månadsarkiv: februari 2016

Viktig seger vunnen men mycket arbete återstår

Vi har vunnit en stor seger i och med Mark och Miljööverdomstolens beslut att upphäva detaljplanen för Arenastaden, men mycket arbete återstår. Nu måste vi sätta press på Solna stad att ett kommunalt naturreservat inrättas och att området i det nordvästra hörnet återställs i ursprungligt skick. Under torsdagskvällen hade nätverket Rädda Råstasjön ett möte för att diskutera strategier för det fortsatta arbetet.

IMG_8881

I mer än tre års tid har ett antal eldsjälar i nätverket bidragit med sina olika kompetenser för att arbeta fram detta fantastiska resultat som vi nu gläds så mycket åt. Under mötet uppmärksammades dock två medlemmar särskilt mycket. I ur och skur har de stått vid Råstasjön, under såväl sommar som vinter, i såväl regn och kyla som stekande sol, för att oförtrutligt samla in namnunderskrifter. Antalet närmade sig till slut 25000 underskrifter! Eva och Elsie fick en välförtjänt uppvaktning med blombuketter och vi passade på att hylla deras enträgna arbete under några säsonger.

IMG_8887

Nu på söndag mellan 12 och 14 står Eva och Elsie igen på den vanliga platsen, vid sydvästra hörnet av Råstasjön. Kom gärna förbi och hälsa, diskutera domslutet och hur vi arbetar vidare, och om du kan vara till hjälp i det fortsatta arbetet med att bevara vår vackra sjö!

Foto: Maria Thiessen

Tankar från roten

Vi Råstasjövänner går ju i dessa dagar alla, efter den positiva domen, omkring lite som i ett rus. ”Fånigt leende” som någon skrev på Facebook. Vi kan och bör nu givetvis också blicka bakåt mot de gångna tre åren av kamp för att rädda sjön. Vi har lärt oss mycket, och det finns slutsatser att dra.
Vi har också mycket att ta tag i framöver. Det är snart dags att sluta fira och börja se mer nyktert på omvärlden.

Rubriken till den här texten har jag stulit från Tage Danielsson. Han var en av Sveriges största humorister, men också en stor miljövän. Och han var inte bara rolig, i nästan allt han (och Hasse Alfredsson) gjorde fanns också ett ställningstagande. I Lindemansketcherna och filmer som ”Äppelkriget” tog de ställning för den ”vanliga” människan – som kanske inte hade särskilt mycket ekonomiska resurser och inte hade särskilt mycket att säga till om i samhället. Men som ändå ville, och för demokratins skull borde, göra sin röst hörd.

Tankar som kommer från oss vid samhällsträdets rot, och samtidigt från roten i betydelsen huvudet, är väl lika mycket värda som andra tankar? Det var budskapet. Ironin över makthavarnas uppblåsthet, okunnighet och tillgjorda later var ofta skarp och bitande. Kejsaren kunde ju faktiskt vara naken ibland, han med.

Strandskyddet är värdefullt
Sverige hör enligt samstämmiga uppgifter till de länder i Europa där klassklyftorna ökat mest under senare decennier.
En del har följaktligen numera råd med det mesta. Andra har inte särskilt bra råd – med det mesta.
Det är viktigt för de som inte har mycket pengaråd att det finns gratisaktiviteter.
Till det som – underbart nog – verkligen är gratis hör i vårt land att kunna njuta av naturen, motionera i naturen, och se och höra fåglar och andra vilda djur i naturen. Vi har allmänningar och en Allemansrätt. Det finns lagar och regler även för hur vi får röra oss i de här områdena. Det är också bra. Men friheten vi har är stor och viktig att försvara.

Det är också därför som strandskyddet, som ger allmänheten tillträde till områden nära sjöar och vattendrag, är så värdefullt.
Det är därför platser som Råstasjön är så värdefulla. Det här med strandskyddet tar också Mark- och miljööverdomstolen fasta på i den dom som kom igår.

Kommunstyrelseordförande Pehr Granfalk (m) här i Solna tycker domen är dålig: ”Det här är en principiellt viktig fråga. Beslutet i dag lägger en död hand över stora delar av bostadsbebyggelsen i landet”. Det säger han i lokaltidningen”Vi i Solna” 22/2, apropå domen. Den renhåriga dom som Mark- och miljööverdomstolen antagit är ett försvar för och upprätthållande av strandskyddslagarna. Det är det som stör Pehr Granfalk. Därför talar han om ”en död hand”. Han vill uppenbarligen försämra strandskyddet – kanske avskaffa det helt? Men det är bara de som har mycket pengar, som kan köpa sig bostäder eller hus med sjötomter, som kommer att tjäna på det.

Det här anser jag vara viktiga perspektiv på Råstasjö-frågan förutom värnet av själva naturen. Andra kanske inte ser just de här frågorna som lika viktiga, men vill ändå skydda naturen runt sjön. Då kan vi samarbeta i alla fall. Detta har också varit grundvalen för folkrörelsen Nätverket Rädda Råstasjön. Alla som stött alla eller några av våra tio grundvalspunkter har varit välkomna i vårt arbete:

• Solna kommuns planförslag ska avvisas i sin helhet.
• Ingen ny bebyggelse utmed Råstasjöns norra och östra sida.
• Hela skogsområdet ska bevaras intakt.
• Upprätthåll strandskyddet.
• Gör Råstasjön med omgivningar till naturreservat.
• Natur- och rekreationsvärden ska prioriteras.
• Rödlistade arter måste bevaras.
• Bostadsbebyggelse bör ske på annan plats.
• Värna barn och ungas rätt till naturområden i sin närmiljö.
• Återställ i möjligaste mån den gröna kilen Järvafältet-Lötsjön-Råstasjön-Nationalstadsparken.

Världsnaturfonden, WWF, skriver på sin hemsida under rubriken ”Sveriges natur mår inte bra”:
”Hoten mot vår natur, våra arter och ekosystem ökar. Våra ursprungliga äldre naturskogar som är rika på biologisk mångfald blir allt sällsyntare. Östersjön har problem med övergödning, giftutsläpp och överfiske. Idag är de döda havsbottnarna större än någonsin. Fjällen hotas, framförallt på grund av klimatförändringar. Många sjöar och vattendrag hotas av övergödning, dämning och reglering av vattenmängd. Och vi är långt ifrån att nå upp till de nationella och internationella miljömål som vi lovat att hålla.”

Det finns följaktligen all anledning att skydda även den stadsnära naturen så mycket vi bara kan. Världsnaturfonden pekade 2013 ut Råstasjön i Solna som en ”svensk pärla” och en av de mest skyddsvärda naturplatserna i Stockholms län. Solna kommuns Alliansmajoritet valde att förhålla sig på ett mycket märkligt sätt till detta faktum: De försökte tiga ihjäl det. Det tog lång tid innan WWF-utnämningen kom med på Solna stads hemsida. Och det blev bara några rader. I övrigt – inte ett ljud.

Tvingas backa
Vilken annan kommun som helst i landet hade varit stolt över att ha en värdefull naturplats. Men inte makthavarna i Solna inte. Orsaken är klar: Man hade planen att bygga på, och därmed skada, faktiskt delvis utplåna, delar av naturen i just denna skyddsvärda naturplats. WWF:s utnämnande passade inte in i de här planerna. Men man fick backa. Först från 1 800 lägenheter, till 600 lägenheter. Nu tvingas man backa också från denna plan.

Någon stark önskan om att bli ”gröna hjältar” existerar med tydlighet absolut inte hos Alliansmajoriteten i Solna. Det är det ganska besvärliga utgångsläge vi har när vi nu framöver ska försöka skapa ett stort och bra naturreservat kring Råstasjön. Men Alliansen, med Pehr Granfalk (m) i spetsen, och därinom inte minst Liberalerna (f d Folkpartiet) i Solna, har ju faktiskt tidigare uttalat att man precis som Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill inrätta ett naturreservat vid Råstasjön.

Vi får hoppas att Alliansen är goda förlorare och inte överklagar Mark- och miljööverdomstolens dom. För vår del är vi beredda att vara ”goda vinnare” och samarbeta med alla som vill verka för nästa mål: Ett stort och bra naturreservat runt Råstasjön.

/Henrik Persson,
aktiv i Nätverket Rädda Råstasjön

HenrikP4
Foto: Ola Persson

Detaljplan för bostäder vid Arenastaden i Solna kommun upphävd

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom idag upphävt Solna kommuns beslut att anta detaljplan för del av Arenastaden, stadsdelarna Järva och Råsunda, i kommunen. Domstolen anser att det inte funnits förutsättningar för att upphäva strandskyddet inom detaljplanen.

Detaljplanen antogs av Solna kommun i juni 2014. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 600-700 lägenheter med ett visst inslag av andra lokaler samt att länka samman Arenastaden med omgivningen och säkerställa tillgängligheten till Råstasjön. En del av den föreslagna bebyggelsen ligger inom strandskyddat område och kommunen hade upphävt strandskyddet inom detta område.  

Efter att länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen godtagit detaljplanen överklagades denna till Mark- och miljööverdomstolen av Hyresgästföreningen, Världsnaturfonden samt Naturskyddsföreningarna i Stockholms län och Solna-Sundbyberg. Föreningarna ansåg bl.a. att planen strider mot strandskyddsbestämmelserna. 

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det område inom detaljplanen där strandskyddet upphävs inte tagits i anspråk på ett sätt som medför att området saknar betydelse för strandskyddets syften. Visserligen avser detaljplanen att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Det har dock inte visats att det saknas möjligheter att tillgodose detta intresse utanför strandskyddat område. Mot den bakgrunden finns det inte förutsättningar att upphäva strandskyddet inom planområdet. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt detaljplanen.

Idag kom det mycket glädjande beskedet att Mark- och miljööverdomstolen har upphävt detaljplanen för byggnation vid Råstasjön. Domstolen är sista instans i ärendet och ändrar därmed länsstyrelsens och mark- och miljödomstolens beslut från förra året. Dock har domstolen öppnat för ett överklagande till Högsta Domstolen, något som är mycket ovanligt.

Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg har tillsammans med bland annat Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Hyresgästföreningen kämpat emot bebyggelseplanerna sedan de blivit kända i oktober 2012.

Det största engagemanget har dock kommit från de många engagerade medborgare som ingår i Nätverket Rädda Råstasjön.

Nätverket Rädda Råstasjön är mycket lättad över domstolens beslut, då detta innebär att Råstasjöns värdefulla natur- och rekreationsområde kan bevaras i sin helhet. Inventeringar vid sjön visar på en stor biologisk mångfald, och det har bland annat observerats fler än 190 fågelarter och 340 växtarter i området.

En stor del av områdets mångfald skulle ha gått förlorad om byggnation hade genomförts. Bebyggelseplanerna skulle ha riskerat att minska sjöns natur med närmare hälften, och inneburit en stor förlust såväl för Stockholms läns biologiska mångfald som för närboendes tillgång till ett älskat rekreationsområde. Solna stad har inga beräkningar på hur många personer som nyttjar området idag, men kommunpolitiker utgår från att det är minst 30.000 motionärer, barnfamiljer och rekreationssökande som vistas i området regelbundet.

Solna stads byggplaner skapade dock ett stort folkligt motstånd; nästan 25.000 människor har skrivit på en namnlista som protesterar mot byggnation vid Råstasjön. År 2013 utsåg Världsnaturfonden också Råstasjön till det mest skyddsvärda området i Stockholms län. I och med dagens beslut från Mark- och miljööverdomstolen, står det klart att det även fortsättningsvis finns stora förutsättningar att bevara områdets naturvärden.

Nätverket Rädda Råstasjön kommer även framöver att engagera sig för Råstasjön och fortsätta arbetet med att bevara denna oas i vår tätort. Inom kort kommer vi söka samtal med Solna stad för att utveckla planerna för ett naturreservat. I tre och ett halvt år har vi kämpat för sjön – nu ska vi satsa på att bevara den för alltid!

Här kan du läsa domen.

grahager_2016

Foto Johan Lind

En februaridag vid Råstasjön

I dag var det en typisk vinterdag med mulet väder och lätta snöflingor som yrde i luften. Som vanligt var det full aktivitet vid Råstasjön. Vid den östra sidan stod en koloni med sjöfåglar och väntade på att förbipasserande skulle slänga ut brödbitar.

IMG_8829

Hägrarna däremot nöjer sig inte med bröd, de väntade i stället på fiskleveransen.

IMG_8837

Hägerkolonin brukar dra till sig intresse från entusiastfotografer, så även denna dag.

IMG_8833

Medlemmar från nätverket Rädda Råstasjön stod på sjöns västra sida och samlade in namnunderskrifter.

IMG_8835

Lördagen den 30 januari hade 24600 personer skrivit under, snart är vi uppe i hela 25000 underskrifter! Om du inte redan har skrivit på så gör det och sprid gärna länken vidare!

Skriv under Rädda Råstasjön!

Foto: Maria Thiessen

Naturmorgon om Råstasjön på lördag morgon

3643380_2048_1152

För de morgontidiga sänds på lördag klockan 6.10 radioprogrammet Naturmorgon i P1. Bland annat möter vi vattenrallen, gråhägrarna och naturfotografen Jonathan Stenvall vid Råstasjön strax norr om Stockholms city.

För mer information, se Sveriges Radios hemsida. Programmet kommer även att kunna lyssnas på i efterhand för de som hellre vill ta sovmorgon.

Foto: Jonathan Stenvall

Solna vilseleder regeringen för att få bygga vid Råstasjön

Det skulle vara intressant om Solna stad kunde presentera vad som egentligen gäller angående bostäder vid Råstasjön. Saken är högst aktuell eftersom Mark- och miljööverdomstolen väntas avgöra frågan om byggnation av lägenheter på Råstasjöns nordöstra strand inom en nära framtid.

Samtidigt har det just kommit till vår kännedom att Solnas stadsdirektör i sin kommunikation till regeringskansliet kring den sk Stockholmsförhandlingen har farit med osanning.

Solnas viktigaste argument för byggnation vid Råstasjön är att man för att få till tunnelbanans gula linje lovat tusen lägenheter inom det sk influensområdet till Arenastaden (se 20151102 – Brev fr Granfalk till MÖD och 20151208 – Pehr Granfalks andra brev till MÖD från kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk). I ett brev som Solna Stad skickade in 21 jan 2016 upprepar man att flera hundra lägenheter vid Råstasjön krävs för att nå upp till målet 1000, och i listan tar man också upp att 160 lägenheter ska byggas i influensområdet vid det närliggande Ballongberget.

Men, vid byggnadsnämndens möte i början av februari finns plötsligt en färdig detaljplan med hela 450 lägenheter i Ballongberget. Ytterligare 300 lägenheter har dykt upp, vilket gör att argumenten för att bygga just vid Råstasjön är mycket försvagade. Vän av ordning kan fråga sig varför detta kommer upp först nu – och dessutom med en hel del underlag daterat sommaren 2015! Även lokaltidningen Vi i Solna har noterat detta.

Kan det vara som vi skrivit tidigare att man satt Råstasjön i pant?

DSC_7411_DxO

En sothöna som byggt en enrummare med sjöutsikt