Solna vill rädda tallar på norra sidan av Råstasjön

Just nu är allt fokus på det katastrofala arbetet med utloppet, men Solna har fler överraskningar i bakfickan.

Ni som vandrar runt Råstasjön har nog sett de röda markeringar som sitter på lövträd på norra sidan av sjön. Ett område med mycket fåglar som söker skydd och mat bland björk och ek. Inte att förglömma de olika småkryp som bor i dessa träd. Ekar räknas som de med störst biologisk mångfald.

Innan naturreservatet bildades presenterades en rapport om tallarna på norra sidan, om behovet att skydda dessa. Naturskyddsföreningen kommenterade redan 2016 förslaget på detta sätt:

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg har tagit del av Urban Ekstams rapport ”De åldriga tallarna i Sjöhagen vid Råstasjön”. Rapporten är beställd av Solna stad och daterad 28 oktober 2016.  I författarens målformulering, som i huvudsak grundar sig på tallarnas kulturhistoriska värden, står att ”det [är] relevant att i det kommande skötselplanearbetet slå fast som mål att området ska skötas på sådant sätt att livet hos Sjöhagens åldriga tallar så långt möjligt förlängs”. (vår kursivering).

Området där tallarna står är Råstasjöns mest värdefulla ur naturskyddssynpunkt, med ett stort antal växter, insekter, fågelarter och fladdermöss. Förslaget, om det genomförs, skulle innebära att ett stort antal mindre och större lövträd i detta område sågas ner eller kapas till sk högstubbar med det enda syftet att gynna tallarna.

Det ska bli intressant hur Solna går vidare med detta beroende på hur det överklagande som finns nu utfaller. Ska dessa tallar skyddas som mest ser ut som julgranar på Tjugonde Knut, eller ska det stora djurlivet prioriteras som Råstasjöns område är känt för.

Vi tycker det räcker med ingrepp nu i naturreservatet för att anpassa det till människor. Se i stället till att återställa det som skadades i samband med att Arenastaden byggdes.