Synpunkter på Solna Stads översiktsplan 2030

Rastaaugusti1513

Rädda Råstasjön är ett nätverk av frivilligt engagerade som arbetar för att värna natur- och rekreationsområdet vid Solna enda insjö. Råstasjön är en centralt belägen näringsrik slättsjö med en hög produktion av biomassa. Fågellivet är mycket artrikt och stränderna, sjön och sumpskogen är födosöksområde för sju arter av fladdermus. De artinventeringar som gjordes i samband med att Solna stad tog fram den första versionen av detaljplan för ytterligare exploatering av området visar att ”strand och skog på Råstasjöns nordsida utgör fungerande ekosystem med många nivåer i näringskedjan” (Hebert, M, Lundberg, J, Koffman, A. 2013. Naturvärdesinventering i skog och strand kring Råstasjön. Underlag till planering av ny bebyggelse. Calluna AB) Som rekreationsområde är sjön och dess omgivningar mycket lättillgängliga och nyttjas av tiotusentals Solnabor, Sundbybergsbor och tillresande.

Sedan starten 2013 har nätverket Rädda Råstasjön bland annat ordnat botaniska exkursioner och fågelvandringar, bjudit in till föreläsningar om Råstasjöns ekosystem, arrangerat fladdermusspaningar och hållit i skräpinsamlingar. Nätverket har till dags dato samlat in 23 793 namnunderskrifter. Personerna som skrivit under motsätter sig all ytterligare byggnation och exploatering av Råstasjön och dess omgivningar. Nätverkets arbete har uppmärksammats långt utanför Solnas gränser. Världsnaturfonden WWF utsåg 2014 Henrik Persson i nätverket till årets miljöhjälte.

Solna har hållit en mycket hög byggtakt de senaste decennierna. Inriktningen i ÖP är trots det att att staden ska växa med ytterligare 25% fram till 2030. I ÖP konstateras att ”planerad förtätning innebär även att mindre grönområden/nätnatur kan komma att behöva tas i anspråk” (s 94). Detta är inte acceptabelt. Nätverket Rädda Råstasjön menar att det är positivt med nybyggnation av bostäder, men den måste ske på ytor som redan är hårdgjorda. Solnas återstående grönområden ska bevaras och vidareutvecklas. Detta är viktigt dels för att bevara och förstärka den biologiska mångfalden, men också för att främja möjligheter till rekreation och en god folkhälsa. Närhet till grönområden har visat sig vara viktigt för människors välbefinnande, och bland annat minska besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012, refererat i ÖP, s 94-95).

Mer specifikt kring Råstasjön har nätverket på sin hemsida listat följande tio punkter, som alla är relevanta för ÖP 2030:
1. Solna stads planförslag ska avvisas i sin helhet, även det nya med färre bostäder
2. Ingen ny bebyggelse utmed Råstasjöns norra och östra sida
3. Hela skogsområdet ska bevaras intakt
4. Upprätthåll strandskyddet
5. Gör Råstasjön med omgivningar till naturreservat
6. Natur- och rekreationsvärden ska prioriteras
7. Rödlistade arter måste bevaras
8. Bostadsbebyggelse bör ske på annan plats
9. Värna barn och ungas rätt till naturområden i sin närmiljö
10.Återställ i möjligaste mån den gröna kilen Järvafältet-Lötsjön-Råstasjön-Nationalstadsparken

Utöver dessa punkter menar Rädda Råstasjön att det är viktigt att ta i beaktande att klimatförändringarna kommer att påverka vårt närområde med större regnmängder, ökade vattenflöden och längre översvämningsperioder i åar och sjöar. ÖP 2030 bortser från den stundande ökningen, och dess negativa inverkan på Råstasjön och dess närhet. Sjön ligger enbart en meter över havsnivån och har Brunnsviken som utlopp. När havsnivåerna höjs riskerar Råstasjön att översvämma Råsunda och Arenastaden. Ytterligare exploatering och hårdgörande av ytor (som föreslås i detaljplanen) minskar möjligheter att uppta dagvatten och gör att översvämningsskador blir ännu mer omfattande. Istället är det viktigt att Solna omgående återplanterar träd, buskar och gröna ytor kring Råstasjön. Förslagsvis börjar man på den den mark (delvis inom strandskyddat område) som varit tillfälligt ianspråktagen för byggbodar och en betongstation.

I ÖP 2030 nämns planerna för ett gemensamt naturreservat vid Råstasjön-Lötsjön. I planen finns några till intet förpliktigande formuleringar om att arbete med planering pågår. Nätverket Rädda Råstasjön önskar att se en konkret och tidssatt åtgärdslista, där natur- och rekreationsfrämjande aktiviteter listas.

2 tankar kring ”Synpunkter på Solna Stads översiktsplan 2030

 1. Huvudstabo

  Hoppas Solnas politiker tar till sig att Sveriges miljömäktigaste man professor Johan Rockström anser att miljöfrågan måste ingå i alla politikerområden.
  Någonting att tänka på inför Solna stads översiktsplan 2030.

  Om Johan Rockström
  Professor i Miljövetenskap, agronom, 49 år. Född i Finspång, uppvuxen i Brasilien, Italien och Karlskrona, bosatt på Rindö.

  Miljömäktigast i Sverige två år i rad enligt tidningen Miljöaktuellt. Flitig föreläsare i miljö­frågor som gjort två globala Ted Talks. Med och grundade Stockholm Resilience Centre. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. Var i åtta år chef för Stockholm Environment Institute. Anser att miljöfrågan måste ingå i alla politikområden. Varnar för att vi redan har en global krissituation, samtidigt som en om­ställning till en hållbar välfärd fortfarande är möjlig. Har studerat och jobbat med klimat- och vattenfrågor i bland annat Kenya, Zimbabwe och Niger och för att uppmärksamma denna problematik åkt Vasaloppet som nigerian i tuaregutstyrsel.

 2. Infödd Solnabo

  Intressant läsning där Johan Rockström lyfter fram år 2030 som ett viktigt år!
  Supermiljöbloggen bad Johan Rockström att avsluta sommarens artikelserie som har handlat om möjligheterna att skapa ett fossilfritt Sverige till år 2030. Rockström, som är professor vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre, svarar så här:

  http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/08/johan-rockstrom-hela-nationen-kommer-att-behova-kavla-upp-armarna

Kommentarer är stängda.