Manual för överklagande av detaljplanen om byggnation vid Råstasjön #RäddaRåstasjön

ÖVERKLAGA – NU FINNS DEN: Manualen för överklagande av senaste detaljplanen om byggnation vid Råstasjön

ALLA som tidigare lämnat synpunkter till kommunen kan överklaga och uppmanas att göra detta.

Den 16 juni beslutade kommunfullmäktige i Solna att anta detaljplanen som innebär byggnation av 700 lägenheter och 11-våningshus inom strandskyddat område om planen skulle bli verklighet.

ALLA som tidigare lämnat synpunkter till kommunen om byggplanerna i samband samråds- och/eller gransknings-processerna har möjligt att överklaga beslutet.

Överklagandet måste lämnas in inom 3 veckor efter det att beslutet offentliggjorts, och det har offentliggjorts via protokoll – så nu är det dags att överklaga snarast. Beslutet i protokollet och annan information finns nu tillgängligt på Solna kommuns hemsida och Nätverket Rädda Råstasjön uppdaterar informationen vartefter.

Så här kan ett överklagande läggas upp:

Datum:
Till: Länsstyrelsen i Stockholms län

Överklagan ställs till Länsstyrelsen men inlämnas eller skickas till Stadsbyggnadsnämnden i Solna kommun. Du kan sända din överklagan som vanligt brev till adressen: Solna stad, Att: Stadsbyggnadsförvaltningen, 171 86 Solna. Besöksadress Stadshusgången 2. Den måste vara inne senast tre veckor efter 19 juni, då fullmäktigeprotokollet var klart. Vilket borde bli allra senast 10 juli. Men sänd in den så snart du kan, det är bäst.

Klagande:
Det är du/ni som är den klagande. Under denna rubrik skriver du förnamn, efternamn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Saken:
Under denna rubrik skriver du/ni: ”Jag/Vi vill överklaga Solna kommuns beslut den 16/6-14 i ärende SBN/2011:1425 (detaljplan för del av Arenastaden)”

Skälen för min/vår överklagan är:

Under denna rubrik skriver du varför du tycker att beslutet är fel. Argumenten du vill framföra kan vara att det inte finns ett särskilt skäl för att upphäva strandskyddet, att människors hälsa riskeras vid byggnation på en gammal deponi, att hänsyn inte tas till de höga naturvärden som finns i området, att naturvärden kommer gå förlorade genom den störning som skulle orsakas av en exploatering av området.

Du kan överklaga detaljplanen även när det gäller bristande hänsyn till skyddet i artskyddsförordningen. Alla fågelarter är fridlysta genom 4 paragrafen artskyddsförordningen liksom alla arter av fladdermus. Även arter av groda är listade och skyddade via denna förordning plus de arter vi ännu inte har kännedom om inom området. I artskyddsförordningens paragrafer är också ett antal växter skyddade vilket inte heller har tagits hänsyn till.

Samanfattningsvis är området av så högt naturvärde att inte bara strandskyddet måste hållas intakt, det höga naturvärdet innebär att även angränsande områden måste skyddas mot ALL form av exploatering, och återställas i de områden som olovligen exploaterats, annars hotas även de värden som artskyddsförordningen är avsedd att skydda.

Man har inte tagit hänsyn till miljökvalitetsmålen som antagits av Sveriges riksdag. Förekomst av metangas och andra miljöfarliga ämnen är bristfälligt undersökta där byggnation planeras. Det går inte att kombinera en skrattmåskoloni med byggnation, många människor ogillar i längden att har fåglar för nära, kanske även ljudmässigt när det gäller skrattmåsar. Detaljplanens område går ut i vattnet där det också råder 100 meter strandskydd men det nämner inte kommunen något om. Detta måste också rättas till och är också en orsak till att upphäva planen.

Underskrift:
Observera att överklagan ska lämnas eller skickas till Stadsbyggnadsnämnden i Solna kommun och att kommunen skickar vidare överklagan till Länsstyrelsen.

Överklagandet måste lämnas in inom 3 veckor från det att beslutet offentliggjorts.

Överklagande: ytterligare fakta och formuleringar
Det finns inget särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken som gör att strandskyddet kan upphävas. Området är inte ianspråktaget enligt 7 kap. 18 c § p1 miljöbalken.

Här finns inga permanenta byggnader med en tomtplats. Endast byggbodar och en betongstation med tillfälliga dispenser. I dessa dispenser anges att respektive område ska återställas.

Att ett område har haft en tillfällig dispens innebär inte att området därför är ianspråktaget enligt strandskyddets regler. Strandskyddsbestämmelserna och syftena med strandskyddet ska ses på lång sikt och de områden som idag inte har höga naturvärden kan komma att få det längre fram. Vi tror att detta är aktuellt för Råstasjön.

Där byggbodarna nu står kommer naturen att komma tillbaka till gagn för människor, djur och växter. Detta område i öster är av högsta betydelse för hela Råstasjön eftersom det är störst störning i öster i form av arenan, de fem 21-våningshusen samt den trafik som kommer av att ett stort köpcenter öppnar.

Sammantaget kommer detta innebära en enorm störning på sjön och grönområdet som används av många människor och som samtidigt har ett rikt växt- och djurliv. Därför måste strandskyddet ligga kvar på 100 meter vilket är från strandlinjen upp till Evenemangsgatan. Evenemangsgatan blir den naturliga gränsen, väster om gatan får inge exploatering ske.

Inte heller är 7 kap. 18 c § p5 ett särskilt skäl för att upphäva strandskyddet. Bostäder måste inte byggas inom det strandskyddade området vid Råstasjön. Solna har mark på andra ställen i kommunen som är lämpliga för bostäder. Detta borde kommunen utreda bättre istället för att försöka exploatera strandskyddet vid Råstasjön.

Det allmänna intresset som strandskyddet representerar är starkt och att upphäva strandskyddet ska göras mycket restriktivt och endast om inga andra alternativ finns. Strandskyddet ska ses på lång sikt. En kommun eller stad ska värna sina medborgares hälsa och försäkra sig om att det finns naturområden eftersom människor mår bra av att vistas i naturen.

Henrik Persson för Nätverket Rädda Råstasjön