Idag kan du Rädda Råstasjön – Rösta Rätt #RäddaRåstasjön

Idag är sista dagen att lägga sin röst på ett av de partier som vill Rädda Råstasjön och stoppa planförslaget med de 700 lägenheterna på östra stranden. Det är dags att visa vad vi Solnabor tycker om dem som sett till att sjön och dess omgivningar är hotade. Den nuvarande oppositionen röstade alla emot byggnationen när den klubbades i Kommunfullmäktige den 16:e juni i år.

Det intressanta är att PEAB använder Råstajön i sin reklam för att sälja lägenheter, och de gråter säkert krokodiltårar för att inte de utlovade 1800 lägenheterna fick byggas.

Men de har i alla fall läst på om sjön. Här kommer den information som man får om man är spekulant på en lägenhet – en lista med många arter, många som är unika och inte kommer överleva om de nuvarande planen genomförs. Det intressanta är att listan kommer från Rädda Råstasjöns gamla hemsida där Hasse Ivarsson sammanställt vilka fåglar som observerats. Nu används den av PEAB för att sälja hus vid Råstasjön. Det är lite väl cyniskt, eller hur.

Så rösta med hjärtat, rösta för att Rädda Råstasjön.

Lite info om Råstasjön:

Den är en viktig fågelsjö i länet, med höga kvaliteter som fågellokal. Råstasjön med omgivning är ett viktigt och uppskattat rekreationsområde. Sjön är en grund lerslättsjö och erbjuder inte några badmöjligheter. Råstasjön är näringsrik med höga till mycket höga halter av fosfor och måttligt höga till höga halter av kväve i vattnet. Det finns även stora mängder näring lagrade i sjöbotten. Höga föroreningshalter, bl.a. tungmetaller, förekommer i sedimentet.

Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade fåglar. Råstasjön har en mycket stor artrikedom både vad gäller fåglar och växter. Däggdjur som kan observeras regelbundet är hare, räv och rådjur.

Mindre hackspett häckar med 1-2 par vissa år och brunand med 1-2 par årligen. Silltrut häckar årligen med flera par i sjöns närmaste omgivning och har sjön som matningsplats för ungfåglarna. Åtskilliga sällsynta fåglar har skådats vid sjön, bl a mindre sångsvan, alfågel, sjöorre, rördrom, pilgrimsfalk, havsörn, större skrikörn, vittrut, slaguggla, härfågel, forsärla, svart rödstjärt, busksångare, pungmes, sommargylling, dvärgmås, skäggmes, snösiska.

Nedan följer en förteckning över de fågelarter som observerats vid sjön:

Knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, sädgås, bläsgås, fjällgås, grågås, prutgås, vitkindad gås, kanadagås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, skedand, brunand, bergand, alfågel, sjöorre, knipa, salskrake, fasan, storlom, smådopping, skäggdopping, svarthakedopping, storskarv, rördrom, gråhäger, bivråk, havsörn, brun kärrhök, blå kärrhök, duvhök, sparvhök, ormvråk, fjällvråk, större skrikörn, fiskgjuse, tornfalk, aftonfalk, lärkfalk, pilgrimsfalk, vattenrall Rörhöna Sothöna Trana, Strandskata, Mindre strandpipare, Ljungpipare, Tofsvipa, Småsnäppa, Mosnäppa, Brushane, Dvärgbeckasin, Enkelbeckasin, Morkulla, Myrspov, Småspov, Storspov, Drillsnäppa, Svartsnäppa, Gluttsnäppa, Grönbena, Dvärgmås, Skrattmås, Fiskmås, Silltrut, Gråtrut, Vittrut, Havstrut, Småtärna, Skräntärna, Silvertärna, Fisktärna, Tamduva, Skogsduva Ringduva, Turkduva, Gök, Kattuggla, Slaguggla, Tornseglare, Härfågel, Göktyta, Gröngöling, Spillkråka, Större hackspett Mindre hackspett Tretåig hackspett, Sånglärka, Backsvala, Ladusvala, Hussvala, Trädpiplärka, Ängspiplärka, Rödstrupig piplärka, Gulärla, Sädesärla, Sidensvans, Strömstare, Gärdsmyg, Järnsparv, Rödhake, Näktergal, Blåhake, Svart rödstjärt, Rödstjärt, Buskskvätta, Stenskvätta, Ringtrast, Koltrast, Björktrast, Rödvingetrast, Dubbeltrast, Gräshoppsångare, Sävsångare, Busksångare, Kärrsångare, Rörsångare Trastsångare, Härmsångare, Höksångare, Ärtsångare, Törnsångare, Trädgårdssångare, Svarthätta, Grönsångare, Gransångare, Lövsångare, Kungsfågel, Grå flugsnappare, Svartvit flugsnappare, Skäggmes, Stjärtmes, Svartmes, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Trädkrypare, Pungmes, Sommargylling, Törnskata, Nötskrika, Skata, Nötkråka, Kaja, Kråka, Korp, Stare, Gråsparv, Pilfink, Bofink, Bergfink, Grönfink, Bändelkorsnäbb, Mindre korsnäbb, Större korsnäbb, Rosenfink, Tallbit, Domherre, Stenknäck, Gulsparv, Sävsparv.

Du är välkommen att återkomma till mig angående bostäderna.

rosta_bort-1024x768

En tanke kring ”Idag kan du Rädda Råstasjön – Rösta Rätt #RäddaRåstasjön

  1. Eva Lockner

    Otroligt fräckt. Hasse Ivarssons förteckning över fåglar han sett vid Råstasjön – ordagrant! Vet Hasse om det, tro?

Kommentarer är stängda.