månadsarkiv: februari 2017

Kampen går vidare

Härligt att i onsdags kunna fira ettårsdagen av domslutet som räddade Råstasjöområdet från totalförstörelse. En rättvis seger för folk- och miljöopinionen! Nu gäller det att en självklar buffertzon etableras kring sjön som skapar ett meningsfullt naturreservat.

Tyvärr har Solna stad lagt fram ett naturreservatsförslag som stannar vid 100 m från strandkanten, alltså strandskyddslinjen. Det räcker självklart inte. Man anar att planer kan finnas att bygga kant i kant med strandskyddslinjen, på vissa ställen.

Sjövägen tycks man inte alls vilja stänga, vilket eliminerar möjligheten till ett reservat genmensamt med Sundbyberg och Lötsjön där. Dessutom finns en ansökning att lägga byggbodar precis intill skogsremsan vid sjön, något vi helt motsätter oss. I nuläget är tystnaden kring naturreservatsfrågan, omfattningen av reservatet alltså, från kommunledningens sida närmast öronbedövande.

Tänker man göra som vanligt från Solna stads sida, och surmulet och barnsligt tigande markera att man inte fått sin vilja igenom, genom olika märkliga framstötar?

Exempelvis som de senaste: Onödig och otillåten nedhuggning av ett träd med en fridlyst mistel i, utplacerande av trälådor för odling på parkområdet vid sjön, eller anslaget av pengar till att jobba fram ”förslaget” att hugga ner 120 träd i den känsligaste delen av skogsområdet vid sjön?

Från vår sida ser vi ingen anledning till att minska vår vaksamhet kring vad som händer i området.

/Henrik Persson,

Nätverket Rädda Råstasjön

En februaridag vid Råstasjön

Det var en mild och mulen dag med som vanligt mycket folk som rörde sig runt Råstasjön, såväl kampanjande miljöpartister och söndagsflanörer som fågelskådare spanande efter vattenrallen på den norra sidan.

Även medlemmar ur nätverket Rädda Råstasjön var på plats, som vanligt i det sydvästra hörnet. Alltjämt tycks det vara viktigt att kämpa för ett bevarande av naturen runt sjön och ett naturreservat med ordentligt tilltagna gränser.

För ett år sedan kom det glädjande beskedet att Mark- och Miljööverdomstolen upphävde detaljplanen för del av Arenastaden. Vi vänner av Råstasjön kunde andas ut, i synnerhet när Solna stad bestämde sig för att inte överklaga domen. Trots att byggplanerna skrotades uppstår hela tiden nya hot mot området kring Råstasjön som fallet med PEAB:s ansökan om bygglov, se tidigare inlägg och artikel i Vi i Solna.

Ett glädjande besked för Råstasjöns räkning kom dock i veckan som var. Eldsjälen och fågelentusiasten Hasse Ivarsson, som bor ett stenkast från Råstasjön, har tilldelats ett naturskyddspris av Järvafältets Ornitologiska Klubb. Läs mer i artikeln i senaste numret av Mitt i Solna.

På bilden ses Hasse i aktion under en av alla sina uppskattade fågelvandringar runt Råstasjön.

Foto: Maria Thiessen

Den långsiktiga strategin bakom ett ”tillfälligt bygglov” vid Råstasjön

Solna stad lade i höstas fram ett förslag på ett naturreservat vid Råstasjön. Förslaget var det minsta möjliga – som Rädda Råstasjön tidigare skrivit om ingår inte ens all strandskyddad mark runt sjön och kommunen anser inte att man behöver sätta av en krona för restaurering och underhåll.

I förra veckan kom då en liten notis i tidningen som fick en del att falla på plats. I denna kungörelse framkom att PEAB AB ansöker om tillfälligt bygglov för att sätta upp byggbodar samt en modul som ska bli visningslägenhet för de kommande höghusen på Evenemangsgatan. Det tillfälliga bygglovet ska gälla i två-tre år, vilket kanske inte kan tyckas så allvarligt. Här är det dock två aspekter som är värda att lyfta fram:

  1. Om bygglovet godkänns cementeras naturreservatets gränser i linje med Solnas minimala förslag. Man förkastar därmed de sakkunniga som menar att det är helt nödvändigt med en buffertzon av träd och växtlighet för att skydda det lilla och sårbara urbana ekosystemet Råstasjön.
  2. När det tillfälliga bygglovet har upphört blir det lätt för tjänstemän och politiker att lägga fram en permanent byggplan med höghus på den aktuella ytan.

Rädda Råstasjön vill härmed än en gång vädja till Solnas politiker och tjänstemän: Lägg nu er tid och kraft på att få till ett riktigt bra naturreservat vid Råstasjön, snarare än att gå PEABs ärenden. Vi har alla ett ansvar för att skydda och förvalta Råstasjöns unika natur- och rekreationsvärden, för vår generation och de som kommer efter oss.

PEABs ansökan finns här.Allm_handling Samlingshandling för BND_2017_15