Exploateringen av norra och östra delen av Råstasjön

De fyra bilderna visar hur området i öster resp. norr om Råstaån succesivt har exploaterats. Till en början utan strandskyddsdispens, därefter med tillfällig dispens. En effekt av exploateringen är att naturvärdena minskat. Detta område är dock viktigt för hela naturområdet, då detta i sig är mycket litet till ytan. Områdena är inte ianspråktagna enligt strandskyddets regler och kan därför rimligen inte exploateras genom bebyggelse. Tvärtom behöver områdena återställas så naturen återfår sitt höga värde till gagn för alla.

Råstasjön_utbyggd  (2)

Råstasjön_utbyggd  (1)

Råstasjön_utbyggd  (3)

Råstasjön_utbyggd  (4)