv och död. Men de bara ligger där och då frågar man sig om vattnet är boven. Kan det höga vattenståndet betyda att ett naturligt flöde upphört – att vattnet blivit orent, kanske toxiskt?

Det är något mycket märkligt med måsarna. De lägger sig på vattnet eller marken och ser ut som de inte kan röra sig. Syns att de lever men efter ett tag dör de. Nästan som något förlamar dem först innan de dör. Måste vara plågsamt.

Vi har talat med ansvariga politiker om detta i förra veckan och de har sagt att de ska undersöka det och återkomma. Låt oss hoppas att det initieras åtgärder snarast, inkluderande undersökning om varför måsarna dör. Vi får verkligen hoppas att det går att återställa det som blivit snett.

Solna kommenterar det höga vattenståndet

Vi skrev i går om det konstant höga vattenståndet i Råstasjön, som legat på 20 cm över det normala sedan det nya porlande naturlika utloppet byggdes.

Rädda Råstasjön frågade Solna om vad de tycker om det och fick ett intressant svar. De menar att det är bra, bland annat för fåglarna som ska häcka i vassen på den västra och nordvästra sidan. Det är bara ett litet problem, vassen och all skyddande småvegetation är effektivt borttaget av Solnas entreprenör. Något som Solna tidigare erkänt att ”vi tog nog bort lite för mycket”.

Nu förväntar vi att Tekniska förvaltningen justerar vattennivån till det normala, det nya utloppet tillåter ju ingen reglering utan den är fast på denna höga nivå. Inte högre vår och höst som Solna svarar.

Och här ser vi de avverkade småträden som tidigare skyddade de häckande fåglarna.

Så här skriver Solna i sitt svar:

För Råstasjöns olika ekologiska system är det mycket fördelaktigt med
högt vattenstånd på våren och hösten. Att det står vatten i alkärren och övriga
kärr norr och nordväst om sjön och på fuktängen i väster är alltså ekologiskt
sett bra, både för fågelliv och andra djur samt växter. Många tidigare år har
det istället varit för låga vattennivåer under våren.

Nuvarande vattenstånd är inte så högt att det skulle hindra
fågelhäckningar på vassön eller i övriga vassområden, enligt min bedömning.
Tekniska förvaltningen har vattennivåerna under observation. Det kan komma att
bli aktuellt med en liten nedjustering av vattennivån.

Rent fysikaliskt fungerar det så att åbädden som har byggts upp kommer
att sjunka ihop lite med tiden (sätta sig). Det kommer att ge sjunkande
vattennivåer jämfört med nu. Eftersom sättningen tar tid kan det bli aktuellt
med en åtgärd.

Som kuriosa kan nämnas att Solna avropat att entreprenören ska reglera dammluckan två gånger under året – en dammlucka som togs bort i höstas då det porlande naturlika utloppet byggdes.

Hur blir det med vattennivån i Råstasjön?

Redan då det porlande naturliknande utloppet stod kvar påpekade vi för projektet och Solna stad att den nya vattennivån var väsentligt högre än vad den varit med det gamla utloppet. Svaret vi fick då var att de ska vänta några år till dess att utloppet har stabiliserat sig innan de eventuellt kommer göra något.

Vi ser nu att nivån fortfarande är två decimeter högre än normalt, och det ser ut att bland annat ha en förödande effekt på den lilla vassön där skrattmåsarna brukar hålla till. Stora delar av den ligger under vatten. Kommer Solna åtgärda detta, eller är deras avsikt att väsentligt minska antalet häckande fåglar?

Detta tillsammans med den kraftiga avverkningen av sly och småträd på den nordvästra sidan hotar Råstasjön som fågelsjö – är det det som Solna vill?

Rädda Råstasjön förutsätter att det nu tas krafttag för att justera vattennivån, genom att den nya tröskeln vid utloppet sänks. Vi har dokumenterat vattennivån under tre år och den har aldrig varit konstant så här hög i samband med att fåglarna ska börja häcka.

Avlutar med några bilder på hur vi, och fåglarna, vill att skrattmåsön ska se ut vid den här tiden på året.

Vad händer med skogen på Norra sidan

Vi har ju flera gånger tagit upp de projekt som Solna vill genomföra och baseras på de skötselregler som antogs i samband med att reservatet beslutades av kommunfullmäktige i december 2017.

Hittills har vi haft svårt att komma i kontakt med Solna och få gehör för våra synpunkter, vilket lett till att vi fått överklaga besluten. Detta är frustrerande för alla inblandade då tiden för genomförande drar ut på tiden och det är risk att reservatet hamnar i limbo.

Allt detta ser nu ut att ha vänt, troligen tack vara att vi har fått ett nytt styre i Solna från årsskiftet. Idag var det en informell träff i området där utöver Rädda Råstasjön även Naturskyddsföreningen deltog. Men absolut viktigast var att Solna ställde upp mangrant med representanter från såväl tekniska som miljöförvaltningarna och deras respektive kommunalråd.

Diskussionerna idag rörde i första hand nersågningen av träd i området och Solna lovade att justera planerna och återkomma till föreningarna för att få in synpunkter och komma överens om vägen framåt – innan beslut tas.

Rädda Råstasjön är mycket positiva till denna förändring av Solnas inställning, och nu räknar vi med att arbeta gemensamt framåt. Lägger med lite bilder från våra två timmar i skogen.

Rädda Råstasjön – 10 år i naturens tjänst

För tio år sedan, den 22 januari 2013, hade Solna stad ett informationsmöte i Friends Arena där deras planer på att bygga 1800 lägenheter runt Råstasjön presenterades. Det var ett mycket välbesökt informationsmöte som blev startskottet till arbetet med att Rädda Råstasjön.

Välbesökt informationsmöte – men politikerna höll sig undan

Arbetet forskred och resulterade bland annat i att en av grundarna till Rädda Råstasjön, Henrik Persson, fick priset som Årets Miljöhjälte av WWF och fick mota priset av Kungen.

Det tog fem år av hårt arbete, och fem år senare invigdes naturreservatet. Samma år, 2018, hade Solna en omröstning om vilka naturområden som vi Solnabor uppskattade mest…..

Bild från Solna stads Facebook

Vi kommer fortsätta att kämpa för Solnas natur och kultur.