Utloppet byggs om – vad betyder arbetet

För snart fyra år sedan presenterades ett förslag från Solna att bygga om utloppet från Råstasjön. I stället för det som varit på plats i snart hundra år ska ett öppet porlande utlopp byggas. Det görs för att fiskar ska kunna vandra fritt från Brunnsviken till Råstasjön. Man tror på detta sätt att det ska bli färre småfisk då det kommer abborre och gädda till vår sjö för att fortplanta sig och äta.

Man kan ju fråga sig hur dessa fiskar ska välja att simma in i en svart kulvert på nästan en kilometer, men det är en annan fråga. Sedan är ju småfisken rätt så viktig för Råstasjöns nuvarande innevånare – fiskätande fåglar. Men detta har inte Solna tittat på konsekvenserna av.

I samband med att projektet inleddes var det ett samrådsmöte i fullmäktigesalen. Solna presenterade då sitt förslag, ja det var naturligtvis en konsult som presenterade. Under detta möte framfördes det vikten av att göra detta, och att det skulle vara ett begränsat område som skulle användas runt utloppet. I princip området mellan gångvägen – i folkmun kallad Nisses stig och ner till utloppet. Det skulle vara mycket begränsat med upplag inom reservatet för att inte förstöra.

Det hela gick sedan till en ansökan om att få en vattendom, och detta hanterades av Mark- och Miljödomstolen i Nacka tingsrätt. Domstolsförhandlingar hölls i stadshuset och det var syn på plats vid Råstasjön.

Beslutet av domstolen, baserat på det material som Solna kom in med och de synpunkter som bland annat Rädda Råstasjön hade under domstolsprocessen ledde till att Solna fick tillstånd att bygga om utloppet.

Men nu då upphandlingen av entreprenaden för att göra arbetet presenterades har vi noterat att specifikationerna inte är i enlighet med domslutet. Under samrådsprocessen och förhandlingarna i domstolen så framförde Solna hela tiden att störningen på naturreservatet skulle bli minimalt och att upplag mm skulle vara utanför reservatet. Detta finns även med i domslutet som kan laddas ner.

Trots detta så visar kartunderlaget på att upplaget ska vara inne i reservatet. Och det ska tom köras in byggbodar till området där PEAB hade sina byggbodar då arenan byggdes. Att på detta sätt flagrant låta bli att följa domen, och utsätta det sköra reservatet för ytterligare förstörelse är obegripligt.

Sammantaget kan vi notera att Råstasjön på intet sätt är räddad – Kampen måste gå vidare för att Rädda Råstasjön.

Området för upplaget – inom reservatet trots utfästelser det inte skulle vara så