månadsarkiv: juni 2024

Behåll miljön vid Råstasjön för allas njutning

I februari 2016 stoppade Mark- och Miljööverdomstolen detaljplanen för att bygga 700 lägenheter på Råstasjöns östra och norra stränder, en detaljplan som antagits av kommunfullmäktige i juni 2014. Tanken från Solnas sida var att tillåta PEAB och Fabege att exploatera området. Sedan planerna presenterades hade en stark opinion bildats och drygt 25.000 personer skrev på protestlistorna för att stoppa planerna.

Men innan detaljplanen antogs av kommunfullmäktige hade Länsstyrelsen tagit bort den södra delen av det planerade bygget redan under samrådsfasen. Det är den del som ligger på den nuvarande minigolfbanan, och anledningen var att den delen av den gamla deponin var så förorenad att man inte skulle röra den marken.

Nu vill Fabege bygga en träningsanläggning för AIK på just detta område. Den är tänkt att inkludera en fullstor fotbollsplan, men även byggnader som behövs för en träningsanläggning inkluderade kontor, träningslokaler, omklädningsrum, samlingsrum mm.

Det är oroande att detta får ske, då det inte bara hotar Råstasjöns naturreservat, utan även tar bort den viktiga Råstasjöns IP som är mycket utnyttjad av barn och ungdomslag. Skulle den planerade träningsanläggningen byggas kommer en stor del av det område som idag är tillgängligt, bli omöjligt för solnabor att använda. Detta rimmar illa med den önskan att tillgängliggöra Solnas naturområden för oss boende.

Pojkfotboll på Råstasjöns IP med minigolfen i bakgrund

Att i detta läge inleda provborrningar inne i Råstasjöns naturreservat, även inne i sjön, för att utröna markens beskaffenhet verkar bakvänt. Först borde det föreslagna bygget få godkännande, innan prover tas inne i naturreservatet.

Rädda Råstasjöns Vänförening förutsätter att Solna först prövar om det verkligen går att bygga på den enligt Länsstyrelsen kraftigt förorenade platsen, innan eventuella borrprover tas. En sådan prövning tror vi kommer utfalla så att byggplanerna läggs på hyllan, och området får vara som det är.