Naturreservat vid Råstasjön – synpunkter

Solna, 13 december 2016

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg och Nätverket Rädda Råstasjön välkomnar Solna stads förslag om Naturreservat vid Råstasjön. Några kortfattade synpunkter om förslaget:

Reservatsgränserna: 

Råstasjön och dess omgivningar utgör ett litet och sårbart urbant ekosystem med mycket höga natur- och rekreationsvärden. Naturreservatet vid Råstasjön bör göras så stort det är möjligt givet sjöns geografiska placering. Vi skulle allra helst se ett interkommunalt naturreservat som inkluderar Råstasjön, Lötsjön och Golfängarna (1). Även om det som tjänsteskrivelsen formulerar saken kan tyckas ”enkelt” att i första hand inkludera kommunalt ägd mark är denna avgränsning arbiträr och inte till gagn för de natur- och rekreationsvärden ett reservat är tänkt att skydda, främja och utveckla. Det tillhör tvärtom det vanliga att naturreservat i Sverige inrättas på platser med många olika markägare, offentliga såväl som privata. För att underlätta för kommuner har staten genom Naturvårdsverket inrättat ett bidrag för markåtkomst när ett värdefullt naturområde ska skyddas(2).

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg och Nätverket Rädda Råstasjön anser således att reservatet bör utvidgas i alla väderstreck i förhållande till det förslag som presenteras i tjänsteskrivelsen. I norr bör all mark upp till Råsta Strandväg omfattas, och i nordost ska reservatets gränser gå vid Evenemangsgatans början. I öst anser vi all mark fram till Vintervägen ska tas med, även minigolfbanan och idrottsplatsen. Inte minst är det viktigt att omedelbart återställa den grusade yta vid korsningen Evenemangsgatan/Vintervägen som – trots att den i detaljplanen finns upptagen som ”parkområde” – har kommit att användas som extra-parkering utöver de 3700 p-platser som finns i anslutning till arenan. I väst bör naturreservatet inkludera den strandskyddade mark där Sjövägen ligger idag och gå hela vägen fram till kommungränsen. Området i hörnet Sjövägen/Råsta strandväg bör återställas till naturområde och anslutas till sumpskogen på Sundbybergssidan. Norra Råstabäcken bör restaureras och kulverten tas bort. Även i sydväst ska bäcken mot Golfängarna restaureras och åtgärder vidtas för att stärka de gröna sambanden mellan de båda sjöarna (3). I den södra delen av området finns ett antal mindre privata fastigheter.

Skötseln

Tjänsteskrivelsen tar upp både initiala insatser och mer kontinuerlig skötsel av området. När det gäller det förstnämnda har Naturskyddsföreningen och Rädda Råstasjön tidigare påpekat att det är angeläget att omgående reparera området i nordost längs Evenemangsgatan där byggbaracker och en betongstation fanns placerade i flera år. Här måste naturen snabbt återställas och inhemska träd och buskar planteras och skötas. Även området som inkluderar dagens Sjövägen behöver restaureras och återplanteras med buskar och träd för att förstärka den gröna kilen mot Ursvik och Igelbäckens naturreservat. Detta är viktiga initiala investeringar i naturreservatet. För löpande skötsel menar vi – i strid med tjänsteskrivelsen – att det är nödvändigt att tydligt avsätta en årlig budget som går utöver de resurser som Solna lägger idag (4). Detta kommer att krävas om kommunen ska leva upp till Callunas skötselplan, som föreslår flera kontinuerliga insatser för att förbättra områdets naturvärden. Som exempel kan nämnas s. 21 i inventeringen, där Calluna lyfter fram att en viss gräsyta idag är blomfattig, och där man föreslår att kommunen ska planera ängsblommor för att gynna pollinerande insekter och fjärilar. Solna har dessvärre med nuvarande skötselnivå visat att inte de klarar att leva upp till grundläggande krav, t ex har kommunen flera gånger gjort icke-reversibla ingrepp i strid mot strandskyddslagen och artskyddsförordningen inom det aktuella området.

Slutligen vill vi tacka Solna kommun för detta första viktiga steg mot att skydda och förvalta Råstasjöns unika natur- och rekreationsvärden. Våra naturreservat bidrar till att göra Sverige rikt, för nuvarande och kommande generationer.

  1. Ur natur- och rekreationsperspektiv hör de båda sjöarna i Solna och Sundbyberg ihop, och ett naturreservat över kommungränsen är särskilt viktigt i landet två till ytan minsta och mest snabbväxande kommuner. En färdig formell väg finns kanske inte, men med tanke på att samma partier är vid makten borde politikerna i båda kommunerna kunna anstränga sig för att hitta en lösning. Många naturreservat i Sverige sträcker sig över flera kommuner, ett närliggande exempel är Igelbäcken i Solna och Sundbyberg.
  2.  Bidrag kan lämnas till intrångsersättning, marknadsvärdeminskning på kommunens egen fastighet och ersättning för naturvårdsavtal. För mer information, se Naturvårdsverkets hemsida.
  3. I området precis på andra sidan Sjövägen i sydväst finns mycket höga naturvärden enligt Callunas inventering av Ör. Här finns flera rödlistade arter. Se Naturvärdesinventering och översiktlig ekologisk utredning Hallonbergen-Ör, Sundbybergs stad (Hebert et al, 2015)
  4. Vi har inte lyckats få fram en siffra på hur mycket Solna lägger på skötsel av Råstasjön idag. Som jämförelse lägger Sundbyberg (innan naturreservatet) ca 2,5 miljoner/år på löpande skötsel av Golfängarna och Löt.

Förslaget som Solnas tjänstemän tagit fram kan du läsa här.

Jakub Tenenbaum

Foto: Jakub Tenenbaum

2 tankar kring ”Naturreservat vid Råstasjön – synpunkter

Kommentarer är stängda.