Nätverket Rädda Råstasjöns yttrande till Länsstyrelsen#RäddaRåstasjön

NÅTVERKET RÄDDA RÅSTASJÖN I YTTRANDE TILL LÄNSSTYRELSEN:
”BESLUTET ATT BYGGA MÅSTE UPPHÄVAS I SIN HELHET”
Nätverket Rädda Råstasjöns yttrande till Länsstyrelsen angående de förändringar Solna kommun gjort i detaljplanen är nu insänt.
Texten här nedan.

Till:
Länsstyrelsen i Stockholms län

Komplettering till överklagande i fråga om detaljplan och strandskyddsdispens för del av Arenastaden på stadsdelarna Råsunda och Järva i Solna kommun, dnr 4031-26533-2014
Yttrande angående Solna kommuns yttrande över prövningen av detaljplanen
”Del av Arenastaden”, KS/2014:211.

Klagande:
Nätverket Rädda Råstasjön
Vi har till Länsstyrelsen tidigare överklagat kommunfullmäktige i Solnas beslut av den 16/6, 2014 att anta detaljplanen ”Del av Arenastaden” och tillhöriga beslut om att upphäva strandskydd i området Råstasjön.
Råstasjön och dess naturområde är av oerhörd betydelse för folkhälsa och livskvalitet i Solna och hela den omgivande delregionen. Solna har, särskilt sett till sin storlek, byggt ovanligt mycket och behöver detta lilla grönområde; det är viktigt för andrum och lugn i en hårt trafikerad och tättbebyggd kommun.
Sex hela stadskvarter vill man enligt den nya detaljplanen klämma in mellan sjön och de fem 22-våningshus som redan byggs. Ännu större delar av skogen vid Råstasjöns nordöstra del skulle försvinna – och omistliga naturvärden med den – för att aldrig komma tillbaka. Mer bebyggelse vid sjön skulle för alltid också skada omkringliggande natur ännu mer än vad som redan skett.
Ändringarna som Solna kommun medger, se deras yttrande, paragraf 135, av den 10/-14 ; att infoga en ny bestämmelse i detaljplanen, eller, att upphäva en del av detaljplanen i sydost, är i praktiken inte genomförbara;
– Man föreslår att infoga en ny bestämmelse i detaljplanen som säger att området ska saneras tills det går att bygga bostäder utan risker för de boende, men det är inte genomförbart eftersom det dels finns ett strandskydd på 100 meter att ta hänsyn till, dels är ett mycket litet område som inte tål ytterligare störning från fler byggnationer. Ytterligare exploatering får helt enkelt inte plats. Det naturområde som finns kvar tål inte fler byggnader och mer trafik. Det skulle inte ens överleva den störning en sanering skulle innebära.
– Man föreslår att upphäva delen i sydost med hänvisning till att där har varit deponi. Men det är inte bara i sydost som deponin finns. Den finns i ett mycket större område, både i öster och norr om sjön, läs bifogade vittnesmål. Att få det att framstå som att det räcker med att lyfta ut en liten del i detaljplanen vittnar om att alla fakta inte har presenterats av Solna kommun.
Våra sjöars strandskydd är, med den byggtakt som råder, för övrigt allt viktigare att upprätthålla i hela landet. Och så sker förvisso också. Nyligen, 29/1 2015, kom ett beslut från regeringen om att man inte får bygga vid Väsjön i Sollentuna.

Byggplanen strider mot nationell lagstiftning
Det finns ingen grund i Miljöbalken eller annan lagstiftning för att upphäva strandskyddet i området. Planen utgör inte en lämplig markanvändning. Den innebär en misshushållning med naturresurser. Den strider mot den miljöplan Solna kommun själv antagit. Den motverkar miljömålen och en hållbar utveckling. Den bryter mot försiktighetsprincipen och står i strid med nationell lagstiftning.
Det gäller även den här aktuella senare, något förändrade planen, där ett mindre område i bebyggelseplanen undantagits på grund av metangasförekomst i marken.
I själva verket är förekomsten av metangas betydligt större än på den angivna rödmarkerade ytan, vilket gör platsen som helhet särdeles olämplig för bebyggelse. Se t ex länk till artikel i ”Vi i Solna” nedan.
Hälso- och säkerhetsrisker för människor och strandskyddet väger tyngre och ska sättas före enskilda kortsiktiga intressen. Då finns det bara ett beslut från länsstyrelsen som vore rätt. Det är att detaljplanen i sin helhet upphävs.
Statens Geotekniska Institut avråder från att bygga på deponier
Råstasjöns detaljplaneområde är en farlig plats att bygga bostäder på. Här finns gaser från den gamla soptippen som är en hälsofara och säkerhetsrisk. En exploatering skulle bryta mot strandskyddet. Statens Geotekniska Institut (SGI) har gett sitt utlåtande och är tydliga med att det är mycket olämpligt att bygga på gamla soptippar. SGI säger bland annat;
– SGI avråder i första hand från att bygga på nedlagda deponier.
– SGI anser att det krävs detaljerade undersökningar av avfallet i delar av planområdet som innehåller avfall och av marklagren inom hela planområdet samt en fördjupad riskbedömning för att kunna klargöra vilka åtgärder som krävs för att reducera risker förknippade med avfall, markföroreningar och deponigas till lämpliga nivåer. Detta behov påtalas i tekniskt PM ”Överprövning av detaljplan för del av Arenastaden”.
– Att även de redan uppförda bostäderna i utkanten av deponin bör undersökas med tanke på gasförekomst.
– Gaserna – metan och koldioxid – rör sig i marken på ett sätt som inte går att förutsäga.
– Metan som stängs inne i slutna rum kan orsaka kvävning och kan också vara explosiv. Koldioxid som stängs inne i slutna rum kan orsaka kvävning.
Beslutet att bygga måste enligt vår mening därför upphävas, och detaljplanen avslås i sin helhet, oavsett de förändringar som Solna kommun föreslår i sin egen byggplan.

Vi anser dessutom att hantering och beslut som berör följande punkter bör prövas gentemot svensk lagstiftning:
– Råstasjöns höga natur- och upplevelsevärden: inte minst är området, som nyttjas av 10 000-tals människor för rekreation och träning, vilket är viktigt för folkhälsan. Vid Råstasjön är det lätt att komma nära fågellivet. Den möjlighet till naturupplevelser och undervisning för barn på rimliga avstånd som Råstasjön ger är oerhört viktig. Området vid sjön ett av de viktigaste rekreationsområdena för solnabor och många andra, året runt. Det är närheten till tätort och stadsmiljö som gör området så ovärderligt i kombination med en rik biologisk mångfald. Att av ekonomiska skäl förstöra Solnas unika naturområde är inte rimligt, anser vi.
– Ett byggande innebär inte bara risker för metangasutsläpp. I marken finns en mängd andra gifter från tiden när området var en soptipp. Ytterligare andra gifter finns i markområdet, med ursprung från det närliggande spårområdet vid SJ Hagalund. Giftfrågan är viktig också därför att Råstasjöns utflödeskanal, som ligger just där man vill lägga byggområdet, står i vattenförbindelse med Brunnsviken som ligger i Kungliga Nationalstadsparken. Det är fullt möjligt att alla de gifter som löses ut vid ett byggande här inte bara skulle skada vattnet i Råstasjön, utan även förs vidare till Brunnsviken, med oöverskådliga konsekvenser.
– Störande buller och tung trafik skulle också bli följden under byggtiden med skador på naturområdet som nästa följd, försämring av luftmiljön och ökning av skadliga partiklar (PM10) samt olycksrisker till följd av att bygget planeras på gammal deponi med risk för gasinträngning.
– Råstasjön är en näringsrik slättsjö, Hornborgasjön är av samma typ, men mycket större. Sjön och naturområdena runt Råstasjön är, trots att det handlar om små områden, mycket artrika – där finns 180 fågelarter, 350 växtarter, sju arter fladdermöss med mera.
I Artskyddsförordningen stadgas att alla vilda djurs boplatser är skyddade. Det är i lag förbjudet att flytta och/eller förstöra dem. Ändå skapar man via detaljplanen ett hot mot sumpskogen och skrattmåskolonin vid Råstasjön: En skrattmåskoloni, en av Mälardalens största, finns här. En sådan har ingen lämplig granne i ett bostadsområde. Flera rödlistade arter finns i området; brunand, silltrut, mindre hackspett. I sumpskogen, som skulle dräneras och förstöras av ett bygge, lever vattenrall. Den är ovanligt oskygg och synlig vid Råstasjön och man reser dit från andra länder för att fotografera och iaktta den. Det är unikt. Våtmarkerna där vattenrallen lever har tagit 100 år att bildas. Genomförs det planerade bygget kommer våtmarken att torka ut och vattenrallarna försvinna.
– Det exploateringsförslag den dåvarande politiska majoriteten i Solna vill genomdriva antogs den 16 juni i år. Då var inte SGI:s undersökning när det gäller gasförekomst uppe på bordet. Dessutom har ett val nu ägt rum och majoritetsförhållandena i frågan har ändrats. Nu är det inte längre majoritet i Solna kommunfullmäktige för byggplanen. Ett demokratiskt antaget folkligt mandat för att bygga vid sjön saknas alltså nu helt.
– Den fysiska miljön med Arenan och de fem 22-våningshus som just nu byggs och den påfrestning det innebär för Råstasjön, gör det ännu viktigare att strandskyddet om 100 meter ligger kvar, för att motverka störningen på sjön och grönområdet. Den visuella miljön har redan skadats tillräckligt som det är.
– Utflödeskanalen är 100 år gammal och utgör idag ett eget ekosystem med fisk, musslor, insekts- och fågelliv. I detaljplanen från Solna kommun vill man förstöra alltihop, flytta utflödet och göra om platsen till en ”åpark”.
I övrigt hänvisar vi till vårt tidigare insända överklagande av Solna kommuns beslut den 16/6, 2014 i ärende SBN/2011:1425, detaljplan för del av Arenastaden.

Fakta:
Vi i Solna: Gaser kan orsaka explosion (artikeln finns på s. 4)
SVT ABC: Länsstyrelsen avgör om bostäder på soptipp blir för farligt

Henrik Persson

2 tankar kring ”Nätverket Rädda Råstasjöns yttrande till Länsstyrelsen#RäddaRåstasjön

  1. Ingela Runsten

    Nätverket Rädda Råstasjön! Sakligt och bra yttrande till länsstyrelsen.
    En stor eloge till att arbete ni lagt och lägger ner på att Rädda Råstasjön.

  2. Uppvuxen i Råsunda

    Henrik Nätverket Rädda Råstasjön! Detta yttrande skulle jag vilja ge högsta betyg!

Kommentarer är stängda.