månadsarkiv: september 2015

SVT nyheter om att domstolen tar upp bygget vid Råstasjön

Ingen borde ha missat att Mark- och MIljööverdomstolen har beslutat att ta upp den planerade byggnationen vid Råstasjön till behandling. Det är ovanligt att de tar upp fall, man kan jämföra med att det är få fall som kommer upp i Högsta Domstolen.

SVT toppade med nyheten redan samma dag domstolens beslut tillkännagavs, och har du missat att se det, så finns den här.

Det är förvånade med vilken tystnad som Solna har bevärdigat denna nyhet med, och vad vi förstår tycker Solnas informationsavdelning att det inte är en nyhet värd att berätta för oss medborgare. Det var annat ljud i skällan då länsstyrelsen sagt ja, då basunerades det ut direkt på Solnas sida.

Vad betyder det att vi fått prövningstillstånd

Det är många som undrar vad som händer nu, vad innebär det beslut som Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD) tagit?

MÖD kan jämföras med Högsta Domstolen, och på motsvarande sätt tar man inte upp alla mål, utan de som behöver belysas och kanske tom skapa ett prejudikat. Det är definitivt inte alla ärenden som tas upp.

När prövningstillstånd nu beviljats av Svea Hovrätt (dit Mark- och miljööverdomstolen hör) är gången ungefär så här;

Överklagandet skickas till motparten (Solna kommun).

Kommunens synpunkter skickas sedan till den som överklagat dvs. Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen i Solna och Sundbyberg, Naturskyddsföreningen i Stockholm, Världsnaturfonden WWF.

I vissa fall håller MÖD syn och ibland även sammanträde. Vid en syn träffas domstol, motpart och den som överklagat på plats, vid Råstasjön skulle det bli i det här fallet alltså.

Mark- och miljööverdomstolen sammanträder och består av fyra ledamöter som sedan fattar beslut.

Det kan ta från ett par månader och ännu längre, innan domen sedan meddelas.

Klicka på MÖD:s logo nedan, så kan du läsa vad de skriver om målet.

mmoverdomstolen_sveahovratt

Hyresgästföreningens överklagande av mark- och miljödomstolens dom

Tvasjoaraugusti1532

Hyresgästföreningen har överklagat mark- och miljödomstolens kortfattade dom om detaljplanen vid Råstasjön, till Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har nu meddelat prövningstillstånd. Det innebär att domstolen kommer att ta upp mark- och miljödomstolens dom för prövning.

I överklagandet lyfts fram att Hyresgästföreningen värnar om boendemiljön, även utomhus. Boende behöver tätortsnära natur, och strandskyddsområdet vid Råstasjön bör därför vara kvar oexploaterat. Föreningen lyfter fram att den aktuella marken vid Råstasjön aldrig har varit bebyggd, inget har utestängt allmänheten och Solnaborna från att röra sig i området. Därför finns inget lagligt skäl att exploatera det.

Överklagandet med bilagor går att ladda ner nedan.

Överklagan till MÖD från Hyresgästföreningen
Bilaga 1: Råstasjön – Skador, intrång och förluster av naturvärden sedan 2001
Bilaga 2: Var går egentligen Råstasjöns strandlinje

Kampen går vidare i Mark- och miljööverdomstolen

Ett mycket glädjande besked! Naturskyddsföreningen i Solna-Sundyberg, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Världsnaturfonden (WWF) samt Hyresgästföreningen i Solna har fått prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Det betyder att domstolen kommer nu fatta ett nytt beslut i ärendet och kan till och med ändra Mark- och miljödomstolens dom och upphäva detaljplanen som skulle förstöra en viktig av Solnas mest uppskattade och mest besökta naturområden. Tyvärr så avvisade domstolen alla enskilda boendenas talan.

Häger vid Råstasjön. Foto: Johan Lind

Nu inleds några turer i domstolen med skriftväxling mellan parterna. Vi förväntar oss en slutgiltig dom om några månader. Här kan du läser vårt överklagande till Mark- och miljööverdomstolen.

Lokaltidningen Mitt i Solna har redan skrivit om det faktum att domstolen tar upp överklagandet.

Tack till alla som hjälpte till att komma dit! Nu ska vi äntligen vinna och rädda Solnas gröna pärla!

Det är vår stad också

I senaste numret av Sveriges Natur finns det en intressant artikel som beskriver Jonathan Stenvalls arbete med att dokumentera naturen. I artikeln som är skriven av Mats Hellmark kan vi bland annat läsa att många av bilderna är tagna vid Råstasjön, där höghusbebyggelse planeras nära stranden.

det_ar_var_stad_ocksa

Sjön och den lilla skogen ligger bara sex kilometer från Centralen. Ändå finns här nio rödlistade arter och ett sextiotal häckande fågelarter. Här finns flera duvhöksfamiljer och vattenrall som är så van vid människor att den kan handmatas.

I fjol utsågs sjön till Stockholm läns mest skyddsvärda naturplats och nätverket Rädda Råstasjön tillsammans med bland andra Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna jobbar för att skydda området.

Jonathan vann i år titeln som ”Årets unge nordiska naturfotograf”, och arbetet med att dokumentera den stadsnära naturen resulterade i att han fick ett stipendium av Hasselblad Foundation.

Vill du se Jonathans bilder från Råstasjön, klicka här.

 

Översvämningar – allt vanligare

Så här såg det ut på Sjövägen en regnig söndag i september 2015. Många bilister tvekade och vände. De kunde ju se bärgningsbilen i backen som tvingades forsla bort en bil vars motor dött i vattenflödet. IMG_0187

Att regnen i framtiden  kommer att bli fler, och rikligare,  är alla klimatforskare eniga om. Detta borde leda till eftertanke. Vi vet ju att när markytor asfalteras, hårdgörs, så har vattnet inget naturligt avflöde – vi får översvämningar; många och allvarliga.

IMG_0219Fundera därför på vad konsekvenserna blir om den styrande alliansen i Solna får som den vill och låter bygga 700 lägenheter vid Råstasjöns stränder – på strandskyddat område (!) Den förkättrade sumpskogen har faktiskt en viktig funktion, vattnet kan finna en väg som inte översvämmar en väg eller en bostad.

Om skogen förstörs så försvinner inte bara det rika insektsliv som ger fåglar och fladdermöss föda, utan också markens möjligheter att suga upp regnvatten.IMG_0223

Alltså: att asfaltera och bygga vid Råstasjön är oklokt av väldigt många skäl. Förstår de styrande det?

Synpunkter på Solna Stads översiktsplan 2030

Rastaaugusti1513

Rädda Råstasjön är ett nätverk av frivilligt engagerade som arbetar för att värna natur- och rekreationsområdet vid Solna enda insjö. Råstasjön är en centralt belägen näringsrik slättsjö med en hög produktion av biomassa. Fågellivet är mycket artrikt och stränderna, sjön och sumpskogen är födosöksområde för sju arter av fladdermus. De artinventeringar som gjordes i samband med att Solna stad tog fram den första versionen av detaljplan för ytterligare exploatering av området visar att ”strand och skog på Råstasjöns nordsida utgör fungerande ekosystem med många nivåer i näringskedjan” (Hebert, M, Lundberg, J, Koffman, A. 2013. Naturvärdesinventering i skog och strand kring Råstasjön. Underlag till planering av ny bebyggelse. Calluna AB) Som rekreationsområde är sjön och dess omgivningar mycket lättillgängliga och nyttjas av tiotusentals Solnabor, Sundbybergsbor och tillresande.

Sedan starten 2013 har nätverket Rädda Råstasjön bland annat ordnat botaniska exkursioner och fågelvandringar, bjudit in till föreläsningar om Råstasjöns ekosystem, arrangerat fladdermusspaningar och hållit i skräpinsamlingar. Nätverket har till dags dato samlat in 23 793 namnunderskrifter. Personerna som skrivit under motsätter sig all ytterligare byggnation och exploatering av Råstasjön och dess omgivningar. Nätverkets arbete har uppmärksammats långt utanför Solnas gränser. Världsnaturfonden WWF utsåg 2014 Henrik Persson i nätverket till årets miljöhjälte.

Solna har hållit en mycket hög byggtakt de senaste decennierna. Inriktningen i ÖP är trots det att att staden ska växa med ytterligare 25% fram till 2030. I ÖP konstateras att ”planerad förtätning innebär även att mindre grönområden/nätnatur kan komma att behöva tas i anspråk” (s 94). Detta är inte acceptabelt. Nätverket Rädda Råstasjön menar att det är positivt med nybyggnation av bostäder, men den måste ske på ytor som redan är hårdgjorda. Solnas återstående grönområden ska bevaras och vidareutvecklas. Detta är viktigt dels för att bevara och förstärka den biologiska mångfalden, men också för att främja möjligheter till rekreation och en god folkhälsa. Närhet till grönområden har visat sig vara viktigt för människors välbefinnande, och bland annat minska besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012, refererat i ÖP, s 94-95).

Mer specifikt kring Råstasjön har nätverket på sin hemsida listat följande tio punkter, som alla är relevanta för ÖP 2030:
1. Solna stads planförslag ska avvisas i sin helhet, även det nya med färre bostäder
2. Ingen ny bebyggelse utmed Råstasjöns norra och östra sida
3. Hela skogsområdet ska bevaras intakt
4. Upprätthåll strandskyddet
5. Gör Råstasjön med omgivningar till naturreservat
6. Natur- och rekreationsvärden ska prioriteras
7. Rödlistade arter måste bevaras
8. Bostadsbebyggelse bör ske på annan plats
9. Värna barn och ungas rätt till naturområden i sin närmiljö
10.Återställ i möjligaste mån den gröna kilen Järvafältet-Lötsjön-Råstasjön-Nationalstadsparken

Utöver dessa punkter menar Rädda Råstasjön att det är viktigt att ta i beaktande att klimatförändringarna kommer att påverka vårt närområde med större regnmängder, ökade vattenflöden och längre översvämningsperioder i åar och sjöar. ÖP 2030 bortser från den stundande ökningen, och dess negativa inverkan på Råstasjön och dess närhet. Sjön ligger enbart en meter över havsnivån och har Brunnsviken som utlopp. När havsnivåerna höjs riskerar Råstasjön att översvämma Råsunda och Arenastaden. Ytterligare exploatering och hårdgörande av ytor (som föreslås i detaljplanen) minskar möjligheter att uppta dagvatten och gör att översvämningsskador blir ännu mer omfattande. Istället är det viktigt att Solna omgående återplanterar träd, buskar och gröna ytor kring Råstasjön. Förslagsvis börjar man på den den mark (delvis inom strandskyddat område) som varit tillfälligt ianspråktagen för byggbodar och en betongstation.

I ÖP 2030 nämns planerna för ett gemensamt naturreservat vid Råstasjön-Lötsjön. I planen finns några till intet förpliktigande formuleringar om att arbete med planering pågår. Nätverket Rädda Råstasjön önskar att se en konkret och tidssatt åtgärdslista, där natur- och rekreationsfrämjande aktiviteter listas.