Brev till ledamöter i Solna kommunfullmäktige #RäddaRåstasjön

TÄNK NOGA IGENOM DITT AGERANDE

Ett brev från Nätverket Rädda Råstasjön sändes idag till samtliga kommunfullmäktigeledamöter i Solna:

”Till ledamöterna i kommunfullmäktige, Solna

Måndagen den 16 juni avhandlas en för Solnaborna mycket viktig fråga i kommunfullmäktige. Under vår moderna historia har få frågor väckt så mycket intresse och känslor som den om att bygga vid vår enda sjö, Råstasjön. Tiotusentals vuxna och barn vistas årligen vid Råstasjön för rekreation, naturupplevelser och återhämtning, och ur folkhälsosynpunkt är området i sin nuvarande utformning mycket värdefullt.

Inför omröstningen ber vi nu dig som förtroendevald och medborgarföreträdare att noga tänka igenom ditt agerande. Varje ledamot i kommunfullmäktige sitter på ett eget mandat. Du kommer att få stå för ditt beslut inför Solnas nuvarande och framtida innevånare.

Omistliga naturvärden riskerar att gå oåterkalleligen förlorade

Området runt Råstasjön är litet och ytterst sårbart. Här finns något så unikt som en lättillgänglig slättsjö med 181 fågelarter, 350 växter och sju arter av fladdermus. Nationalarenan, köpcentrat, kontor, och de 900 bostäderna som nu växer upp i de fem höghusen framför arenan utgör redan i sig en stor belastning på miljön runt sjön.

Att i det läget bygga ytterligare 670 lägenheter (fler än som ryms i Gamla Filmstaden) innebär att en tredjedel av den värdefulla sumpskogen måste tas bort och omkringliggande mark dräneras. Callunas inventering (s 32-34) visar att i området som föreslås bebyggas finns näktergal, sparvhök, mindre hackspett, fladdermus och myskbock. Även i Solnas eget förslag till detaljplan påtalas att bebyggelsen medför risker för de rödlistade arterna mindre hackspett och brunand. Enbart en liten del av områdets utkant har enligt Calluna ”lågt naturvärde” (s. 34)

Världsnaturfonden (WWF) har utsett Råstasjön till Stockholms läns mest skyddsvärda pärla 2013, och organisationen har nyligen (maj 2014) skrivit följande direkt till dig som förtroendevald:

”Om politikerna, i de styrande partierna i Solna, menar allvar med att skydda biologisk mångfald i kommunen är det inte seriöst att bygga i Råstasjöns strandskyddade område. Lika illa är det att föreslå naturreservat bara för en del av sjön.  WWF uppmanar Solnas politiska ledning att ta sitt ansvar. Sveriges natur behöver och förtjänar ett bättre skydd!”

Platsen är olämplig för bostäder och förskolor

Området som nu föreslås bebyggas är en gammal soptipp där stora mängder miljöfarligt avfall kan ha dumpats. Troligen finns här bland annat medicinrester, elsopor och slipers från järnvägen (tillverkade med impregnering av cancerogent kreosot)

En komplett undersökning är inte gjord, något som tydligt påpekas i den av staden beställda rapporten ”Miljöteknisk undersökning av deponigas från äldre soptipp inom Arenastaden” (2013) från Golder Associates.  I rapporten står att mätningar från brunnar faller inom klass 5, dvs. hög risk. Området norr om utloppet har inte undersökts alls. ”Det finns ingen information om den tidigare deponin. Det är inte känt vilken typ av avfall som deponerats och hur deponin är konstruerad.”

Utöver riskerna med att bygga på en deponiplats finns andra miljökonsekvenser för framtida boende att ta i beaktande. Ur sanitärt perspektiv är området olämpligt för bostäder på grund av den stora skrattmåskolonin. Skrattmåsarnas ljudvolym och omfattande nedskitning upplevs av människor som mycket störande. När bebyggelse skett nära kolonier på andra platser har detta lett till problem för boende och segdragna konflikter samt försök till utrotning av kolonier.

Vidare är området olämpligt för bostäder p.g.a närheten till en eutrof sjö och placeringen i en sump- och naturskog. En eutrof (näringsrik) sjö är illaluktande under stora delar av året.  Vid Råstasjön planeras bebyggelse precis intill en sump- och naturskog med mängder av mygg som kläcks i den vattensjuka marken, och som blir till föda för fladdermössen. Sammantaget blir detta en olämplig miljö för bostäder och förskoleverksamhet.

Folkopinionen mot ytterligare bebyggelse är stark

Nätverket Rädda Råstasjön samlar privatpersoner och organisationer som arbetar ideellt för att värna området och dess unika natur- och rekreationsvärden.  Nära 20 000 personer har skrivit under nätverkets namninsamling mot all ytterligare bebyggelse vid Råstasjön.  En majoritet av dessa är boende i Solna och Sundbyberg.

Mer än 1 500 kritiska remissvar, de flesta från privatpersoner, har lämnats in till följd av de två detaljplaneförslagen. Innan du fattar ditt slutliga beslut vädjar vi till dig att läsa och begrunda åtminstone några av remissvaren – det skulle visa att du som folkvald värdesätter att medborgare i Solna engagerar sig.

Med vänliga hälsningar,

/Nätverket Rädda Råstasjön

Solna 12/6, 2014

www.raddarastasjon.se

www.wwf.se/svenskaparlor/

En tanke kring ”Brev till ledamöter i Solna kommunfullmäktige #RäddaRåstasjön

 1. Uppvuxen i Råsunda

  Ett stort tack till nätverket för allt engagemang och allt
  arbete ni lägger ner på att rädda Pärlan Råstasjön. Vilka gedigna kunskaper
  alla tillsammans har som vill rädda Råstasjön! Tänk så många människor som
  engagerar sig i denna fråga! Ett mycket bra och välformulerat brev som nätverket skickade till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige i Solna Stad!
  Hoppas det ger effekt! För om dessa ledamöter (få i antalet i förhållande till
  opinionen) beslutar om byggnation vid Råstasjön är det fel på hela systemet!
  Det är tråkigt att man som ledamot inte tar till sig av alla argument som lagts fram av WWF, professor Magnus Enqvist ,Johan Lind och alla ni andra!
  Det finns några ledamöter som har tagit till sig och förstår värdet av att
  Rädda Råstasjön. Även en stor eloge till dessa ledamöter!
  Lägg alla papper på bordet och visa solnaborna allt som rör Arenastaden!
  För man måste väl som beslutsfattare kunna stå inför solnaborna som man fått ett fortroende ifrån! För det kan ju inte vara någon som inte vet vem som
  betalar beslutsfattarnas löner! Svaret är solnaborna!
  Det skulle vara väldigt intressant att höra vad ledarmöterna i kommunfullmäktige i Solna stad lägger in i begreppet förtroendevald!
  Man kan undra hur många av ledarmöterna som kommer att få fortsatt förtroende efter den 14 september!
  fortsatt

Kommentarer är stängda.