Hyresgästföreningens överklagande av mark- och miljödomstolens dom

Tvasjoaraugusti1532

Hyresgästföreningen har överklagat mark- och miljödomstolens kortfattade dom om detaljplanen vid Råstasjön, till Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har nu meddelat prövningstillstånd. Det innebär att domstolen kommer att ta upp mark- och miljödomstolens dom för prövning.

I överklagandet lyfts fram att Hyresgästföreningen värnar om boendemiljön, även utomhus. Boende behöver tätortsnära natur, och strandskyddsområdet vid Råstasjön bör därför vara kvar oexploaterat. Föreningen lyfter fram att den aktuella marken vid Råstasjön aldrig har varit bebyggd, inget har utestängt allmänheten och Solnaborna från att röra sig i området. Därför finns inget lagligt skäl att exploatera det.

Överklagandet med bilagor går att ladda ner nedan.

Överklagan till MÖD från Hyresgästföreningen
Bilaga 1: Råstasjön – Skador, intrång och förluster av naturvärden sedan 2001
Bilaga 2: Var går egentligen Råstasjöns strandlinje