Varför håller inte våra politiker det de säger

I tio år har det funnits konkreta planer på att stänga Sjövägen, som öppnades tillfälligt i samband med fotbolls-VM 1958. I FÖP för Solna stationsområdet 2007 finns flertalet skrivningar om att vägen ska stängas av för allmän trafik då Råsta Strandväg, Kolonnvägen och Målbron är klara. Andra gedigna analyser, t ex Trafikutredningen för Arenastaden, visar att Sjövägen inte behövs för allmän trafik när den övriga infrastrukturen är klar. Syftet med att stänga vägen fotbolls_vmskulle vara att förstärka de gröna sambanden, förbättra området ur rekreationssynpunkt och på sikt skapa ett gemensamt naturreservat med Sundbyberg som täcker Lötsjön och Råstasjön.

Stadsbyggnadsnämnden i Solna fattade 2014 ett enhälligt beslut att stänga vägen för allmän trafik under 2015 efter det att den nya infrastrukturen var på plats.

Nu erfar vi att Tekniska nämnden på sitt möte 13 oktober planerar att riva upp det tidigare beslutet om avstängningen.

Då har vi en formell fråga. Beslutet 2014 fattades av dåvarande Stadsbyggnadsnämnden som hade ansvaret för tekniska frågor, daglig drift samt nybyggnation.

Efter valet delades Stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden i två delar. Tekniska Nämnden som har ansvaret för driften av Solna, snöröjning, gräsklippning, målning av övergångsställen mm. Byggnadsnämnden ansvarar för exploatering, infrastruktur, bygglov och liknande.

Men har Tekniska Nämnden verkligen befogenhet att riva upp beslut om avstängning av en väg? Om en ny väg ska anläggas och byggas ligger frågan klart på Byggnadsnämnden. Då borde det också vara den nämnden som beslutar om en ev avstängning/upphäver ett beslut om avstängning. Och är det som i det här fallet är en fråga av stor betydelse för Solnas natur- och rekreationsvärden vore det kanske ännu mer demokratiskt om beslutet togs i Kommunfullmäktige, där samtliga folkvalda partier finns representerade?

Kan det vara så att det är extern påtryckning på tjänstemännen som pågår? Hur kan annars vår stadsmiljöchef skriva ett brev till Norrenergi om att Sjövägen ska hållas öppen under hela 2015 trots att det går emot ett demokratiskt fattat beslut? I brevet framgår också att vägen ska förstärkas för att klara tyngre fordon. Man kan undra varför, och varför det skrivs innan ett beslut är fattat?

Man kan vidare fundera över artikeln i Folkpartiets reklamblad, där samme tjänsteman som skrev brevet till Norrenergi utropas till chef över Solnas stadsmiljö. Detta ansvar var något som vi medborgare i Solna i vår enfald trodde låg på våra folkvalda politiker.

Folkpartiets löften inför valet, ett parti som nu vill svika sina löften, är det demokrati?

FP_naturskyddsomrade_rastasjon