Kategoriarkiv: Pressinformation

Hälso- och säkerhetsrisker i Arenastaden framkommer i ny rapport

Hälso- och säkerhetsrisker för människor och strandskyddet väger tyngre och ska sättas före enskilda kortsiktiga intressen. Då finns det bara ett rätt beslut från länsstyrelsen. Det är att detaljplanen ska upphävas.

Råstasjöns detaljplaneområde är en farlig plats att bygga bostäder på. Solnas politiker måste ta sitt ansvar och dra tillbaka detaljplanen. Här finns gaser från den gamla soptippen som är en hälsofara och säkerhetsrisk, förutom att en exploatering skulle bryta mot strandskyddet. Statens Geotekniska Institut (SGI) har gett sitt utlåtande och är tydliga med att det är mycket olämpligt att bygga på gamla soptippar. SGI säger bland annat;

  • att även de redan uppförda bostäderna i utkanten av deponin bör undersökas med tanke på gasförekomst
  • gaserna – metan och koldioxid – rör sig i marken på ett sätt som inte går att förutsäga
  • metan som stängs inne i slutna rum kan orsaka kvävning och kan också vara explosiv. Koldioxid som stängs inne i slutna rum kan orsaka kvävning.

Läs SGI:s svar till länsstyrelsen respektive kommunen.

PM Bostadsbygge på nedlagd deponi

SGI Kommentarer till rapporten

Sedan finns en ny publikation från SGI om deponier och dess risker

Hur ska man hantera deponier