Brev till Länsstyrelsen från Birgitta

Beträffande:

Prövning av antagen detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva och Råsunda, Solna stad (KS/2014:211). Länsstyrelsens skrivelse av 2014-10-16, beteckning 40412-30735-2014

samt
Solna stads Yttrande över prövning av antagen detaljplan för del av Arenastaden … av 2014-10-29.

Den karta som bifogats ovanstående ärende visar ett rödskrafferat område som Solna stad är beredd att avstå att bebygga. Detta område skulle enligt Solna stad utgöra platsen för den före detta deponin. Jag vill härmed påpeka att det området utgör endast en liten del av det som varit deponi, vilket jag fått kännedom om genom att intervjua ett flertal äldre infödda råsundabor. I själva verket var hela det gulmarkerade området, dvs. hela området för detaljplanen, en deponi. Hela området utmed östra stranden av Råstasjön och fram till utloppet utgjordes av Solna stads deponi. På andra sidan av utloppet började SJ:s område och utmed norra sidan av sjön hade SJ en deponi. Där fanns järnvägsspår som gick i riktning mot sjön och där tippade järnvägsvagnarna sopor från när och fjärran.

På SJ:s område hanterades och impregnerades slipers, så marken bör undersökas beträffande kreosotförekomst. På Solna stads deponi, utmed östra stranden, tippades avfall från bl.a. Karolinska sjukhuset och Statens bakteriologiska laboratorium, och där kan finnas kvicksilver och andra föroreningar. Markundersökningar har inte gjorts i hela området.

Ett flygfoto från juni 2003 bifogas, vilket utvisar att det aktuella området inte var ianspråktaget då, liksom det inte kan räknas som ianspråktaget nu. Det strandskyddade området har stor betydelse för strandskyddets syften. Det finns därmed ingen grund för att upphäva strandskyddet.

Jag emotser tacksamt diarienummer för detta mejl.

/Birgitta

GoogleEarth_Image