månadsarkiv: juni 2014

Springa i skogen bättre än gymmet – #RäddaRåstasjön

50% mindre stress när man tränar i skogen än på gymmet. Kan någon förklara för Solnas och Sundbybergs politiker att grönområden är inget särintresse utan människan oundvikligen en del av det som brukar kallas ”naturen”? Hur många har inte precis denna känsla medan de springer genom skogen vid Råstasjön?  /Florian Reitmann

http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/709469-springa-i-skogen-bast-for-den-mentala-halsan

safe_image

Anders Ekegren säger felaktigheter om byggplanen #RäddaRåstasjön

I en ny DN-artikel säger Anders Ekegren (fp), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Solna, apropå den nya byggplanen, något som är helt osant:
”–De här bostäderna förstör inga naturvärden. De flesta byggs på grus och asfalt där det varit upplag och verkstäder. ”
(Se: http://www.dn.se/sthlm/byggbeslut-retar-upp-fagelvanner/)

Men Ekegrens påstående i denna DN-intervju stämmer inte alls. Byggplanen innebär att en tredjedel av den 100-åriga värdefulla sumpskogen – avgörande för en stor del av sjöns fågel- och övriga djurliv – måste tas bort och omkringliggande mark dräneras.
Ekegren verkar heller inte ha läst vad det står i Solnas egenbeställda miljövärdesinventering för det aktuella området, eller ens i sin egen detaljplan.
Solnas egenbeställda inventering från företaget Calluna (s 32-34) visar nämligen att i området som föreslås bebyggas finns:
– Näktergal
– Sparvhök
– Mindre hackspett
– Fladdermus
– Myskbock
Även i Solnas eget förslag till detaljplan påpekas att bebyggelsen medför risker för de rödlistade arterna mindre hackspett och brunand.

Henrik Persson för Nätverket Rädda Råstasjön

Manual för överklagande av detaljplanen om byggnation vid Råstasjön #RäddaRåstasjön

ÖVERKLAGA – NU FINNS DEN: Manualen för överklagande av senaste detaljplanen om byggnation vid Råstasjön

ALLA som tidigare lämnat synpunkter till kommunen kan överklaga och uppmanas att göra detta.

Den 16 juni beslutade kommunfullmäktige i Solna att anta detaljplanen som innebär byggnation av 700 lägenheter och 11-våningshus inom strandskyddat område om planen skulle bli verklighet.

ALLA som tidigare lämnat synpunkter till kommunen om byggplanerna i samband samråds- och/eller gransknings-processerna har möjligt att överklaga beslutet.

Överklagandet måste lämnas in inom 3 veckor efter det att beslutet offentliggjorts, och det har offentliggjorts via protokoll – så nu är det dags att överklaga snarast. Beslutet i protokollet och annan information finns nu tillgängligt på Solna kommuns hemsida och Nätverket Rädda Råstasjön uppdaterar informationen vartefter.

Så här kan ett överklagande läggas upp:

Datum:
Till: Länsstyrelsen i Stockholms län

Överklagan ställs till Länsstyrelsen men inlämnas eller skickas till Stadsbyggnadsnämnden i Solna kommun. Du kan sända din överklagan som vanligt brev till adressen: Solna stad, Att: Stadsbyggnadsförvaltningen, 171 86 Solna. Besöksadress Stadshusgången 2. Den måste vara inne senast tre veckor efter 19 juni, då fullmäktigeprotokollet var klart. Vilket borde bli allra senast 10 juli. Men sänd in den så snart du kan, det är bäst.

Klagande:
Det är du/ni som är den klagande. Under denna rubrik skriver du förnamn, efternamn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Saken:
Under denna rubrik skriver du/ni: ”Jag/Vi vill överklaga Solna kommuns beslut den 16/6-14 i ärende SBN/2011:1425 (detaljplan för del av Arenastaden)”

Skälen för min/vår överklagan är:

Under denna rubrik skriver du varför du tycker att beslutet är fel. Argumenten du vill framföra kan vara att det inte finns ett särskilt skäl för att upphäva strandskyddet, att människors hälsa riskeras vid byggnation på en gammal deponi, att hänsyn inte tas till de höga naturvärden som finns i området, att naturvärden kommer gå förlorade genom den störning som skulle orsakas av en exploatering av området.

Du kan överklaga detaljplanen även när det gäller bristande hänsyn till skyddet i artskyddsförordningen. Alla fågelarter är fridlysta genom 4 paragrafen artskyddsförordningen liksom alla arter av fladdermus. Även arter av groda är listade och skyddade via denna förordning plus de arter vi ännu inte har kännedom om inom området. I artskyddsförordningens paragrafer är också ett antal växter skyddade vilket inte heller har tagits hänsyn till.

Samanfattningsvis är området av så högt naturvärde att inte bara strandskyddet måste hållas intakt, det höga naturvärdet innebär att även angränsande områden måste skyddas mot ALL form av exploatering, och återställas i de områden som olovligen exploaterats, annars hotas även de värden som artskyddsförordningen är avsedd att skydda.

Man har inte tagit hänsyn till miljökvalitetsmålen som antagits av Sveriges riksdag. Förekomst av metangas och andra miljöfarliga ämnen är bristfälligt undersökta där byggnation planeras. Det går inte att kombinera en skrattmåskoloni med byggnation, många människor ogillar i längden att har fåglar för nära, kanske även ljudmässigt när det gäller skrattmåsar. Detaljplanens område går ut i vattnet där det också råder 100 meter strandskydd men det nämner inte kommunen något om. Detta måste också rättas till och är också en orsak till att upphäva planen.

Underskrift:
Observera att överklagan ska lämnas eller skickas till Stadsbyggnadsnämnden i Solna kommun och att kommunen skickar vidare överklagan till Länsstyrelsen.

Överklagandet måste lämnas in inom 3 veckor från det att beslutet offentliggjorts.

Överklagande: ytterligare fakta och formuleringar
Det finns inget särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken som gör att strandskyddet kan upphävas. Området är inte ianspråktaget enligt 7 kap. 18 c § p1 miljöbalken.

Här finns inga permanenta byggnader med en tomtplats. Endast byggbodar och en betongstation med tillfälliga dispenser. I dessa dispenser anges att respektive område ska återställas.

Att ett område har haft en tillfällig dispens innebär inte att området därför är ianspråktaget enligt strandskyddets regler. Strandskyddsbestämmelserna och syftena med strandskyddet ska ses på lång sikt och de områden som idag inte har höga naturvärden kan komma att få det längre fram. Vi tror att detta är aktuellt för Råstasjön.

Där byggbodarna nu står kommer naturen att komma tillbaka till gagn för människor, djur och växter. Detta område i öster är av högsta betydelse för hela Råstasjön eftersom det är störst störning i öster i form av arenan, de fem 21-våningshusen samt den trafik som kommer av att ett stort köpcenter öppnar.

Sammantaget kommer detta innebära en enorm störning på sjön och grönområdet som används av många människor och som samtidigt har ett rikt växt- och djurliv. Därför måste strandskyddet ligga kvar på 100 meter vilket är från strandlinjen upp till Evenemangsgatan. Evenemangsgatan blir den naturliga gränsen, väster om gatan får inge exploatering ske.

Inte heller är 7 kap. 18 c § p5 ett särskilt skäl för att upphäva strandskyddet. Bostäder måste inte byggas inom det strandskyddade området vid Råstasjön. Solna har mark på andra ställen i kommunen som är lämpliga för bostäder. Detta borde kommunen utreda bättre istället för att försöka exploatera strandskyddet vid Råstasjön.

Det allmänna intresset som strandskyddet representerar är starkt och att upphäva strandskyddet ska göras mycket restriktivt och endast om inga andra alternativ finns. Strandskyddet ska ses på lång sikt. En kommun eller stad ska värna sina medborgares hälsa och försäkra sig om att det finns naturområden eftersom människor mår bra av att vistas i naturen.

Henrik Persson för Nätverket Rädda Råstasjön

De låter byggbolagen styra i Solna kommun – men dem har vi inte röstat på #RäddaRåstasjön

Jag heter Henrik Persson, är född i och bor här i Solna och är kontaktperson för Nätverket Rädda Råstasjön.

Ordföranden i kommunfullmäktige här i Solna, Pehr Granfalk, har försökt avfärda oss som är emot byggen vid Råstasjön som en ”skrikande” grupp vars krav är ”svåra att tillfredsställa”.

Ja, 2 juli förra året sa Pehr Granfalk i lokalpressen, tidningen MittiSolna, apropå opinionen mot att förstöra naturområdet kring Råstasjön med byggen, att:
”De som skriker nej till att bygga överhuvudtaget kommer att bli svåra att tillfredsställa”.

”De som skriker nej till att bygga överhuvudtaget”…….?

Vilka är det som skriker?

Är det ett skri från vildmarken som Granfalk hör?

Måsskrin kanske?

Ja, vilka är det egentligen som skriker? Inte vi. Vi har däremot gjort många andra saker:

Till att börja med har vi samlat namn. Nära 20 000 invånare i Solna/Sundbyberg och kringkommuner har skrivit på våra namnlistor. En ny undersökning som oppositionen beställt visar nu att vi dessutom har en majoritet kommuninnevånare bakom oss.

De som Granfalk och Alliansmajoriteten i Stadsbyggnadsnämnden avfärdar, är därför i själva verket majoriteten invånare i Solna och Sundbyberg.

Även bland Alliansväljarna saknar Allianspolitikerna nu stöd gällande byggen vid Råstasjön, det visar undersökningen. Granfalk har alltså inte stöd i denna fråga av sina egna röstande ens.

Till dem som Granfalk avfärdar som skrikhalsar hör även de som har alla faktakunskaperna. De har uttalat sig omfattande i Råstasjö-frågan: Zoologer, forskare, professorer, ekonomer. Naturskyddet i Sverige. Naturskyddsföreningen, Stockholms Ornitologförening, Fältbiologernamed flera.

Zoologerna Magnus Enquist och Johan Lind gjorde en bildvisning här inne som tydligt visade att det inte går att bygga vid sjön utan att naturen runt sjön skadas oåterkalleligt.

Men – Granfalk kom inte ens dit och lyssnade.

Hembygdsföreningen har uttalat sig som vi, och Hyresgästföreningen.

Marita Ulvskog i EU, Babben Larsson, Blossom Tainton, Pia Sundhage, Robert Wells.

De håller med oss.

De skriker inte, utan säger alla helt lugnt: ”Nej, nu räcker det. Låt bli. Förstör inte denna unika natur.”

Till de tunga instanser som yttrat sig hör Världsnaturfonden/WWF, där ju kungen förresten är ordförande. De har förra året utnämnt Råstasjön till den mest skyddsvärda ännu ej skyddade naturplatsen i Stockholms län.

Granfalk – har aldrig kommenterat detta med ett ord.

Nyligen skrev man från WWF:s sida:

”Om politikerna, i de styrande partierna i Solna, menar allvar med att skydda biologisk mångfald i kommunen är det inte seriöst att bygga i Råstasjöns strandskyddade område. Lika illa är det att föreslå naturreservat bara för en del av sjön. WWF uppmanar Solnas politiska ledning att ta sitt ansvar. Sveriges natur behöver och förtjänar ett bättre skydd!”

Att bygga vid Råstasjön går följaktligen emot själva tanken på naturskydd. Det är oseriöst och omodernt att förstöra natur genom att bygga vid Råstasjön.

Det är inte seriöst att inte tänka på kommande generationers tillgång till gröna områden. Det är omodernt att bara tala om pengar, när saken egentligen handlar om unik natur. Den tiden är förbi när vi kan bebygga och offra en till synes oändlig natur, överallt, varsomhelst. Och allra minst i storsstadsregioner som vår.

Modernt är däremot att bevara gröna lungor i stadsområdena. De politiker som agerar på annat sätt, som Pehr Granfalk, är efter sin tid. Deras politik hör inte alls ihop med den tid vi lever i, kan man säga.

Vi, som är moderna, har däremot både folket och sakkunskapen på vår sida. Och vi vill inte ha deras ”sköna nya värld” – eller snarare gamla – där det inte finns en grön plätt så långt ögat når. Där inga fåglar hörs.

Vilka intressen är det då Allianspolitikerna företräder, om de inte företräder sina egna väljare? Jo, byggbolagens. Det är byggbolagen som de låter styra i Solna kommun. Men dem har vi inte röstat på. PEAB har inte ställt upp i något val här.

Det saknas mandat från både invånarna, expertisen och Sveriges centrala naturskyddsorganisationer att bygga något alls mer vid Råstasjön. Tvärtom påpekar vi alla vikten av att skydda naturen runt hela sjön. Både av naturvårdsskäl och rekreations- och motionsskäl.

Det finns tyvärr en undertext, ett underliggande budskap i Pehr Granfalks tal om att de som säger nej till att bygga ”skriker”. Det han egentligen vill säga är: ”Håll tyst. Håll käften. Här bestämmer jag.”

Men det kommer vi inte att göra. Vi tänker inte vara tysta alls.

Det som utmärker Pehr Granfalk själv är faktiskt däremot tystnaden och osynligheten. Man skulle kunna tala om ”Pehr Granfalks samlade tystnad”. Han kanske alltid vill fortsätta verka i det fördolda?

Det kommer vi inte att låta honom göra.

Det blir ett historiskt beslut i kväll. En ännu större del av området närmast sjön kommer att, om Alliansen får som de vill, förvandlas till en byggarbetsplats för åratal framåt. Unik natur kan förstöras oåterkalleligt, och konsekvenserna drabba in mot det område som utmålats som skyddat – om vi inte lyckas stoppa det.

De kommunfullmäktigeledamöter i Solna som nu ikväll härinne röstar för den nya byggplanen förlorar all fortsatt trovärdighet som naturskyddare.

Men vad de än genomför i form av naturförstörelse kommer vi att på alla upptänkliga sätt uppmärksamma det. Gör de något olagligt, och det har de redan gjort, så kommer vi att anmäla det – till polisen och åklagarmyndigheten.

Och vi kommer att överklaga deras byggbeslut och föra saken vidare till miljödomstolarna.

Och kanske bör vi nu också, för Råstasjöns skull, höja rösten en aning?

IMG_1933

Foto: Maria Thiessen

När svaren uteblir ökar det demokratiska underskottet – #RäddaRåstasjön

Ann Bell, Nätverket Rädda Råstasjön, tal på demonstrationen utanför Solna Stadshus 16/6:
Hej och välkomna! Mitt namn är Ann Bell och jag är en av många som engagerat mig i nätverket… Rädda Råstasjön.
Ni som är här vet förmodligen att snart 20 000 människor skrivit på listan som kräver stopp för all vidare bebyggelse vid sjön. Ni vet kanske också att opinionsinstitutet Novus i februari gick ut och frågade solnaborna  vad de tyckte om byggen vid Råstasjön – över 70 % var helt emot; t o m de moderata väljarna var negativa; där var siffran 60%
Är det då inte märklig att den styrande alliansen framhärdar, att de idag tänker rösta igenom ett bygge som en majoritet inte alls vill ha? Ett bygge, som sakkunskapen på alla grunder dömer ut.
Det är nämligen så att man avser bygga på strandskyddat område. Marken är sank och vattenrik och hem för alla de insekter som fåglar och fladdermöss behöver. Dikar man ut och bygger där så skadas naturen oåterkallerligt. Fåglarna flyttar – och det enda som återstår av Näktergal och Vattenrall, blir små skyltar. Vad menar jag då? Jo, kvartersnamnen på det tänkta bygget får dessa namn. Vilken infernalisk ironi – de blir kvar, men bara som namn på skyltar.
Denna mark är också en gammal soptipp. Ett eventuellt bygge blir svårt och dyrt – vilken förälder eller förskola skickar ut barnen att leka här? SJ har dumpat avfall, liksom Karolinska sjukhuset. Någon undersökning av området har aldrig gjorts! Rätt olämpligt alltså.
Sen är det detta med skrattmåskolonin. För tillfälliga besökare är deras skriande inte besvärande – rätt trevligt faktiskt. Men att bo granne med fåglarna är inte lätt. De skriar och de skiter. Att sitta på en balkong kan man bara göra om den är inglasad.
I kommuner där man tillåtit bostadsbyggen vid måskolonier har stridigheter pågått i åratal. Det vore väl dumt att bädda för utdragna fågelkrig?
Soptipp och måskoloni alltså. En kraftig opinion som inte vill se några byggen.
Världsnaturfonden, som utsåg Råstasjön till Stockholms läns mest skyddsvärda plats – ja, den vädjar nu igen i maj till de styrande: bygg inte vid Råstasjön, dess naturvärden går förlorade! Naturskyddsföreningar, ornitologiska föreningar, hembygdsföreningen -alla vädjar.
Så varför framhärdar de styrande?
Vi har fått höra att vi är ett gatans parlament. Att vi ska vara glada över att få gå till val vart fjärde år – dessemellan ska vi helst vara tysta. Men, och jag citerar författaren Torbjörn Elensky i dagens SvD
”Verklig demokrati kräver dock ett reellt och kontinuerligt medborgerligt engagemang”
Det har nätverket och alla dess sympatisörer visat nu under lång tid. Vi har samlat namn, resonerat med flanörer vid sjön, skrivit till de folkvalda, inbjudit till samtal med de styrande, presenterat föredragshållare och haft en välbesökt hearing i stadshuset. Det mesta har skett på vårt initiativ.
När svaren på varför man envisas med att vilja bygga uteblir ökar det demokratiska underskottet. Och en och annan undrar om här finns en annan, en dold agenda. Vem styr egentligen i Solna blir tyvärr en naturlig fråga.”
ann_bell_tal
(Foto: Sophie Woolley)

Kampen fortsätter – DN sammanfattar läget bra #RäddaRåstasjön

I går så klubbade som väntat Alliansen igenom bygget av 700 lägenheter på Råstasjöns östra och nordöstra strand, trots 20 000 personer som skrivit under vår namnlista mot bygget, och trots att över 75% av Solnas innevånare enligt Novus är emot byggnation.

Lars Epstein var med i går kväll och skriver en bra sammanfattning av läget som du kan läsa här.

Råstasjön bekostar vägar runt Friends Arena #RäddaRåstasjön

I kväll röstade Alliansen för att en detaljplan med 700 lägenheter på strandskydd skulle antas. Detta kommer helt ödelägga naturen runt RÅstasjön.

Som Anders Ekegren uttrycker det i SVT’s intervju, han låter brunanden, fladdermössen och bygge på strandskyddat område betala för vägar till Friends Arena och den kommande handelsplatsen Mall of Scandinavia.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/demonstration-mot-bygge-vid-rastasjon

Skärmklipp

Råstasjön ännu mer värdefull 2015 #RäddaRåstasjön

Råstasjön blir ännu mer värdefull 2015 än den är 2014. Hur är det möjligt? Jo, även om inget förändras är det stor möjlighet att fler rödlistade arter kommer leva vid Råstasjön nästa år än i år på grund av arters uppgång och fall i Sverige. Artdatabanken är ansvarig för att klassificera arter utefter hur hotade de är. Redan nu lever rödlistade arter, som därmed är hotade arter, vid Råstasjön, så som brunand, silltrut och mindre hackspett. Men i den när nyheten från Artdatabanken flaggar de för arter som det går dåligt för i Sverige och därför riskerar att klassificeras som hotade vid nästa uppdatering av den svenska rödlistan.

Det betyder som Johan Lind skriver i sin blogg att Råstasjöns värde för våra rödlistade fågelarter blir allt viktigare, och det är denna miljö som Alliansen vill skrota för att bygga 700 lägenheter.

Läs hela inlägget här.

b-201303-_mg_srgb-580px