Remissvar runt Gula T-banan till Hagastaden och Arenastaden

Nätverket är remissinstans för den planerade T-banan till Arenastaden via Hagastaden och Nya Karolinska. Du kan läsa mer om det projektet här.

Nätverket Rädda Råstasjön har svarat så här:

”Remissyttrande

Nätverket Rädda Råstasjön har fått möjlighet att yttra sig över den nya tunnelbanesträckningen Hagastaden-Arenastaden.

Ur nätverkets perspektiv, som främst är att värna Råstasjöns grönområde från ytterligare exploatering, har vi tittat på de föreslagna åtgärderna vid Arenastaden som rör stationsläge ”Syd” respektive ”Mitt”.

Vi bedömer att de båda stationslägena är likvärdiga. Från strandskydds- respektive artskyddsperspektiv berörs troligen inte Råstasjön i någon högre grad.

Vi vill ändå framhålla att en exploatering av grönområden eller avverkning av träd för att anlägga stationsuppgångarna ser vi som uteslutet.

Hela området är kraftigt påverkat och någon ytterligare negativ påverkan på grönområden, träd eller eventuella spridningskorridorer får därför inte ske, vare sig man till slut väljer ”Syd” eller ”Mitt”. Vi hänvisar till Kungsträdgården och Almstriden, där man till sist fann en mycket bra lösning.

För Nätverket Rädda Råstasjön,
Henrik Persson”

Nya-tunnelbanan