18 december – en ödets dag för Råsta och Löt

Det är historiskt att två kommunala naturreservat under 2017 ser ut att bildas i Solna och Sundbyberg. Beslutsdatumen för Råsta och Golfängarna/Löt sammanfaller dessutom, en händelse som ser ut som en tanke. I både Solna och Sundbyberg finns beslut om reservat på kommunfullmäktiges sista sammanträde för året, 18 december. Med tanke på den snabba exploateringtakten i de båda kommunerna är det oerhört värdefullt att dessa reservat skapas, detta för våra barn och barnbarns fortsatta tillgång till natur- och rekreationsvärden.

Rädda Råstasjön har påpekat hur Råsta och Löt är att betrakta som ett enda område ur ekologisk synpunkt, och hur de båda grönstrukturerna -om barriären Sjövägen togs bort – kunde få läka ihop till ett sammanhållet område. Nu ser vi tyvärr en bristande vilja från de båda kommunernas styrande allianspartier att samarbeta, vilket resulterar i två separata och till ytan alltför små reservatsförslag.

Vi har tidigare skrivit om Naturskyddsföreningens och WWF:s krav på reservatsgränserna för Råstasjön, och inför den 18:e hoppas vi givetvis att oppositionens tilläggsyrkande, som vill skapa en liten buffertzon för områdets unika naturvärden ska vinna majoritet. Råstasjön behöver också en mer ambitiös och tydligt finansierad skötselplan. Inte minst blir det centralt att återplantera de ytor i nordöst som tillfälligt ianspråktagits och hårdgjorts. Några spångar ut i den känsliga våtmarken i norr får absolut inte byggas om vi vill ha kvar det rika fågellivet och det unika antalet arter av fladdermöss.

När det gäller Lötsjön-Golfängarna finns en finansierad skötselplan som konkret förstärker områdets gröna värden, vilket är mycket positivt. Men tyvärr har den styrande alliansen (M, C, L, KD och MP) i Sundbyberg inte lyssnat på remissinstanserna när det gäller den viktigaste frågan, den om reservatsgränserna. I sitt yttrande kräver Naturskyddsföreningen:

– All mark upp till bebyggelsen på Ateljévägen bör ingå i reservatet. I skogsbacken häckar bland annat duvhöken.
– Det gröna stråket mellan Ursviksvägen och Sjövägen bör ingå i reservatet. Vi vet att Sundbyberg vill exploatera kraftigt längs hela gamla Enköpingsvägen, och då är det nödvändigt att nu skydda och bevara Norra Råstabäcken/Madenbäcken. Här häckar näktergal, kärrsångare, gärdsmyg, stjärtmes, mindre hackspett och gröngöling. Områdets mångfald av kärlväxter är även intressant ur botanisk synpunkt. Madenbäcken är viktig för de ekologiska spridningssambanden till Ursvik och Järvakilen.

Nu hoppas vänner av Råstasjön och Lötsjön/Golfängarna att Solna och Sundbybergs politiker inför den 18 december tänker om vad gäller reservatsgränserna, och ser det historiska i sin roll att kunna skapa två riktigt bra naturreservat. Framöver kan dessa båda områden kanske till och med få växa ihop till ett. Framtida generationer Solna- och Sundbybergsbor kommer att tacka er.

Tilläggsyttrandet från MP, S och V kan läsas här.

Nedan en liten film som visar Råstasjöns mest kända innevånare – vattenrallen.

2 tankar kring ”18 december – en ödets dag för Råsta och Löt

  1. Sundbybergsbo

    Kära politiker i det grönblå styret: Sundbyberg bebyggs i snabb takt och det här är det sista naturreservatet som kommer att etableras i vår lilla kommun. Löt, Golfängarna och Madenbäcken finns i våra hjärtan och många av oss har underbara minnen från natur- och rekreationsupplevelser i området. Se nu till att vidga gränserna och skapa ett naturreservat som våra barn och barnbarn kommer att ha glädje av. Tack!

  2. Marie

    Kära politiker! Det beslut ni kommer att ta har stor påverkan på kommande generationer. Betänker man de globala målen inom ramen för Agenda 2030 (tex mål 15) finns det egentligen inget annat alternativ än att utöka reservatsgränserna enligt förslaget. Agenda 2030 är något som regeringen förväntar sig att alla kommuner ska bidra till.

Kommentarer är stängda.