månadsarkiv: februari 2015

Naturreservat runt Råstasjön – hur blir det?

I samband med att detaljplanen togs i juni förra året lades även ett uppdrag till förvaltningen att utreda hur ett framtida naturreservat kunde se ut. Alliansens förslag innebar dock att man först bygger, till en del på strandskyddat område, och sedan gör naturreservat av det som blir över.

Är inte detta bakvänt? Man borde väl först se till att säkra naturområdet, och sedan ser man var man eventuellt kan bygga.

Nu på måndag, 2 mars, har kommunfullmäktige möte och där kommer bland annat frågan om ett framtida naturreservat upp. Två alternativ kommer ställas mot varandra: Alliansens förslag att först bygga och sedan göra reservat, samt Vänsterpartiets förslag att först göra ett naturreservat.

Före valet var det många partier som sade sig vilja skydda Råstasjön. Om det ska vara någon trovärdighet i löftet bör Vänsterpartiets förslag vinna med 31-30 i en omröstning.

Även punkt 14 är av intresse, där kommer Solnas framtida bostadsförsörjning diskuteras.

Du kan ladda ner ärenden här:

18 Svar på motion om naturreservat runt Råstasjön

14 Riktlinjer för bostadsförs 2015-2018

 

Ett okänt grönområde i Sundbyberg

Madenbäcken, eller Råstabäcken, är det vattendrag som löper strax norr om Sundbybergs rackethall i Ör. Denna bäck sträcker sig från Rinkeby och fram till Råstasjön och är Råstasjöns viktigaste vattentillflöde.

IMG_4523

När man närmar sig Hallonbergen passerar man Råsta gård som ser ut som en riktig lantlig idyll och kan ge illusionen av att man befinner sig långt från Stockholm. I själva verket är tunnelbanestationen vid Hallonbergens centrum bara några hundra meter bort.

IMG_4527

Området kring Madenbäcken är en viktig spridningskorridor mellan Råstasjön och Ursviksområdet och har likt Råstasjön en rik fauna och flora. För att långsiktigt säkerställa Madenbäcken och Råstasjön behöver Madenbäcken restaureras på ett varsamt sätt – men bäcken och naturen hotas av Sundbyberg stads planer på byggnation.

IMG_4528

Nätverk Ör är en systerorganisation till nätverket Rädda Råstasjön och består av några boende i stadsdelen Ör i Sundbyberg. Nätverk Ör vill arbeta för att skydda Ör från hotande förtätning och naturligtvis att rädda grönområdet kring Madenbäcken.

Nätverk Örs sida på Facebook

Foto: Maria Thiessen

Världsnaturfonden säger nej till byggplanerna vid Råstasjön

Lokaltidningen Vi i Solna har talat med Världsnaturfonden med anledning av att länsstyrelsen begärt in synpunkter innan de ska fatta beslut om det planerade bygget vid Råstasjön.

Världsnaturfonden, WWF, säger bestämt nej till Solna stads planer på att bygga 600-700 bostäder vid Råstasjön. I sitt remissvar till länsstyrelsen skriver WWF att Solna inte tagit tillräcklig hänsyn till miljö, djurliv och de farliga gaser som finns kvar i marken efter den nedlagda deponin.

Läs mer på Vi i Solnas hemsida. Klicka här LogoViiSolnaDP

Domen från Mark- och Miljödomstolen

IMG_1982

Här är domen som vi kan glädja oss åt!  Strandskyddet om 100 meter vid Råstasjöns östra och nordöstra sida, är INTE ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften, konstaterar Mark- och miljödomstolen. Att färdigställa en arena, ett köpcenter eller andra byggnader är inte heller av sådan vikt att byggbodarna ska få stå på strandskyddad mark.

Solna kommun och PEAB kan överklaga den här domen inom tre veckor. Vi får se vad som händer och gläder oss så länge.

Dom från Mark- och Miljödomstolen Nacka Tingsrätt 2015-02-12

Foto: Maria Thiessen

Domstol dömer att Naturen är viktigare än Friends Arena, viktigare än Mall of Scandinavia

Vi är ju många som anser att naturen och miljön runt Råstasjön är unik och måste bevaras till våra efterlevande, till skillnad från de som vill bygga.

Ni som varit i området har säkert sett att det finns byggbodar nära sjön, och att det i närheten finns en parkeringsplats.

Byggbodarna är byggda med en tillfällig dispens från strandskyddet, som gick ut förra året. PEAB begärde att dispensen skulle förlängas, något som Solna väldigt snabbt godkände. Naturskyddsföreningen överklagade förlängningen av dispensen. Länsstyrelsen avslog överklagandet och tyckte att byggbodarna och parkeringen kunde vara kvar tills bygget av området var klart.

Men Mark och miljödomstolen tycker annorlunda. De kan se att strandskyddet har ett större allmänt intresse på platsen där byggbodarna och parkeringen nu ligger. Djur- och växtliv och möjlighet till friluftsliv är viktigare.

Så nu ska det bli intressant att se om PEAB eller Solna kommer överklaga domen, eller om i alla fall Solna äntligen anser att naturen är viktigare.

Vi i Nätverket Rädda Råstasjön gläds naturligtvis över detta beslut, men är realister och inser att Råstasjön ännu inte är räddad. Nu ser vi fram mot nästa steg och att vår älskade sjö kan bli fredad. Det är dock en stark signal till länsstyrelsen att fatta rätt beslut. Denna dom tillsammans med regeringsbeslutet i januari att respektera strandskyddet i Sollentuna måste göra att länsstyrelsen stoppar det planerade bygget vid Råstasjön

Vattenrallen är en fågel som många vill se, men oftast är den synlig genom kraftiga tubkikare på ett hundratal meter. Men vid Råstasjön kommer fågeln fram och visar upp sig. I vinter har vi tre stycken som är älskade av personer som är intresserade samt fotografer som kommer från hela norra Europa.

Jonathan Stenvall, en kommande naturfotograf i närkontakt med vattenrallen. Klicka här för att se andra bilder som Jonathan tagit vid Råstasjön.

Om du är reporter, maila till info@raddarastasjon.se så får du kopia på domstolsbeslutet.

VattenrallFoto och modell Jonathan Stenvall

Namninsamling i Solna Centrum#RäddaRåstasjön

En vanlig lördag vid Solna torg med en försiktig februarisol som tittade fram ibland. Det var fullt av förbipasserande och även närvaro av ett politiskt parti. Flitiga namninsamlarna Elsie och Eva var på plats mitt på dagen.

IMG_4508

Under gårdagen uppgick antalet namn till 22194 och antalet växer stadigt. En del stannade till och skrev på listan.

IMG_4513

Om du inte redan har skrivit på så gör det och sprid gärna länken vidare!

Skriv under Rädda Råstasjön!

Foto: Maria Thiessen

Nätverket Rädda Råstasjöns yttrande till Länsstyrelsen#RäddaRåstasjön

NÅTVERKET RÄDDA RÅSTASJÖN I YTTRANDE TILL LÄNSSTYRELSEN:
”BESLUTET ATT BYGGA MÅSTE UPPHÄVAS I SIN HELHET”
Nätverket Rädda Råstasjöns yttrande till Länsstyrelsen angående de förändringar Solna kommun gjort i detaljplanen är nu insänt.
Texten här nedan.

Till:
Länsstyrelsen i Stockholms län

Komplettering till överklagande i fråga om detaljplan och strandskyddsdispens för del av Arenastaden på stadsdelarna Råsunda och Järva i Solna kommun, dnr 4031-26533-2014
Yttrande angående Solna kommuns yttrande över prövningen av detaljplanen
”Del av Arenastaden”, KS/2014:211.

Klagande:
Nätverket Rädda Råstasjön
Vi har till Länsstyrelsen tidigare överklagat kommunfullmäktige i Solnas beslut av den 16/6, 2014 att anta detaljplanen ”Del av Arenastaden” och tillhöriga beslut om att upphäva strandskydd i området Råstasjön.
Råstasjön och dess naturområde är av oerhörd betydelse för folkhälsa och livskvalitet i Solna och hela den omgivande delregionen. Solna har, särskilt sett till sin storlek, byggt ovanligt mycket och behöver detta lilla grönområde; det är viktigt för andrum och lugn i en hårt trafikerad och tättbebyggd kommun.
Sex hela stadskvarter vill man enligt den nya detaljplanen klämma in mellan sjön och de fem 22-våningshus som redan byggs. Ännu större delar av skogen vid Råstasjöns nordöstra del skulle försvinna – och omistliga naturvärden med den – för att aldrig komma tillbaka. Mer bebyggelse vid sjön skulle för alltid också skada omkringliggande natur ännu mer än vad som redan skett.
Ändringarna som Solna kommun medger, se deras yttrande, paragraf 135, av den 10/-14 ; att infoga en ny bestämmelse i detaljplanen, eller, att upphäva en del av detaljplanen i sydost, är i praktiken inte genomförbara;
– Man föreslår att infoga en ny bestämmelse i detaljplanen som säger att området ska saneras tills det går att bygga bostäder utan risker för de boende, men det är inte genomförbart eftersom det dels finns ett strandskydd på 100 meter att ta hänsyn till, dels är ett mycket litet område som inte tål ytterligare störning från fler byggnationer. Ytterligare exploatering får helt enkelt inte plats. Det naturområde som finns kvar tål inte fler byggnader och mer trafik. Det skulle inte ens överleva den störning en sanering skulle innebära.
– Man föreslår att upphäva delen i sydost med hänvisning till att där har varit deponi. Men det är inte bara i sydost som deponin finns. Den finns i ett mycket större område, både i öster och norr om sjön, läs bifogade vittnesmål. Att få det att framstå som att det räcker med att lyfta ut en liten del i detaljplanen vittnar om att alla fakta inte har presenterats av Solna kommun.
Våra sjöars strandskydd är, med den byggtakt som råder, för övrigt allt viktigare att upprätthålla i hela landet. Och så sker förvisso också. Nyligen, 29/1 2015, kom ett beslut från regeringen om att man inte får bygga vid Väsjön i Sollentuna.

Byggplanen strider mot nationell lagstiftning
Det finns ingen grund i Miljöbalken eller annan lagstiftning för att upphäva strandskyddet i området. Planen utgör inte en lämplig markanvändning. Den innebär en misshushållning med naturresurser. Den strider mot den miljöplan Solna kommun själv antagit. Den motverkar miljömålen och en hållbar utveckling. Den bryter mot försiktighetsprincipen och står i strid med nationell lagstiftning.
Det gäller även den här aktuella senare, något förändrade planen, där ett mindre område i bebyggelseplanen undantagits på grund av metangasförekomst i marken.
I själva verket är förekomsten av metangas betydligt större än på den angivna rödmarkerade ytan, vilket gör platsen som helhet särdeles olämplig för bebyggelse. Se t ex länk till artikel i ”Vi i Solna” nedan.
Hälso- och säkerhetsrisker för människor och strandskyddet väger tyngre och ska sättas före enskilda kortsiktiga intressen. Då finns det bara ett beslut från länsstyrelsen som vore rätt. Det är att detaljplanen i sin helhet upphävs.
Statens Geotekniska Institut avråder från att bygga på deponier
Råstasjöns detaljplaneområde är en farlig plats att bygga bostäder på. Här finns gaser från den gamla soptippen som är en hälsofara och säkerhetsrisk. En exploatering skulle bryta mot strandskyddet. Statens Geotekniska Institut (SGI) har gett sitt utlåtande och är tydliga med att det är mycket olämpligt att bygga på gamla soptippar. SGI säger bland annat;
– SGI avråder i första hand från att bygga på nedlagda deponier.
– SGI anser att det krävs detaljerade undersökningar av avfallet i delar av planområdet som innehåller avfall och av marklagren inom hela planområdet samt en fördjupad riskbedömning för att kunna klargöra vilka åtgärder som krävs för att reducera risker förknippade med avfall, markföroreningar och deponigas till lämpliga nivåer. Detta behov påtalas i tekniskt PM ”Överprövning av detaljplan för del av Arenastaden”.
– Att även de redan uppförda bostäderna i utkanten av deponin bör undersökas med tanke på gasförekomst.
– Gaserna – metan och koldioxid – rör sig i marken på ett sätt som inte går att förutsäga.
– Metan som stängs inne i slutna rum kan orsaka kvävning och kan också vara explosiv. Koldioxid som stängs inne i slutna rum kan orsaka kvävning.
Beslutet att bygga måste enligt vår mening därför upphävas, och detaljplanen avslås i sin helhet, oavsett de förändringar som Solna kommun föreslår i sin egen byggplan.

Vi anser dessutom att hantering och beslut som berör följande punkter bör prövas gentemot svensk lagstiftning:
– Råstasjöns höga natur- och upplevelsevärden: inte minst är området, som nyttjas av 10 000-tals människor för rekreation och träning, vilket är viktigt för folkhälsan. Vid Råstasjön är det lätt att komma nära fågellivet. Den möjlighet till naturupplevelser och undervisning för barn på rimliga avstånd som Råstasjön ger är oerhört viktig. Området vid sjön ett av de viktigaste rekreationsområdena för solnabor och många andra, året runt. Det är närheten till tätort och stadsmiljö som gör området så ovärderligt i kombination med en rik biologisk mångfald. Att av ekonomiska skäl förstöra Solnas unika naturområde är inte rimligt, anser vi.
– Ett byggande innebär inte bara risker för metangasutsläpp. I marken finns en mängd andra gifter från tiden när området var en soptipp. Ytterligare andra gifter finns i markområdet, med ursprung från det närliggande spårområdet vid SJ Hagalund. Giftfrågan är viktig också därför att Råstasjöns utflödeskanal, som ligger just där man vill lägga byggområdet, står i vattenförbindelse med Brunnsviken som ligger i Kungliga Nationalstadsparken. Det är fullt möjligt att alla de gifter som löses ut vid ett byggande här inte bara skulle skada vattnet i Råstasjön, utan även förs vidare till Brunnsviken, med oöverskådliga konsekvenser.
– Störande buller och tung trafik skulle också bli följden under byggtiden med skador på naturområdet som nästa följd, försämring av luftmiljön och ökning av skadliga partiklar (PM10) samt olycksrisker till följd av att bygget planeras på gammal deponi med risk för gasinträngning.
– Råstasjön är en näringsrik slättsjö, Hornborgasjön är av samma typ, men mycket större. Sjön och naturområdena runt Råstasjön är, trots att det handlar om små områden, mycket artrika – där finns 180 fågelarter, 350 växtarter, sju arter fladdermöss med mera.
I Artskyddsförordningen stadgas att alla vilda djurs boplatser är skyddade. Det är i lag förbjudet att flytta och/eller förstöra dem. Ändå skapar man via detaljplanen ett hot mot sumpskogen och skrattmåskolonin vid Råstasjön: En skrattmåskoloni, en av Mälardalens största, finns här. En sådan har ingen lämplig granne i ett bostadsområde. Flera rödlistade arter finns i området; brunand, silltrut, mindre hackspett. I sumpskogen, som skulle dräneras och förstöras av ett bygge, lever vattenrall. Den är ovanligt oskygg och synlig vid Råstasjön och man reser dit från andra länder för att fotografera och iaktta den. Det är unikt. Våtmarkerna där vattenrallen lever har tagit 100 år att bildas. Genomförs det planerade bygget kommer våtmarken att torka ut och vattenrallarna försvinna.
– Det exploateringsförslag den dåvarande politiska majoriteten i Solna vill genomdriva antogs den 16 juni i år. Då var inte SGI:s undersökning när det gäller gasförekomst uppe på bordet. Dessutom har ett val nu ägt rum och majoritetsförhållandena i frågan har ändrats. Nu är det inte längre majoritet i Solna kommunfullmäktige för byggplanen. Ett demokratiskt antaget folkligt mandat för att bygga vid sjön saknas alltså nu helt.
– Den fysiska miljön med Arenan och de fem 22-våningshus som just nu byggs och den påfrestning det innebär för Råstasjön, gör det ännu viktigare att strandskyddet om 100 meter ligger kvar, för att motverka störningen på sjön och grönområdet. Den visuella miljön har redan skadats tillräckligt som det är.
– Utflödeskanalen är 100 år gammal och utgör idag ett eget ekosystem med fisk, musslor, insekts- och fågelliv. I detaljplanen från Solna kommun vill man förstöra alltihop, flytta utflödet och göra om platsen till en ”åpark”.
I övrigt hänvisar vi till vårt tidigare insända överklagande av Solna kommuns beslut den 16/6, 2014 i ärende SBN/2011:1425, detaljplan för del av Arenastaden.

Fakta:
Vi i Solna: Gaser kan orsaka explosion (artikeln finns på s. 4)
SVT ABC: Länsstyrelsen avgör om bostäder på soptipp blir för farligt

Henrik Persson

Regeringsbeslut upphäver försök att exploatera strandskyddat område i Sollentuna

Rastajanuari151

Regeringen konstaterar för Väsjöns del att det inte finns något särskilt skäl, spridningskorridorer kommer skäras av, det allmänna intresset att värna strandskyddet väger tyngre än exploateringsintresset och det går att bygga på andra platser.

Se följande dokument för mer information: Regeringsbeslut

För Råstasjöns del hoppas vi på att länsstyrelsen upphäver detaljplanen och i och med det, ser till att aktuell lagstiftning och de svenska miljökvalitetsmålen följs. Även av Solna kommun alltså.

Foto: Maria Thiessen

En februaridag vid Råstasjön#RäddaRåstasjön

En februarisöndag vid Råstasjön med grinigt väder, temperatur runt nollan och snöblandat regn. En del joggare och flanörer rörde sig trots allt runt sjön och på västra sidan stod ett antal sura hägrar. En och annan fågelfotograf med paraply kunde man också stöta på.

IMG_4476

Vid sydvästra hörnet stod några tappra namninsamlare från nätverket Rädda Råstasjön och samlade in underskrifter samt diskuterade med förbipasserande. De nya rönen om explosiva gaser från deponin där byggnaderna är tänkta att vara placerade väckte en hel del frågor och funderingar.

IMG_4477

Om du inte redan har skrivit på så gör det och sprid gärna länken vidare!

Skriv under Rädda Råstasjön!

Foto: Maria Thiessen