Samling för Vasalundsparken 21 januari 2018

Vasalundsparken är ett omtyckt och välanvänt grön- och rekreationsområde mellan Råsundavägen och Dalvägen, intill Råstasjön. Den direkta närheten till Råstasjöns rika ekosystem gör att parkens naturmark och bestånd av äldre ekar utgör en värdefull del av den gröna kilen, som blir allt viktigare i takt med att Solna exploateras i snabb takt. Vasalundsparken är dessutom ett lättillgängligt stycke närnatur, ett populärt område för utflykter sommartid och pulkaåkning på vintern.

Nu planerar Solna stad att i samband med byggplan som innefattar bostäder, kontor och en förskola att bredda Dalvägen från dagens 15 till 21,5 meter. Det skulle innebära att 1400 kvadratmeter naturmark hårdgörs och att tolv uppväxta träd, varav tio ekar, tas ned.

Rädda Råstasjön och Naturskyddsföreningen tog initiativ till ett första informationsmöte runt det som planeras hända med Vasalundsparken. En park som det under samrådsmötet sades skulle naggas lite i kanten.

Solna stad tänker asfaltera en yta på 1400 kvadratmeter mark som i den gällande detaljplanen för området är klassad som ”park”. Är det lagligt? I Plan- och bygglagen står följande:

I sådana fall då man avser att ändra ändamålet för markanvändningen definitivt, det vill säga ändra huvudsyftet med den gällande detaljplanen, bör detta ske genom att den gamla planen ersätts med en ny detaljplan. (jfr prop. 1990/91:146 sid. 48)

Parker i städer behöver vi för att få kontakt med naturen, för rekreation och återhämtning. Träden fyller många funktioner i en stad – de tar upp vatten, renar luften och är viktiga för den biologiska mångfalden. Människor som hör fågelsång och rör sig bland träd, särskilt lövträd, känner mindre stress och oro. Detta är huvudsyftet med parkmark och det är därför det enligt detaljplanen är olagligt att använda marken till helt andra ändamål.
Vi som var på plats kräver att Vasalundsparken får ett permanent skydd, och att Solna tar fram en skötselplan för att främja och förstärka parkens natur- och rekreationsvärden.

 

 

Det var dock glädjande att se att våra fåglar vid Råstasjön äntligen fått ordentligt med öppet vatten. Tack Vattenfall för att ni fixade det.