Vi polisanmäler lekstugan i naturreservatet

För ett par år sedan meddelade Solna att de hade för avsikt att bygga om utloppet från Råstasjön. Det skulle, hette det, bli mer naturlikt. Utloppet har fungerat väl i minst hundra år.

Anledningen till ombyggnation sades vara att förenkla för fiskar att ta sig mellan Brunnsviken och Råstasjön. Ingen kunde dock visa att de fiskar som påträffats i det gamla utloppet verkligen kommit från Brunnsviken. Vi är många som sett olika fiskar där, och musslor. Då man provfiskade gjordes det dock på ett sätt som gjorde det omöjligt att säga om det var fiskar som spolats ut från Råstasjön eller fiskar som vandrat den knappa kilometern genom en kulvert med ett vattendjup på några centimeter.

Vi i föreningen Rädda Råstasjön påpekade  redan under samrådet att vi var oroliga för vad Solnas planer skulle leda till. Vi bad därför kommunen att i första hand iordningställa de delar av reservatet som förstördes då PEAB hade sina byggbodar på området. Reservatet borde dessutom underhållas. Det parkbygge som verkade planeras tycktes helt främmande för ett naturreservat

Också under domstolsförhandlingen, avsedd för vattendom, framförde vi våra farhågor vad gällde reservatet. Att dessutom endast beakta det som gynnade fisklivet tycktes alldeles för begränsat i ett naturreservat vars absolut främsta attraktion är det sagolikt rika fågellivet.

När det blev klart att Solna tänkte genomföra projektet påpekade vi i vintras att den arbetskarta som finns med i handlingarna för upphandlingen inte stämmer med Solnas utfästelser i samband med domstolsförhandlingarna. Detta anmälde vi till Miljöförvaltningen som efter ett par månader att de inte tänkte titta på det. Av domstolsförhandlingarna framgår dock att lager och upplag ska placeras till största del utanför reservatet. Det som sker nu är att hela lagret är inne i reservatet och Zon 5 där byggbodarna står misshandlas igen. . Naturen hade trots allt börjat återhämta sig efter byggbodar och skräp

När arbetet drog igång såg vi att varken Solna eller entreprenören tänkte hålla sig till det som utlovats. Man skulle inte ta ner stora träd och den sly som fanns på södra sidan skulle röjas försiktigt. Röjningen utfördes med en 30 tons grävmaskin som tog allt i sin väg. Under röjningen skadades de få träd som lämnats kvar.

Rädda Råstasjön anmälde denna hantering till Solnas Miljöförvaltning. Förvaltningen svarade att slyröjningen bara var en del av arbetet. Märklig motivering, tycks det.

Parallellt med detta gjordes en polisanmälan om miljöbrott. Just nu arbetar polisen med detta, och vi har under tiden gjort ett antal tillägg till anmälan som mottagits väl av polisen.

En begäran om tillsyn har tillställts såväl Miljöförvaltningen i Solna som dess motsvarighet på Länsstyrelsen.

Anledningen till detta är den totala brist på hänsyn som arbetet har för det naturreservat som de arbetar i. Som ni sett tidigare här slängs det skräp, det läggs upp cementliknande produkter på stränderna och den jord och lera som grävs upp fraktas inte bort i containrar som domen stipulerar.

Det är sällan någon jobbar vid dämmet ändå har de lyckats förstöra så mycket. Det är mycket vatten i sjön, vattnet når fram till vägen. Och det är stor risk att det blir översvämmade gångvägar runt sjön om det regnar igen. Frågan är hur detta extremt höga vattenstånd har på en av sjöns kändisar – vattenrallen.

Vi pratade med en ung man som precis börjat jobba med dämmet. Han var fullständigt trygg i vad han ska göra. Han har skisser och instruktioner från kommunen som han följer. Konsekvenserna är inget han står för. Frågan är vem som tar konsekvenserna, vem tar ansvaret för de skador som åsamkas naturreservatet?

Beskrivningen han gav oss är att vackra stenar ska läggas i ån. Där ska musslor och fiskar leva i klart vatten. Området som är röjt ska bli gräsmatta där människor kan fika och umgås. Låter som park i mina öron. Ännu något som inte stämmer med den vattendom som Solna fick för att bygga om utloppet. Enligt den ska alla skador som sker på reservatet återställas. Det innebär inte att man ska anlägga en steril gräsmatta.

Vi återkommer löpande då vi har mer information