Rapport från bygget av ett naturlikt porlande utlopp

Arbetet med det nya utloppet från Råstasjön har nu pågått i två månader, och det inträffar konstigheter hela tiden.

Det började med att en konsultfirma tog fram beskrivningar om hur utloppet skulle bli, det var väldigt fina bilder som verkligen appellerade till vår syn på natur. Det var naturlikt. Och det fanns även med en prislapp, det skulle kosta runt 1,6 miljoner kronor. Så här skriver konsulten:

 ”Kostnaderna för föreslagna åtgärder inklusive tillståndsprocess, geoteknisk undersökning, sedimentundersökning har preliminärt bedömts uppgå till ca 1,6 miljoner kronor grovt skattat. Då ingår miljöprocess och juridiskt stöd under denna.”

Redan under domstolsförhandlingen försökte Rädda Råstasjön få klart hur Solna tänkte. Man ville prioritera fiskar, men sa inget om de fåglar som bor runt sjön och trots allt är det som Råstasjön är känd för. Solna ville till varje pris skapa en öppen väg för just fiskarna mellan Brunnsviken och Råstasjön. Det hänvisades till att man sett fiskar röra sig i dammen vid utloppet. En damm som funnits i över hundra år. Det var bara det att ingen visste om dessa fiskar verkligen kommit från Brunnsviken eller spolats ut från Råstasjön när det var stort vattenflöde genom utloppet. Vi frågade även sötvattenslaboratoriet om det är rimligt att fiskar simmar 900 meter genom en kulvert där det under större delen av året är väldigt lite vatten. De var tveksamma.

Sedan kom den offentliga upphandlingen enlig LOU som Solna hade för att få anbud. När det var dags att öppna anbud hade inget företag lämnat offert. Är det möjligt att detta borde indikerat att det kanske inte är så lätt att bygga om utloppet och få det naturlikt?

Solna resonerade annorlunda, det gäller att till varje pris bygga om utloppet. Så man börjar kontakta olika potentiella entreprenörer för att undersöka om det verkligen inte finns någon där ute som vill åta sig uppdraget. Efter ett tag fick man napp, och ett litet företag kontrakterades. Nu hade kostnaden för arbetet ökat, så avtalet skrevs på nästan fem miljoner kronor. Notera att det naturligtvis bara inkommit ett anbud eftersom andra företag tackat nej.

Till denna summa ska vi lägga alla konsultkostnader som också har varit nödvändiga, dvs allt från hjälp i samband med ansökan till domstolen för att få en vattendom, geotekniska undersökningar, projektledning etc. Så summan för projektet är snarare 6 miljoner än de 1,6 som sades initialt. Vem har godkänt denna väldigt kraftiga ökning?

Nu när det finns ett avtal så påpekade Rädda Råstasjön att det i underlaget för uppdraget fanns en konstig karta, där en stor del av Zon 5 i naturreservatet skulle användas som upplag. Zon 5 är det område där PEAB:s byggbodar stod då Arenastaden byggdes. Kartan var konstig, för i domen står att upplag till största delen ska vara utanför reservatet, och bara det absolut nödvändiga inne i det. Då vi frågade Solna om detta svarade projektledaren att det måste vara på detta sätt och att de inte kan använda upplag utanför reservatet. Men att gruset som ska användas i det naturlika upplaget minsann kommer lagras utanför reservatet.

Redan nu började vi notera att Solnas miljöinspektion letade efter hål i argumenteringen för att inte påpeka att något är fel.

Så i juli börjar själva arbetet. Området stängslas in och så ska den varsamma röjningen av sly börja. Det är den södra sidan av utloppet som det gäller, den norra sidan ska inte röras alls.

Den varsamma röjningen utförs av en 30 ton tung grävmaskin som tar bort allt i sin väg.

När vi påpekar detta till Solnas miljöinspektion så tycker de inte att det är något att påpeka för entreprenören. Utan de säger ”röjningen av sly är ju bara en liten del av projektet”. Så grävmaskinens arbete fortsätter med deras medgivande.

Efter någon dag så är hela södra sidan av utloppet en enda stor leråker och bara ett par träd lämnas kvar. På norra sida så ska naturen lämnas orörd enligt det material som Solna lämnat in till domstolen för att få tillstånd att bygga nytt utlopp. Men som syns på bilden så har stora träd avverkats på norra sidan, vilket Rädda Råstasjön anmäler till miljötillsynen i Solna.

Det svar vi får är inte riktigt vad vi hade väntat. ”För att arbetet med åfåran ska kunna genomföras behövde en del träd som växte utöver åfåran beskäras.”

Notera att nedtagningen av stora träd benämns som att man beskär dem. Det trodde vi var något man gjorde med tex äppelträd för att få dem bli kraftfullare och bära mer frukt.

När den södra sidan är rensad på i princip allt grönt så är det dags att förbereda för arbetet med att riva den gamla dammen och tömma utloppet på vatten så det går att arbeta. Detta görs genom att ett antal sandsäckar placeras så att utloppet från Råstasjön helt stängs av. Efter detta börjar arbetet med att pumpa ur vattnet från arbetsområdet. För detta ändamål placeras två pumpar i området som pumpar ur vattnet då detta är ett krav för att få gräva ur lera och jord så det går att skapa det naturlika utloppet. Men vattnet fortsätter att rinna in till Råstasjön, vilket gör att vattennivån i sjön höjs sakta men säkert. I förutsättningarna för arbetet står det att vatten ska pumpas förbi arbetsområdet, men detta sker inte. Rädda Råstasjön anmäler detta till Solnas miljöförvaltning och Länsstyrelsen.

På torsdag den 25 augusti gör Länsstyrelsen syn på platsen och påpekar att inget vatten leds förbi arbetsområdet och att projektet snarast bör åtgärda detta. Väderprognosen säger nämligen att det ska börja regna. Detta bekräftar även projektledaren på fredag den 26:e skriftligt att han ska se till att projektet gör detta. På fredagen gör även Solnas miljöförvaltning syn, och menar att allt är i sin ordning efter promenerat runt med projektledaren. Detta trots att det bara finns pumpar inne i arbetsområdet.

På helgen så börjar det regna, och den uppbyggda fördämningen brister. Det innebär att arbetsområdet fylls med vatten.

Genast skyller projektet på sabotage, vilket är förvånande, då inga pumpar fanns på sjösidan för att pumpa undan vattnet. Men att det är sabotage säger även ansvarigt kommunalråd, som även säger att det ska polisanmälas. Det drar ut på tiden och polisanmälan upprättas efter dryga två veckor då Solna säger att de har talat med projektet för att få reda på händelseförloppet.

När vi nu ser polisanmälan så är det en osannolik historia som presenteras. Anmälare är assistenten till projektledare – det är de enda två anställda i bolaget som projektleder arbetet. Och det är chefen, projektledaren, som kallas för vittne. Nedan ett utdrag ur polisanmälan.

Detta ska ha skett 15:30 på fredagen den 26:e augusti, varför det är obegripligt att Solna framhärdat att detta var anledningen till att fördämningen brister. Varför inte erkänna att arbetet med det porlande naturliknande utloppet inte utförs korrekt.

Den tillfälliga fördämningen förstärktes och vattnet pumpades ut ur arbetsområdet. Men fortfarande inga pumpar i Råstasjön som pumpar förbi vattnet varför gångvägen översvämmades på flera ställen. Nu finns det  riktiga pumpar som kan hantera de vattenmängder som behöver pumpas förbi arbetsområdet.

Arbetet har nu pågått i två månader och arbetsområdet som städades från allehanda skräp innan Länsstyrelsen kom på syn börjar nu återgå till sitt ostädade utseende.

Rädda Råstasjön noterade att det fanns dunkar slängda inne i naturreservatet med något som kallas Optispray och som blandas i diesel för att inte spridarmunstycken i motorn ska slagga igen. Detta tyder på att något tankats med diesel inne i reservatet, något som inte ska ske.

Så här står det i domen från Mark- och Miljödomstolen:

Vi påpekar detta för Solnas miljöinspektion som efter ett dygn återkommer med ett väldigt förvånande svar.

Det stämmer att man tankar i reservatet men det är ett dieselaggregat som tankas. Ett dieselaggregat är varken en arbetsmaskin eller ett fordon utan en energikälla. Enligt domen får det därför tankas i reservatet.

Rädda Råstasjön rådgjorde då med Arbetsmiljöverket, och de håller med om att en elgenerator är en maskin:

Nu får vi hoppas att Miljöinspektionen i Solna läser detta och utfärdar förbud mot tankning av den dieselgenerator som står inne i arbetsområdet i Naturreservatet. Att det behövs en dieseldriven elgenerator visar på att projektet verkar vara dåligt styrt. Varför har man inte beställt att ström dras fram, så riskerna för oljespill reduceras till ett minimum?

Det är synd om Solnas natur. Ett projekt som gör lite som de vill, och en i princip obefintlig tillsyn som snarare hjälper projektet.