Stoppa etableringen av en återvinningscentral vid Norra Råstabäcken!

Norra Råstabäcken, som ibland också kallas Madenbäcken, är ett vattendrag vars tillrinningsområde börjar i Rissne och Rinkeby. Bäcken rinner parallellt med Enköpingsvägen, flödar under Sjövägen i kulvert, in i naturreservatet genom sumpskogen söder om tennishallen och mynnar ut i Råstasjön. Råstasjön i sin tur rinner vidare ut till Brunnsviken, som idag är kraftigt förorenad.

Den naturvärdesinventering som gjordes 2015 visar att bäcken delvis är förorenad av dagvatten, spillvatten, gödsel från hästhagarna och bussdepån. Samtidigt visar utredningen att Norra Råstabäcken har påtagligt höga naturvärden, bland annat genom förekomsten av grova lövträd, äldre tallar samt flertalet rödlistade fågel – svamp- och växtarter. Här finns fem rödlistade kärlväxter och en svamp samt de hotade träden ask och alm. Dessutom rastar sju rödlistade/nära hotade fågelarter längs bäcken: duvhök, gröngöling, mindre hackspett, spillkråka, sånglärka, ängspiplärka och buskskvätta. Även den sällsynta busksångaren har skådats vid den östra delen av Norra Råstabäcken. Till och med på den skräpliknande mark (ruderatmark) där SÖRAB tänker sig att anlägga sin återvinningsstation finns många intressanta växter, t ex baldersbrå, åkertistel, vit sötväppling, blåeld, ryssgubbe, ängsgröe och renfana. . Ladda ner inventeringen här.

Området längs bäcken är mycket viktigt för naturvärden i såväl Solna som Sundbyberg samt närliggande kommuner genom att det är den enda kvarvarande delen av spridningskorridoren mellan Råsta-Lötsjön och Järvakilen.

Platsen är mycket värdefull och här ska naturvärden förstärkas, inte förstöras. Utöver det direkta slitage från anläggningen och den kontamination av vattnet och marken som riskeras kommer en återvinningsstation också att genera mycket trafik, som kommer att skada det sårbara växt- och djurlivet längs ån.

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg och Rädda Råstasjön kräver nu:

– Stoppa anläggningen av återvinningscentralen vid Norra Råstabäcken!

– Restaurera och rena Norra Råstabäcken istället för att riskera att ytterligare kontaminera vattnet. Föroreningar från bäcken belastar Råstasjön som i sin tur går vidare till Brunnsviken.

– Förstärk områdets ekosystemtjänster och den gröna korridoren genom att anlägga dammar, diken och våtmarker enligt förslagen i naturinventeringen

– Ge området ett permanent skydd genom att utöka naturreservatet vid Löt så att det omfattar även ett stråk förbi Ör och Norra Råstabäcken

Vid röda markeringen ska en ÅVC ligga

5 tankar kring ”Stoppa etableringen av en återvinningscentral vid Norra Råstabäcken!

 1. Elisabeth Frändberg

  Med tanke på den höga exploateringen av järvafältet borde detta område vara orört. Särskilt som infiltrationsmark kommer att behövas.

 2. Född och uppvuxen i Råsunda

  Tänk att det aldrig kan bli lugn och ro
  när det gäller Råstasjön med omnejd!
  Alltid något orosmoment. Trist utveckling!

 3. Alexander

  Jag skulle vilja uppmana alla att skriva till Sundbybergs stad (& SÖRAB) och för all del även Solna (bara för att) för att protestera mot planerna och uppmana till mer grönt i närområdet istället.

  Trevlig påsk.

Kommentarer är stängda.