månadsarkiv: oktober 2015

Håll i er – snart är 12 november här!

Återigen har medborgare som bor nära nationalarenan fått ett reklamblad med avsändare Solna stad i brevlådan. I bladet, som bekostats av våra skattepengar, får vi veta hur lyckligt lottade vi är. Det är ju underbart att Skandinaviens största parkeringshus och köpcentrum snart ska öppna i vårt närområde, kallat den ”heta Arenastaden”.

I stadens utskick får vi av kommunens PR-avdelning lära oss att Mall of Scandinavia kommer att bli ”en naturlig mötesplats, inte bara för shopping, utan även för umgänge och nöje”. Parkering_MoSKanske borde också Solna stads kommunikationsavdelning vara ärliga med att här finns en målkonflikt: Å ena sidan butiker, restauranger, gym, nöjen och inte mindre än ”4000 nya parkeringsplatser för bilburna besökare”.

Å andra sidan åsidosatta miljö- och rekreationsvärden vid Råstasjön, luftföroreningar, buller, trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem.

 

Folkpartiet – partiet som vände 180 grader?

För drygt två år sedan gick FP i Solna ut med ett ”uttalande” om Råsta- och Lötsjön på sin blogg. Undertecknare var de högsta partiföreträdarna från både Solna och Sundbyberg.

FP menade att det var nödvändigt med ytterligare byggnation vid sjön, men att man samtidigt skulle kompensera medborgarna med en rad positiva åtgärder:

”Vi vill därför att området runt Råstasjön och Lötsjön i Sundbyberg bildar ett sammanhängande kommunalt naturreservat. Kommunerna svarar då för skötsel enligt en plan, och upprättar föreskrifter. Sjövägen, som idag skär genom grönområdet, bör stängas av för biltrafik. Strandskyddet måste respekteras så att ingen bebyggelse sker närmare än 100 meter från stranden.”

”Därför kräver vi att Råstasjön i Solna bevaras som ett naturområde och att strandskyddet respekteras, att Råstasjön och Lötsjön i Sundbyberg bildar ett sammanhängande kommunalt naturreservat, samt att Sjövägen stängs av för biltrafik!”

Hur har då Folkpartiet agerat konkret under dessa två år?  pinocchio

Jo: Folkpartiet röstade 2014 för byggnation inom strandskyddat område. Inga konkreta steg mot ett naturreservat har tagits 2013-2015. Folkpartiet rev upp beslutet om att Sjövägen skulle stängas för allmän trafik på Tekniska nämndens möte 13 oktober 2015.

Vad gör man inte för att få röster.

Folkpartiets utfästelse finns här.

Frösundaliberalen förtydligar Folkpartiets utfästelse här.

Celebert besök

Jonas matar Frasse

Jonas matar Frasse

I strålande höstsol promenerade Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt runt Råstasjön i sällskap med representanter för nätverket Rädda Råstasjön samt partikamrater från Solna. Det blev en lärorik utflykt. Professor Magnus Enquist och docent Johan Lind deltog nämligen i promenaden och kunde berätta om sjöns unikt rika växt-och fågelliv. Kommunens byggplaner ( höghus på strandskyddat område!) kändes denna soliga dag som overkliga och avlägsna hot –  men kastade ändå skugga över idyllen.

DSC_9752_DxO

Allas vår Eva Lockner ser till att Jonas skriver under namninsamlingen mot bygget

DSC_9766_DxO

Johan Lind berättar om vikten av sumpskogen och att den räknas in då man avgör var strandlinjen går

DSC_9779_DxO

Jonas tillsammans med Ann Bell från nätverket och Thomas Magnusson från Vänsterpartiet i Solna

DSC_9808_DxO

Jonas skrev under vår appell

DSC_9801_DxO

Solna sviker sina löften runt Sjövägen

Förvaltningen säger i sin skrivelse att det pga samråd med framförallt blåljusmyndigheterna som gör att man inte uppfyller det tidigare löftet att stänga av Sjövägen. Hela denna historia är mycket konstig och det skulle vara intressant att höra vad den egentliga anledningen är till att hålla vägen öppen.

Det är dock bra att det kommer bli ytterligare samråd med de boende, vilket vi räknar med kommer leda till att Sjövägen stängs av för allmänheten, vilket borde vara idealiskt för blåljus.

Men är det allvarligt menat eller bara ytterligare ett sätt att föra oss medborgare bakom ljuset? Är  Solna är seriösa med att lyssna på de som bor i området, bjud in oss till en dialog på samma sätt som ni bjuder in blåljus.

1. Samrådet med SL/Arriva har inte tillfört något i sak då man inte har några planer på att återuppta den busstrafik genom bostadsområdet som drogs in 2012. Det är riktigt att det vid samrådet om Sjövägens nya detaljplan att SL/Arriva då konstaterade att det vid den tiden gick busstrafik på Sjövägen.

2. Samrådet med blåljusmyndigheterna, där dessa meddelar att de önskar att vägen är fortsatt farbar för dem, är inte heller nya fakta. Detta framgår med all önskvärd tydlighet i den Fördjupade Översiktsplanen från 2007 (sök på Sjövägen i dokumentet så får du fram alla skrivningar). Dessutom är det ett känt faktum att blåljusmyndigheterna alltid är kritiska till att stänga vägar, vilket är en självklarhet eftersom det ingår i deras uppdrag att alltid förorda bästa tänkbara framkomlighet för DSC_6300utryckningstrafiken. Det som är särskilt anmärkningsvärt är att polismyndigheten i sitt yttrande går utöver sitt eget kompetens- och uppdragsområde och för fram synpunkter även gällande hur kommunen bör planera sin väginfrastruktur för allmäntrafiken. Men den frågan har redan utretts i den trafikutredning som Solna har låtit Ramböll utföra. Där konstateras att Sjövägen inte behövs för trafikförsörjningen i Arenastaden. Man konstaterar vidare att det varken är ekonomiskt eller förenligt med en attraktiv stadsmiljö att dimensionera infrastrukturen utifrån tänkbara extremsituationer i Arenastaden.

Det vill säga att vad detta politiska beslut handlar om är vad man anser vara en ”attraktiv stadsmiljö” i området runt Råsta- och Lötsjön. SBN drog slutsatsen att det som i det här fallet är mest attraktivt för Solnaborna och Solnabornas stadsmiljö är att stänga vägen mellan sjöarna för allmäntrafiken och därmed skapa förutsättningar för ett sammanhållet natur- och rekreationsområde. Tekniska förvaltningen tycks däremot inte ha något intresse för natur och rekreation utan ser det som sin uppgift att skapa optimala biltrafikflöden.

Därför menar vi att om man i TN väljer att riva upp SBN:s beslut att stänga vägen gör man en politisk omprioritering där biltrafiken sätts före Solnabornas möjligheter till naturupplevelser och rekreation. Det är politikernas fulla rätt att göra den prioriteringen, men man bör då stå för den inför sina väljare.

Det vore även intressant att få reda på vilket samråd som gjordes med blåljus innan Solna beslutade bygga Friends Arena och MoS, två byggnationer som på ett effektivt sätt korkar igen delar av Solna.

Vill du läsa underlaget som förvaltningen tagit fram finns den att läsa här. Vi saknar dock ídé-skissen till förslag om hur tekniska förvaltningen vill se Sjövägen i framtiden.

 

Varför håller inte våra politiker det de säger

I tio år har det funnits konkreta planer på att stänga Sjövägen, som öppnades tillfälligt i samband med fotbolls-VM 1958. I FÖP för Solna stationsområdet 2007 finns flertalet skrivningar om att vägen ska stängas av för allmän trafik då Råsta Strandväg, Kolonnvägen och Målbron är klara. Andra gedigna analyser, t ex Trafikutredningen för Arenastaden, visar att Sjövägen inte behövs för allmän trafik när den övriga infrastrukturen är klar. Syftet med att stänga vägen fotbolls_vmskulle vara att förstärka de gröna sambanden, förbättra området ur rekreationssynpunkt och på sikt skapa ett gemensamt naturreservat med Sundbyberg som täcker Lötsjön och Råstasjön.

Stadsbyggnadsnämnden i Solna fattade 2014 ett enhälligt beslut att stänga vägen för allmän trafik under 2015 efter det att den nya infrastrukturen var på plats.

Nu erfar vi att Tekniska nämnden på sitt möte 13 oktober planerar att riva upp det tidigare beslutet om avstängningen.

Då har vi en formell fråga. Beslutet 2014 fattades av dåvarande Stadsbyggnadsnämnden som hade ansvaret för tekniska frågor, daglig drift samt nybyggnation.

Efter valet delades Stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden i två delar. Tekniska Nämnden som har ansvaret för driften av Solna, snöröjning, gräsklippning, målning av övergångsställen mm. Byggnadsnämnden ansvarar för exploatering, infrastruktur, bygglov och liknande.

Men har Tekniska Nämnden verkligen befogenhet att riva upp beslut om avstängning av en väg? Om en ny väg ska anläggas och byggas ligger frågan klart på Byggnadsnämnden. Då borde det också vara den nämnden som beslutar om en ev avstängning/upphäver ett beslut om avstängning. Och är det som i det här fallet är en fråga av stor betydelse för Solnas natur- och rekreationsvärden vore det kanske ännu mer demokratiskt om beslutet togs i Kommunfullmäktige, där samtliga folkvalda partier finns representerade?

Kan det vara så att det är extern påtryckning på tjänstemännen som pågår? Hur kan annars vår stadsmiljöchef skriva ett brev till Norrenergi om att Sjövägen ska hållas öppen under hela 2015 trots att det går emot ett demokratiskt fattat beslut? I brevet framgår också att vägen ska förstärkas för att klara tyngre fordon. Man kan undra varför, och varför det skrivs innan ett beslut är fattat?

Man kan vidare fundera över artikeln i Folkpartiets reklamblad, där samme tjänsteman som skrev brevet till Norrenergi utropas till chef över Solnas stadsmiljö. Detta ansvar var något som vi medborgare i Solna i vår enfald trodde låg på våra folkvalda politiker.

Folkpartiets löften inför valet, ett parti som nu vill svika sina löften, är det demokrati?

FP_naturskyddsomrade_rastasjon

 

Översiktsplanen säger Sjövägen ska stängas

Nedan några citat från Fördjupad översiktsplan (2007), ett dokument som enligt samrådsversionen av ÖP 2030 fortfarande ska gälla för Arenastaden:

Rekreationsområdets koppling mot Lötsjöområdet i Sundbyberg kommer med en framtida avstängning av Sjövägen förbättras (s 18).

En ny väg byggs norr om Råstasjön från arenan, längs med verkstadsområdet fram till Sjövägen. Det ger området en ny genare koppling till Enköpingsvägen. I samband med det kan Sjövägen stängas, med undantag för utryckningsfordon, på delen väster om Råstasjön (s 21).

Möjligheten att låta Sjövägen vara framkomlig för dessa fordon (blåljustrafik) efter avstängningen vid Råstasjön kommer att utredas (s 23).

När Sjövägen stängs knyts Råstasjöns rekreationsområde bättre samman med Lötsjön. Planförslaget möjliggör även att en del av de miljöer i området som idag bedöms som otrygga omvandlas till tryggare miljöer (s 31).

Sjövägen har idag ett trafikflöde på ca 8 000 frd/vmd (fordon per vardagsmedeldygn) vilket till största delen utgörs av genomfartstrafik. I och med att Sjövägen stängs antas att hälften av trafiken flyttas till den nya vägen norr om Råstasjön och vidare genom planområdet till Frösundaleden och hälften väljer andra vägar (s 63).

I väster är Sjövägen en barriär genom det mellankommunala stråket ”Lötsjön-Råstasjön”, framför allt med avseende på den omfattande genomfartstrafiken. Dessutom är det gröna sambandet och kontakten till Järvafältet och Frösunda/Brunnsviken svagt. Sjövägen medför också bullerstörningar i rekreationsområdets västra delar (s 69).

Om vi Solnabor inte kan känna tillit till att de styrande dokument som ska gälla för stadens utveckling över huvud taget äger giltighet, vad kan vi då lita på?

Nedan en liten film från 15 juni i år, som visar på hur stor respekt bilförarna har för förbudet mot genomfart. Är det detta som nu Tekniska Nämnden vill cementera?

Film Patrik Rehn

Vårt naturområde offras till förmån för ännu fler bilar

I juni 2014 beslutades att Sjövägen ska stängas för trafik senast under 2015. Att stänga vägen är ett nödvändigt steg i att åter sammankoppla natur- och rekreationsområdet runt Råsta- och Lötsjön. Som underlag för belutet hade politikerna tillgång till gedigen kunskap om vägens barriär- och miljöstörande effekter i området. Flera av kunskapsunderlagen togs fram i samband med planerna på att låta Arenastaden växa närmare Råstasjön.

Från natur- och rekreationssynpunkt vore naturligtvis det bästa om vägen helt togs bort och att ytorna i stora delar kunde återplanteras. Vid ett samråd i våras meddelade dock de s.k. blåljusmyndigheterna att de önskar att Sjövägen ska vara fortsatt farbar för dem. Det kan enkelt tillgodoses även om vägen är stängd för den allmänna biltrafiken.

Nu kommer den tekniska förvaltningen i Solna att föreslå att beslutet rivs upp. Det planeras att göras i den nyinrättade Tekniska nämnden på tisdag den 13 oktober. Mycket tyder på att allt har att göra med öppnandet av Mall of Scandinavia. För att ta om hand tiotusentals bilburna besökare varje dag är man beredd att än en gång låta folkhälsa och Solnabornas behov av trivsamma livsmiljöer att få stryka på foten. Än en gång blundar man för de oersättliga naturvärdena vid Råstasjön. I och med att beslutet rivs upp raseras också förutsättningarna för ett mellankommunalt naturreservat runt Råstasjön och Lötsjön.

20130303-GardsmygJohan Linds gärdsmyg som undrar om dess boplats kommer finnas kvar.

Det kommer att bli ett ordentligt uppror

Det är kanske på plats att titta lite i backspegeln och läsa en artikel i DN från början av 2013. Då ni läser den så fundera på hur stor sannolikheten är att tjänstemännen gjort en plan utan att de fått direktiv om det? Kan det vara att politikerna var så syniska att man gick ut med ett förslag som man visste var helt orimligt att genomföra. Endast för att komma med ett reducerat förslag då man lyssnat på medborgarna….men 800 lägenheter….det är väsentligt fler än de som byggts i Filmstaden.

http://www.dn.se/arkiv/stockholm/det-kommer-att-bli-ett-ordentligt-uppror/

20130508-FisktarnaFoto Johan Lind