Översiktsplanen säger Sjövägen ska stängas

Nedan några citat från Fördjupad översiktsplan (2007), ett dokument som enligt samrådsversionen av ÖP 2030 fortfarande ska gälla för Arenastaden:

Rekreationsområdets koppling mot Lötsjöområdet i Sundbyberg kommer med en framtida avstängning av Sjövägen förbättras (s 18).

En ny väg byggs norr om Råstasjön från arenan, längs med verkstadsområdet fram till Sjövägen. Det ger området en ny genare koppling till Enköpingsvägen. I samband med det kan Sjövägen stängas, med undantag för utryckningsfordon, på delen väster om Råstasjön (s 21).

Möjligheten att låta Sjövägen vara framkomlig för dessa fordon (blåljustrafik) efter avstängningen vid Råstasjön kommer att utredas (s 23).

När Sjövägen stängs knyts Råstasjöns rekreationsområde bättre samman med Lötsjön. Planförslaget möjliggör även att en del av de miljöer i området som idag bedöms som otrygga omvandlas till tryggare miljöer (s 31).

Sjövägen har idag ett trafikflöde på ca 8 000 frd/vmd (fordon per vardagsmedeldygn) vilket till största delen utgörs av genomfartstrafik. I och med att Sjövägen stängs antas att hälften av trafiken flyttas till den nya vägen norr om Råstasjön och vidare genom planområdet till Frösundaleden och hälften väljer andra vägar (s 63).

I väster är Sjövägen en barriär genom det mellankommunala stråket ”Lötsjön-Råstasjön”, framför allt med avseende på den omfattande genomfartstrafiken. Dessutom är det gröna sambandet och kontakten till Järvafältet och Frösunda/Brunnsviken svagt. Sjövägen medför också bullerstörningar i rekreationsområdets västra delar (s 69).

Om vi Solnabor inte kan känna tillit till att de styrande dokument som ska gälla för stadens utveckling över huvud taget äger giltighet, vad kan vi då lita på?

Nedan en liten film från 15 juni i år, som visar på hur stor respekt bilförarna har för förbudet mot genomfart. Är det detta som nu Tekniska Nämnden vill cementera?

Film Patrik Rehn

2 tankar kring ”Översiktsplanen säger Sjövägen ska stängas

  1. Anna

    Filmen visar med all önskvärd tydlighet hur biltrafiken skär rakt igenom Råsta-Löt-området. FÖP-texterna kom till av en anledning, nämligen att det är vansinne att låta bilar och lastbilar dundra igenom ett område som besöks av tiotusentals Solna- och Sundbybergsbor. Kommunfullmäktige i Solna har antagit dessa texter, som när det gäller Sjövägen är ovanligt konkreta och tydliga. Nu är det upp till våra folkvalda att se till att beslutet i nämnden implementeras under 2015. Sjövägen ska stängas av för allmän trafik. Sker det inte nu, kommer det aldrig att hända.

  2. Naturvän i Solna

    Det är så otroligt sorgligt att det ENDA beslut som gått i positiv riktning för natur- och rekreationsmiljön vid sjöarna nu ska rivas upp. Bilar ska ges företräde överallt. Det är inte så man bygger ett modernt och attraktivt Solna, och det trodde jag att åtminstone en del av de styrande i stadshuset förstod.

Kommentarer är stängda.