månadsarkiv: november 2014

Fototavlor till salu #RäddaRåstasjön

Fotografier tagna vid Råstasjön säljs inramade och klara. Dessa tavlor har tidigare visats på olika utställningar. All behållning går oavkortat till arbetet för nätverket Rädda Råstasjön.

Nedanstående tavlor visades tidigare under nätverket Rädda Råstasjöns utställningar på Sundbybergs och Solna bibliotek och har måtten 30×40 cm . De säljs för 100 kronor styck.

Maria01c 4547940425_7cf3926353_m

4819370706_1762483bf2_m 7054307211_b454168723_m

7166100988_969238dbfc_m 8122732029_655025bdc1_m

8668582153_cce07a3b39_m 9346357170_243aeab1c2_m

Nedanstående tavla med måtten 40×50 cm har tidigare visats på en utställning för fotoklubben Stockholmsbild och har titeln ”I väntan på fisk”. Den säljs för 200 kronor.

11622423896_8bed83b7a8_z

Kontakta Maria Thiessen om du vill köpa en tavla.

Rasmus ”Raz” Lindvall sjunger ut om Råstasjön

Mitt namn är Rasmus ”Raz” Lindvall och jag är född och uppvuxen i Solna. Jag har alltid varit av den uppfattningen, att Solna som kommun lyckats hålla en bra balans mellan naturområden och tätbebyggelse. Jag tycker därför att byggplanerna i området runt Råstasjön känns som ett steg i fel riktning. Solna har genomgått och genomgår stora förändringar med större byggen, och min åsikt är att varje stadsdel behöver ”lungor”, vilket Råstasjön för närvarande utgör för Solna.

Jag tänker också tillbaka på min barndom, från att ha körts runt i barnvagn, till mina första löprundor, från skogsmulle till idrottsman, från tidstagningen runt Råstasjön av gympaläraren i Vasalundsskolan till de första trevande försöken till romantiska promenader med mina första
flickvänner.

Jag känner starkt att naturområdet runt Råstasjön är unikt och bävar inför det faktum att kommande generationer eventuellt inte kommer att få ta del av detta, och så småningom ha lika fina minnen som jag har om Råstasjön!

Jag hoppas att berörda beslutsfattare tar en funderare kring detta, helst under en promenad runt Råstasjön, och tänker igenom detta en gång till!

Rasmus Raz Lindvall

https://www.youtube.com/watch?v=IJo5Bye7nFg

 

Rasmus_Lindvall

Nätverket tillfrågade av Landstinget om planerade tunnelbanan

Stockholms  läns landsting anser att Nätverket Rädda Råstasjön är en part som ska tillfrågas om var de nya T-banestationerna ska placeras. Detta till skillnad från Solna kommun som verkar som om nätverket inte existerar.

Eftersom alla i länet kan inkomma med synpunkter läggs för enkelhet materialet upp här. Notera att broschyren anger att det blir 850 lägenheter i Arenastaden……..

Samradsfolder_Arenastaden_6 sid_till organisationer

Inbjudan till samråd om ny tunnelbana mellan
Odenplan och Arenastaden

Stockholms läns landsting ska utifrån en politisk överenskommelse med Stockholms stad, Solna stad och staten planera för och bygga en förlängning av tunnelbana från Odenplan till Arenastaden via Hagastaden.

Nu bjuder landstinget in till samråd inför upprättande av järnvägsplan och tillståndsansökan enligt miljöbalken. Samrådsunderlaget består av den bifogade samrådsfoldern samt material som finns på hemsidan sll.se/nyatunnelbanan.

Under samrådsperioden bjuder vi in till tre samrådsmöten i form av öppet hus, vilket framgår av bifogad folder.

Skicka era synpunkter till oss senast den 14 december!
Ni ges möjlighet att yttra er över planerad utbyggnad. Skriftliga synpunkter ska vara landstinget tillhanda senast den 14 december, 2014. Synpunkter kan lämnas på flera sätt, se bifogad samrådsfolder.

Nästa steg
Efter den här samrådsperioden planerar vi att fatta beslut om stationsplacering och spårsträckning. Därefter fortsätter utrednings- och projekteringsarbetet med den valda lokaliseringen. En ny samrådsperiod är planerad under våren 2015 då den valda utformningen presenteras närmare.

Med vänlig hälsning

Malin Harders, projektchef

Bilagor:

– Följebrev

– Samrådsfolder Välkommen till samråd om ny tunnelbana Odenplan–Arenastaden
– Sändlista

Stockholms läns landsting

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Box 120 41, 102 22 Stockholm

Norra stationsgatan 69

www.sll.se

 

Nya fantastiska bilder från vår Råstasjö

Jonathan Stenvall presenterar sig själv nedan:

Jag är en sjuttonårig naturfotograf född och uppvuxen i Stockholm. Jag besökte Råstasjön för första gången förra vintern och blev djupt berörd av både djurlivet men också Solnas planer på att förstöra stora delar av sjön. Sen dess har jag besökt Råstasjön många gånger och våren 2014 blev jag tilldelad Hasselblads stipendiet i Naturfotografi vilket blev starten för mitt fotoprojekt ”natur och miljö i Stockholm” där Råstasjön står i stor fokus. Projektet kommer att avslutas med en bok.

Se Jonathans bilder här.

knolsvan_2

Vem är Erik Paulsson på PEAB

Solna kommun har ju bolag tillsammans med PEAB. Det kanske kan vara bra att se lite vad en av personerna bakom PEAB tänker. Frågan är vilka förhandlare Solna har att ställa upp mot denna specialist.

Klicka på bilden om du vill se vem som är bakom PEAB.

paulsson

Här fattas visa beslut – Kommunsstyrelsen 10 november

Som väntat fortsatte den Alliansstyrda kommunstyrelsen att insistera på att PEAB-bygget vid Råstasjön ska tillåtas. Trots invändningar från Länsstyrelsen och massiva protester från organisationer som Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen och privatpersoner tycker majoriteten i kommunstyrelsen att ”låt oss ta undan lite så kör vi i alla fall”.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet påvisade att det inte är korrekt hanterat och att det fortfarande är stora oklarheter varför Solnas svar inte borde komma från Kommunstyrelsen utan beslutas av Kommunfullmäktige.

Här kan du läsa yrkandet från S, MP och V: Yrkande KS20141110 Yttrande detaljplan del av Arenastaden Notera här även fotografiet som partierna bifogar  från 2003 som klart visar att det var grönområde där Alliansen insisterar på att det varit byggt sedan länge.

Och här är det svar som Alliansen vill Solna ska gå in med:

Yttrande över prövning av antagen detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva och Råsunda, Solna stad (KS/2014:211) 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medge Länsstyrelsen

att i första hand införa en bestämmelse i detaljplanen med följande innehåll: ”Bygglov får inte beviljas förrän marken är sanerad i den utsträckning att den blir lämplig för bostadsbebyggelse och det har säkerställts att deponigas inte kan spridas till planerade bostäder. Samråd ska ske med tillsynsmyndigheten.”

att i andra hand upphäva den del av detaljplanen, som omfattar den tidigare deponin (enligt angivelse på detaljplanekarta).

2014-11-10_undantag

Klicka på kartan för att se hur litet det undantagna området är. Att det inte är större beror på att man inte mätt halten av gifter i övriga delar. Vidare vill man bygga på strandskyddat område. 

 

 

Ytterligare stöd för Rädda Råstasjön

Den 20 januari 2013 startade Rädda Råstasjön sin sida på Facebook. Den har sedan dess varit ett sätt för Nätverket att kommunicera med personer som har intresse av vad som händer med Råstasjön. Det intressanta är att bara en knapp månad efter, den 12 februari 2013, startades en sida på Facebook som renommé-snyltar genom att kalla sig Bevara Råstasjön.

Av allt att döma startades Bevara Råstasjön av Folkpartiet i Solna, då det primärt är länkar till deras olika bloggar. Vidare anges Folkpartiet i Solna som kontaktperson. Det märkliga med denna sida är att då man läser vad sidan propagerar för, vill den till varje pris att strandskyddet respekteras runt Råstasjön.

Detta kan man bland annat läsa på Facebook-sidan Bevara Råstasjön:

Råstasjön utgör en lugn och naturskön oas mitt i storstadspulsens Solna. Området kring sjön är hemvist för ett unikt fågelliv präglat av stor artrikedom. För väldigt många människor är det dessutom en viktig plats för rekreation och avkoppling. I den detaljplan för området som antogs under vintern föreslås omfattande bebyggelse bara ett stenkast från strandlinjen (bokstavligt talat). Förslaget skulle få betydande konsekvenser för miljön, och begränsa människors möjlighet att röra sig i området.

Gilla ”Bevara Råstasjön” för att visa att du tycker att Råstasjön är viktig för Solna och värd att bevara!

Folkpartiet liberalerna i Solna vill göra området kring Råstasjön till naturreservat för att förhindra exploatering som inte tar hänsyn till platsens stora naturvärden. All bebyggelse i området måste respektera strandskyddet och ske på ett sätt som inte stör det rika djurlivet eller begränsar människors rekreationsmöjligheter. Folkpartiet är positivt till att det byggs i Solna och att staden växer, men all byggnation måste ske på ett sätt som tar bättre hänsyn till både djur, natur och människor än vad som görs i förslaget till detaljplan över området runt Råstasjön. Tillsammans med Folkpartiet i Sundbyberg vill Folkpartiet i Solna skapa ett sammanhängande naturreservat kring Råstasjön och den närliggande Lötsjön.

Vän av ordning undrar vad som har fått Folkpartiet att frångå dessa löften och i stället ansluta sig till Moderaternas PEAB-linje. Varför inte styra tillbaka nu till vad man egentligen vill göra och som framgick av valaffischer där Folkpartiet krävde att Råstasjön skulle bli naturreservat. Detta krav måste ju vara relaterat till det ursprungliga kravet att respektera strandskyddet.

I morgon, den 10 november, är det dags att ta ställning i Kommunstyrelsen. Våga stå upp för Solna och se till att Solnas svar till Länsstyrelsen blir att Solna drar tillbaka byggplanen.

Nedan följer ett par citat till från ledande folkpartister i Solna:

Under min vandring tillbaka genom Råsunda tänker jag på vad Råstasjön betytt för generationer av solnabor. Jag hoppas innerligt att de byggplaner som nu diskuteras på sjöns norra sida genomförs med största hänsyn till naturvärden och att strandskyddet bibehålles så även kommande generationer får möjlighet att njuta av den stadsnära naturen.Anne Utter, Fp

Bebyggelsen dämpas, Midjan räddas, Strandskyddet respekteras, Sjövägen stängs av och Området blir naturreservat.” Peter Edholm, Fp

IMG_3416

Kommunstyrelsen kan fatta ett bra beslut för Solna 10 november

På måndag 10 november kommer nästa steg i historien om Alliansens planer på att betonglägga  Råstasjöns stränder.

Om man tittar på historien hittills så verkar det vara lite si och så med planering, att göra saker i rätt ordning och förankring i verkligheten. Med tanke på de stora avgångar av personal som varit från byggnadskontoret så kanske det inte är så förvånande.

Som ni kommer ihåg började det med en plan för 1800 lägenheter, ett förslag gjort på politikernas initiativ helt i linje med vad PEAB önskade. Det blev naturligtvis snabbt en opinion mot detta förslag, och våra Allianspolitiker fick kalla fötter, liksom troligen kritik från länsstyrelsen. Förslaget drogs tillbaka och det skulle komma ett reviderat förslag.

Vi ska också notera nu att det finns  byggbodar med tillfälliga dispenser, som har reducerat levnadsmiljön och gjort att antalet häckande fåglar minskat. Vi ska även tänka på att andra anläggningar  i området, som t.ex. Nisses Stig – utan bygglov och strandskyddsdispens – även påverkat naturen negativt.

Den 16 juni antog fullmäktige planen som innebär 700 lägenheter på den nordöstra stranden av Råstasjön, där en stor del av dessa hus kommer vara på strandskyddat område och även påverka närliggande områden negativt. Vidare var det tidigare soptipp runt hela denna del av området, en soptipp där bland annat Karolinska Institutet tippat sitt avfall, och på den norra sidan har SJ dumpat sitt avfall.

Planen som fullmäktige antog har överklagats av drygt 60 intressenter, bland annat Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen och flera privatpersoner. Vad som är mer uppseendeväckande är att Länsstyrelsen på eget initiativ beslöt sig för att stoppa planen tills vidare och begära in mer information från Solna. Länsstyrelsen anser helt enkelt inte att planen är nog sakligt gjord, varför de ifrågasätter byggnationen.

Efter sommaren har det varit korrespondens mellan Länsstyrelsen och Solna kommun, där Solnas tjänstemän försvarar byggplanerna. Men man ska kanske fråga sig hur fristående våra tjänstemän är, kan det vara så att de är så hårt kopplade till alliansen att de har svårt att skilja på det bästa för medborgarna och det bästa för PEAB och alliansen? Och att vissa tjänstemän har slutat för att man vet med sig att detta inte är rätt sätt att arbeta på?

Solnas stadsbyggnadsdirektör Kristin Andersson skrev brev till Länsstyrelsen redan 10 september, där hon:

  • Tonar ner naturvärdena i öst och nordöst vid sjön
  • Kallar Råstasjöns utflöde mot Arenan ”ett dike”
  • Förringar medborgarnas behov av ett tillräckligt stort friluftsområde
  • Begär att Länsstyrelsen ska godkänna byggplanen

Mycket av beskrivningen stadsbyggnadsdirektör Andersson gör här är helt felaktig. I själva verket är området vid ”diket” en helhet som kan göras än mer naturskön och rik. Så har det varit, särskilt innan den olagliga Nisses stig byggdes, en mängd byggbodar sattes dit och utan parkeringen nedanför betongstationen, då var området mycket grönt, se flygfoto nedan. Det utgör ett litet ekosystem, betydelsefullt för helheten runt Råstasjön. Det kan tyckas upprörande okunnigt att stadsbyggnadskontoret kallar området ”ett dike”. Men även diken dvs. som här, en gammal åfåra, är betydelsefull.  Läs mer om betydelsen av vattendrag, det kan vara diken och det kan vara åar. Se länken nedan.

Nu på måndag den 10 november, ska Kommunstyrelsen diskutera vilket svar Solna ska skicka till Länsstyrelsen. Låt oss hoppas att våra folkvalda har tagit intryck av medborgarnas betyg som gavs vid valet i september och att de väljer att låta kommunfullmäktige rösta om vilket svar som Solna ska ge till Länsstyrelsen. Ett svar kan vara att inte modifiera byggplanen igen, utan att dra tillbaka den.

Länk; ArtDatabanken om små vattendrags betydelse

Maria10c

Foto Maria Thiessen

GoogleEarth_Image


 

Vårt fantastiska område runt Råstasjön – fortfarande hotat

En liten påminnelse i snögloppet om vilken fantastisk miljö vi har runt Råstasjön. Maria Thiessen har förevigat lite av det fina. Kom dock ihåg att området fortfarande är hotat av byggnationer av fler bostäder.

Låt oss hoppas att Kommunstyrelsen tänker på detta då de ska behandla kommunens svar till länsstyrelsen på måndag. De kanske tom har en bättre syn än tjänstemännen som fortsatt vill bygga….så om du inte skrivit under vår protestlista mot bygget, gör det nu. Du kommer till den genom att klicka på Stöd Oss högst upp på sidan.

Se Marias bilder här https://raddarastasjon.se/bildgalleri

Maria09c

Brev till Länsstyrelsen från Birgitta

Beträffande:

Prövning av antagen detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva och Råsunda, Solna stad (KS/2014:211). Länsstyrelsens skrivelse av 2014-10-16, beteckning 40412-30735-2014

samt
Solna stads Yttrande över prövning av antagen detaljplan för del av Arenastaden … av 2014-10-29.

Den karta som bifogats ovanstående ärende visar ett rödskrafferat område som Solna stad är beredd att avstå att bebygga. Detta område skulle enligt Solna stad utgöra platsen för den före detta deponin. Jag vill härmed påpeka att det området utgör endast en liten del av det som varit deponi, vilket jag fått kännedom om genom att intervjua ett flertal äldre infödda råsundabor. I själva verket var hela det gulmarkerade området, dvs. hela området för detaljplanen, en deponi. Hela området utmed östra stranden av Råstasjön och fram till utloppet utgjordes av Solna stads deponi. På andra sidan av utloppet började SJ:s område och utmed norra sidan av sjön hade SJ en deponi. Där fanns järnvägsspår som gick i riktning mot sjön och där tippade järnvägsvagnarna sopor från när och fjärran.

På SJ:s område hanterades och impregnerades slipers, så marken bör undersökas beträffande kreosotförekomst. På Solna stads deponi, utmed östra stranden, tippades avfall från bl.a. Karolinska sjukhuset och Statens bakteriologiska laboratorium, och där kan finnas kvicksilver och andra föroreningar. Markundersökningar har inte gjorts i hela området.

Ett flygfoto från juni 2003 bifogas, vilket utvisar att det aktuella området inte var ianspråktaget då, liksom det inte kan räknas som ianspråktaget nu. Det strandskyddade området har stor betydelse för strandskyddets syften. Det finns därmed ingen grund för att upphäva strandskyddet.

Jag emotser tacksamt diarienummer för detta mejl.

/Birgitta

GoogleEarth_Image