månadsarkiv: juli 2014

Konsekvenser i höstens kommunval – #RäddaRåstasjön

Nu har vi det svart på vitt: Alliansen röstade 16/6 igenom den katastrofala detaljplanen för 600-700 bostäder vid Råstasjön i Solna kommunfullmäktige. Den innebär bl a 11-våningshus i sex kvarter precis intill vattenkanten, ett jättelikt parkeringshus med mera. Man ansåg att de 550 yttranden som inkommit under granskningen ”inte tillfört något”. Över 20 000 namn, främst från invånare i Solna och Sundbyberg, som säger nej, brydde man sig uppenbarligen inte heller om.

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade mot förslaget.

Nästa steg för Alliansen är nu att den förstörande byggplanen slutgiltigt godkänns av Länsstyrelsen i alla avseenden. Varje sådant beslut som innebär byggande vid Råstasjön kommer att överklagas av oss ända till högsta instans, och vi har – se här – redan överklagat till Länsstyrelsen.

Rösta inte på dem i september – Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna: de som förstör Råstasjön.

/ Henrik P

rösta_bort

Nätverket Rädda Råstasjön överklagar – #RäddaRåstasjön

Nätverket Rädda Råstasjön överklagar antagande om byggnation vid Råstasjön 16/6 i Solnas kommunfullmäktige:

”DET FINNS INGA SKÄL ATT UPPHÄVA STRANDSKYDDET”

Igår 1/7 lämnades Nätverket Rädda Råstasjöns överklagande in till Solna Stadshus. Nätverket ifrågasätter i sitt överklagande detaljplanens påståenden om att byggandet skulle ske på ”redan ianspråktagen mark”. Att ett område har haft en tillfällig dispens innebär inte att området därför är ianspråktaget enligt strandskyddets regler, påpekar man i överklagandet.

Andra viktiga punkter i överklagandet är:

  • Naturvärdena i det planerade byggområdet är omfattande. Den av Solna stad beställda Calluna AB:s inventering (s 32-34) visar att i området som föreslås bebyggas finns näktergal, sparvhök, mindre hackspett, fladdermus och myskbock.
  • Bostäder måste inte byggas inom det strandskyddade området vid Råstasjön. Solna har mark på andra ställen i kommunen som är lämpliga för bostäder. Detta borde kommunen utreda bättre istället för att försöka exploatera strandskyddat område vid Råstasjön. Det finns alltså inga särskilda skäl i detta fall för att upphäva strandskyddet.
  • I detaljplanen finns en bristande hänsyn till skyddet i Artskyddsförordningen.
  • En kommun eller stad ska värna sina medborgares hälsa och försäkra sig om att det finns naturområden eftersom människor mår bra av att vistas i naturen. Den natur som finns kvar kring Råstasjön måste bevaras i sin helhet, inte bara av strandskyddsskäl utan även p.g.a. rekreationsvärden, miljö- och naturskyddsskäl.
  • Människors hälsa riskeras vid byggnation på en gammal deponi som den som finns här.
  • Förekomst av metangas och andra miljöfarliga ämnen är bristfälligt undersökta där byggnation planeras.
  • Det går inte att kombinera den närbelägna skrattmåskolonin med byggnation.

Det har visat sig att Solnaborna lägger stor vikt vid att Råstasjön och dess naturområde bevaras intakt för kommande generationer och för människors välbefinnande och rekreation, konstaterar Nätverket vidare i sitt överklagande. Över 20 000 människor har skrivit på en namninsamling till skydd för området, vilket är en betydande opinionsyttring.

Den beslutade nya byggplanen kommer att innebära en enorm störning på Råstasjöns ekosystem, och skadar oåterkalleligt grönområdet som används av många människor och som samtidigt har ett rikt växt- och djurliv. Därför måste strandskyddet ligga kvar på 100 meter vilket är från strandlinjen upp till Evenemangsgatan. Evenemangsgatan blir den naturliga gränsen, väster om gatan får ingen exploatering ske, konstaterar man avslutningsvis i överklagandet

Nätverket Rädda Råstasjön

Kontaktperson: Henrik Persson, tel 073-667 64 39
henrik.r.persson@hotmail.com