månadsarkiv: juni 2014

Solnas framtid ligger i dina händer – rösta med hjärtat #RäddaRåstasjön

Till dig som sitter i Solna Kommunfullmäktige.

Den 16 juni röstar kommunfullmäktige om Solnas framtid. Ska kommunen styras av hemliga avtal som bara ett fåtal har fått se, eller ska Solna vara till för invånarna?

Solna stad tycks ha gett mer eller mindre fria händer till exploatörerna vid Råstasjön. Ska en kommun verkligen låta sig styras av hemliga avtal som lämnar över kontrollen till byggbolagen, eller ska vi ha en långsiktig planering som i första hand siktar på att göra Solna bättre för invånarna?

Du är en av dem som kan göra skillnad och rösta efter din övertygelse om vad som är bäst för Solna. Är det verkligen att lita på några få som säger att de hemliga avtalen är bra? Eller vågar du tänka ett steg längre och ge våra efterkommande mer än sten och betong? Låt dem i stället få möjlighet att njuta av den mångfald som naturen erbjuder vid Råstasjön.

Med tanke på det massiva byggmotståndet i opinionen råder det väl ingen tvekan om att de som röstar ja på måndag kommer att få betala för det i höstens val? Det står nog ganska många mandat på spel i Solna just nu.

Därför ber vi dig att rösta nej till förslaget om att bygga 700 lägenheter, fler än vad som finns i Filmstaden idag, vid Råstasjön. Ett bygge som skulle genomföras inom det strandskyddade område som av Världsnaturfonden WWF har utsetts till Stockholms läns mest skyddsvärda naturplats.

Du har möjlighet att påverka Solnas historieskrivning. Rösta med ditt hjärta.

Massivt motstånd mot byggande vid Råstasjön #RäddaRåstajön

Idag presenterar V, S och MP siffror som visar att de flesta solnabor är emot att bygga vid Råstasjön. Eftersom C, KD, FP och M i fullmäktige väntas fatta beslut om byggnation på måndag är siffrorna nedan besvärande för alliansen.

Novus ställde en fråga till 500 solnabor i februari 2014 om just byggnationen runt Råstasjön. Frågan löd: Är det är okej att bygga hus vid Råstasjön även om det påverkar naturvärden negativt?

Som synes av den första bilden är det en klar majoritet mot byggnation.

Novus

Tittar vi på de olika partierna ser det ut så här:

Andel-av-partiernas-väljare

Läs hela rapporten här

Pressmeddelande #RäddaRåstasjön

Nätverket Rädda Råstasjön och Världsnaturfonden
förkastar planerat byggbeslut i Solnas kommunfullmäktige:

NÄRA 20 000 EMOT NYA BYGGPLANEN

Nätverket Rädda Råstasjöns namninsamling mot alla fortsatta byggplaner vid sjön har nu nått över 19 500 namn. Det resultatet visar på dimensionen av opinionen mot byggplanerna. Bakom varje namn finns flera personer som har samma åsikt. Den verkliga opinionen är alltså många gånger större.

Solnas kommunfullmäktige, som har Alliansmajoritet, kan på sitt möte den 16/6 ändå komma att bestämma en byggplan på sex kvarter med 670 bostäder, 50 m från Råstasjöns strand. Men det finns också en opposition, ända inne i Solna stadshus:

– Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet motsätter sig den överträdelse av strandskyddet som byggplanen innebär.

– Och i samtliga partier, även Alliansen, finns också medlemmar och röstande som säger att de inte vill ha fler byggen vid Råstasjön.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Solna har dessutom klart deklarerat att de vill ha ett naturreservat runt hela Råstasjön och att ett sådant beslut måste föregå varje beslut om byggande.
______________________________________________________

Nätverket Rädda Råstasjön arrangerar en demonstration utanför kommunfullmäktigemötet i Solna måndag den 16 juni 2014. Samling 17.30 i utanför ingången till Solna Centrum närmast Solna stadshus.

Efter demonstrationen kan de som vill gå in som åhörare till kommunfullmäktige-mötet inne i Solna Stadshus.
______________________________________________________

Bred opinion
Nätverket Rädda Råstasjön, som går emot byggplanerna, stöds av Naturskyddsföreningen/Stockholms län, Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg, Fältbiologernas Riksförening, Fältbiologerna Stockholm City. Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland, Järvafältets Ornitologiska Klubb (JOK), Sveriges Ornitologiska Förening, Stockholms Ornitologiska Förening (StOF), Världsnaturfonden/WWF, Förbundet för Ekoparken, Föreningen Rädda Järvafältet.

Solna Hembygdsförening, Solna Hyresgästförening m fl har uttalat stöd för samma krav: Nej till byggen vid Råstasjön.

Många kända personer har uttalat sig mot alla planer på husbyggande vid Råstasjön: Robert Wells, musiker, Pia Sundhage, idrottspersonlighet, Babben Larsson, komiker, Blossom Tainton, sångerska och tränare, Marita Ulvskog, EU-politiker, Anna Eklund Tarantino, operasångerska – för att nämna några.

En av dem som är aktiva mot byggen vid Råstasjön har skrivit till kung Carl XVI Gustaf och bett honom uttala sig i frågan. Kungen är ju för övrigt också ordförande i Världsnaturfonden.

Två zoologer, professor Magnus Enquist och docent Johan Lind, har påvisat hur ett byggande vid Råstasjöns östra hörn skulle skada de våtmarker som är förutsättningar för fågel- och mycket övrigt djurliv. Även metangasproblem i marken där man vill bygga och närheten till skrattmåskolonin i Råstasjön har uppmärksammats av dessa forskare.

Jerker Widengren, professor i biomolekylär fysik på KTH, Mahiar Hamedi, tekn dr/forskare, Anna Herland, tekn dr/forskare och Marcel Quarfood, dr teoretisk filosofi vid Stockholms universitet m fl har i ett debattinlägg i DN 2013 påpekat att:
“Arenastadsbygget visar att när lokalpolitiker lierar sig med byggbolag kan kommersiella hänsyn gå före både vitala allmänna intressen och demokratiska principer. Alla byggplaner runt Råstasjön måste skrotas. Smärtgränsen är rejält passerad… och Solnas invånare måste framöver noga bevaka hur deras lokalpolitiker agerar.”

Se vidare:
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/byggbolag-och-politiker-hotar-miljon-vid-rastasjon/

Världsnaturfonden/WWF har förra året utnämnt Råstasjön till “svensk pärla” och den mest skyddsvärda ännu ej skyddade naturplatsen i Stockholms län samt avvisar byggande vid sjön som oseriöst:
https://raddarastasjon.se/692/okategoriserade/wwf-om-rastajson-varfor-den-maste-skyddas-raddarastasjon

Vi har följaktligen både naturskyddet och sakkunskapen på vår sida. Att bygga vid Råstasjön går emot själva tanken på naturskydd. Det saknar dessutom allt mandat från invånarna.

De kommunfullmäktigeledamöter i Solna som 16/6 röstar för den nya byggplanen förlorar därför all fortsatt trovärdighet som naturskyddare.

Nätverket Rädda Råstasjön
Kontaktperson: Henrik Persson, tel 073-667 64 39
henrik.r.persson@hotmail.com

Hemsida: www.raddarastasjon.se
Namninsamlingen för att rädda Råstasjön: http://tinyurl.com/Rastasjon.
Facebook: https://www.facebook.com/RaddaRastasjon

Vi i Nätverket Rädda Råstasjön kräver följande:
• Solna kommuns planförslag ska avvisas i sin helhet.
• Ingen ny bebyggelse utmed Råstasjöns norra och östra sida.
• Hela skogsområdet ska bevaras intakt.
• Upprätthåll strandskyddet.
• Gör Råstasjön med omgivningar till naturreservat.
• Natur- och rekreationsvärden ska prioriteras.
• Rödlistade arter måste bevaras.
• Bostadsbebyggelse bör ske på annan plats.
• Värna barn och ungas rätt till naturområden i sin närmiljö.
• Återställ i möjligaste mån den gröna kilen Järvafältet-Lötsjön-Råstasjön-Nationalstadsparken.

Fler öppna brev – dags ta ett naturvänligt beslut #RäddaRåstasjön

Idag kom det ytterligare ett öppet brev från Alliansen där de begär klarhet i var andra partier vill ha runt Råstasjön, vilka delar som ska vara naturreservat. I detta brev antyds det att Rädda Råstasjöns förslag är nästan som Alliansens förslag med 600-700 bostäder.

Detta påstående är ren och skär lögn.

Om Alliansens företrädare inte förstått att Rädda Råstasjön är emot varje ytterligare bebyggelse och att hela området ska bli naturreservat. Hanteringen just nu är att skapa oreda bland Solnas medborgare och få dem att tro att Alliansen vill skydda sjön, vilket naturligtvis är helt fel. De vill cementera de östra delarna och bygga höghus femtio meter från stranden. Detta vore slutet för Råstasjöns unika natur och definitivt slutet för sjön som fågelälskarnas mecka, de unika fåglarna skulle flytta.

Med tanke på beslutets viktighet verkar det förmätet att Kommunfullmäktige ska kunna ta ett beslut om att tillåta byggnationerna vid sjön.

Slit er från PEABs förbannelse och spara Råstasjön från fortsatt exploatering – det är det enda rätta ni som representanter för Solnas medborgare kan göra.

Brev till ledamöter i Solna kommunfullmäktige #RäddaRåstasjön

TÄNK NOGA IGENOM DITT AGERANDE

Ett brev från Nätverket Rädda Råstasjön sändes idag till samtliga kommunfullmäktigeledamöter i Solna:

“Till ledamöterna i kommunfullmäktige, Solna

Måndagen den 16 juni avhandlas en för Solnaborna mycket viktig fråga i kommunfullmäktige. Under vår moderna historia har få frågor väckt så mycket intresse och känslor som den om att bygga vid vår enda sjö, Råstasjön. Tiotusentals vuxna och barn vistas årligen vid Råstasjön för rekreation, naturupplevelser och återhämtning, och ur folkhälsosynpunkt är området i sin nuvarande utformning mycket värdefullt.

Inför omröstningen ber vi nu dig som förtroendevald och medborgarföreträdare att noga tänka igenom ditt agerande. Varje ledamot i kommunfullmäktige sitter på ett eget mandat. Du kommer att få stå för ditt beslut inför Solnas nuvarande och framtida innevånare.

Omistliga naturvärden riskerar att gå oåterkalleligen förlorade

Området runt Råstasjön är litet och ytterst sårbart. Här finns något så unikt som en lättillgänglig slättsjö med 181 fågelarter, 350 växter och sju arter av fladdermus. Nationalarenan, köpcentrat, kontor, och de 900 bostäderna som nu växer upp i de fem höghusen framför arenan utgör redan i sig en stor belastning på miljön runt sjön.

Att i det läget bygga ytterligare 670 lägenheter (fler än som ryms i Gamla Filmstaden) innebär att en tredjedel av den värdefulla sumpskogen måste tas bort och omkringliggande mark dräneras. Callunas inventering (s 32-34) visar att i området som föreslås bebyggas finns näktergal, sparvhök, mindre hackspett, fladdermus och myskbock. Även i Solnas eget förslag till detaljplan påtalas att bebyggelsen medför risker för de rödlistade arterna mindre hackspett och brunand. Enbart en liten del av områdets utkant har enligt Calluna ”lågt naturvärde” (s. 34)

Världsnaturfonden (WWF) har utsett Råstasjön till Stockholms läns mest skyddsvärda pärla 2013, och organisationen har nyligen (maj 2014) skrivit följande direkt till dig som förtroendevald:

”Om politikerna, i de styrande partierna i Solna, menar allvar med att skydda biologisk mångfald i kommunen är det inte seriöst att bygga i Råstasjöns strandskyddade område. Lika illa är det att föreslå naturreservat bara för en del av sjön.  WWF uppmanar Solnas politiska ledning att ta sitt ansvar. Sveriges natur behöver och förtjänar ett bättre skydd!”

Platsen är olämplig för bostäder och förskolor

Området som nu föreslås bebyggas är en gammal soptipp där stora mängder miljöfarligt avfall kan ha dumpats. Troligen finns här bland annat medicinrester, elsopor och slipers från järnvägen (tillverkade med impregnering av cancerogent kreosot)

En komplett undersökning är inte gjord, något som tydligt påpekas i den av staden beställda rapporten “Miljöteknisk undersökning av deponigas från äldre soptipp inom Arenastaden” (2013) från Golder Associates.  I rapporten står att mätningar från brunnar faller inom klass 5, dvs. hög risk. Området norr om utloppet har inte undersökts alls. “Det finns ingen information om den tidigare deponin. Det är inte känt vilken typ av avfall som deponerats och hur deponin är konstruerad.”

Utöver riskerna med att bygga på en deponiplats finns andra miljökonsekvenser för framtida boende att ta i beaktande. Ur sanitärt perspektiv är området olämpligt för bostäder på grund av den stora skrattmåskolonin. Skrattmåsarnas ljudvolym och omfattande nedskitning upplevs av människor som mycket störande. När bebyggelse skett nära kolonier på andra platser har detta lett till problem för boende och segdragna konflikter samt försök till utrotning av kolonier.

Vidare är området olämpligt för bostäder p.g.a närheten till en eutrof sjö och placeringen i en sump- och naturskog. En eutrof (näringsrik) sjö är illaluktande under stora delar av året.  Vid Råstasjön planeras bebyggelse precis intill en sump- och naturskog med mängder av mygg som kläcks i den vattensjuka marken, och som blir till föda för fladdermössen. Sammantaget blir detta en olämplig miljö för bostäder och förskoleverksamhet.

Folkopinionen mot ytterligare bebyggelse är stark

Nätverket Rädda Råstasjön samlar privatpersoner och organisationer som arbetar ideellt för att värna området och dess unika natur- och rekreationsvärden.  Nära 20 000 personer har skrivit under nätverkets namninsamling mot all ytterligare bebyggelse vid Råstasjön.  En majoritet av dessa är boende i Solna och Sundbyberg.

Mer än 1 500 kritiska remissvar, de flesta från privatpersoner, har lämnats in till följd av de två detaljplaneförslagen. Innan du fattar ditt slutliga beslut vädjar vi till dig att läsa och begrunda åtminstone några av remissvaren – det skulle visa att du som folkvald värdesätter att medborgare i Solna engagerar sig.

Med vänliga hälsningar,

/Nätverket Rädda Råstasjön

Solna 12/6, 2014

www.raddarastasjon.se

www.wwf.se/svenskaparlor/

Korten på bordet – från alla! #RäddaRåstasjön

I ett intressant öppet brev i dag så luftar Alliansens gruppledare sin besvikelse över att inte fått kopia på köpeavtalet rörande Folkets Hus-tomten i nordvästra hörnet av Råstasjön. De hänvisas till att Solna kommun, som är delägare i föreningen, ska begära ut avtalet.

Det är ju samma sak som att många i Solna en längre tid begärt att avtalen som reglerar vad Solna kommun lovat exploatörerna i Arenastaden. Där hänvisar man ju till att det är ett avtal som bara Solna får ta del av.

Men då vi alla boende är Solna kommer här ett förslag, varför inte presentera markavtalet och avtalen med Arenastaden för oss i Solna.

Då kan vi lägga denna pseudodiskussion bakom oss och gå vidare och skydda hela området runt Råstasjön och alla dolda agendor försvinner.

Detta kan väl inte vara så svårt att acceptera, eller vill ni alla fortsätta med affärer i det dolda?

Det är viktigt att överklaga ett nytt byggbeslut om Råstasjön #RäddaRåstasjön

Det är fullt troligt att ett byggbeslut drivs igenom av Alliansen i Solna kommunfullmäktige kommande måndag 16/6. Men vi kan överklaga beslutet.

Nätverket uppmuntrar nu vänner… av Råstasjön att tänka till inför kommande nödvändiga överklagande, OM kommunfullmäktige antar detaljplanen den 16 juni.

ALLA som fört fram synpunkter någon gång under ärendets gång, och senast under granskningstiden 3 mars – 31 mars 2014, kan överklaga. Ett stöd för att skriva ett överklagande kommer inom kort.

Sprid detta budskap vidare så att så många som möjligt lämnar in ett överklagande! Flera organisationer kommer att göra det, men även du som tidigare, under granskningstiden, lämnat skriftliga synpunkter som enskild kan alltså göra det. Det är bra om vi är många som överklagar.

Nedan har vi till att börja med saxat från Solna Stads hemsida hur man gör för att överklaga detaljplanebeslut.

Ärendet har beteckningen SBN/211:1425. Ställ ditt överklagande efter 16/6 (om det står klart att ett beslut om byggande vid Råstasjön tagits av kommunfullmäktige) till:
Stadsbyggnadsförvaltningen
Solna stad

Här kan du läsa vårt remissvar på den nya detaljplanen, synpunkter som ej tillgodosetts. Ditt överklagande kan vara mycket kortare:

Remissvar från Nätverket Rädda Råstasjön på nya detaljplanen

Från Solna stads hemsida:

“Hur man överklagar en detaljplan

Den som inte är nöjd med Kommunfullmäktiges beslut att anta en detaljplan, kan överklaga skriftligt hos länsstyrelsen.

För att ha rätt att överklaga måste man någon gång under ärendets gång, under samråd eller granskning, ha lämnat skriftliga synpunkter på planen, som sedan inte har blivit tillgodosedda.

Överklagandet skall ställas till Länsstyrelsen, men sändas eller lämnas till Solna stad.

Tala om vilket beslut som överklagas genom att ange ärendebeteckning, vilket kvarter eller område som planen avser samt datum och paragraf för beslutet. Ange också varför du anser att beslutet är felaktigt och hur det bör ändras.

För att Länsstyrelsen skall kunna ta upp överklagandet, måste skrivelsen ha kommit in till Stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från det datum då protokollsjusteringen anslogs på kommunens anslagstavla.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer.

Överklagandet kan ske genom ombud. Sänd i så fall med en fullmakt.

Skicka skrivelsen till Stadsbyggnadsförvaltningen eller lämna den i receptionen i Solna stadshus.”
Se även:
https://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/stadsplanering/hur-man-overklagar-en-detaljplan/

bygg_inte_demonstration

En junikväll med fågelsång #RäddaRåstasjön

Härom kvällen var jag ute och promenerade vid Råstasjön och gjorde då denna ljudupptagning. Där hörs skrattmås, andra fågelläten samt ett par drillar av näktergal. Platsen är en bit ovanför Nisses stig. Om detaljplanen blir verklighet och husen byggs så nära sjön som det är planerat, då är det stor risk att dessa fågelläten helt tystnar och dör ut. Skrattmåskolonin kommer med all säkerhet att ta allvarlig skada och reviren för småfåglarna kommer att krympa såpass att de inte längre kan leva där.

Ett naturens hus behövs vid Råstasjön #RäddaRåstasjön

Medan debatten fortsätter om hur det egentligen gått till när mark nordväst om Råstasjön sålts – och i vilket syfte – står detta utmärkta hus och blir vanskött. Det är Råsta Folkets Hus – Råsta Café. Här… skulle ett kombinerat Naturens Hus och café passa mycket bra in i naturreservatsmiljön. En del av de asfalterade ytorna i närheten behöver också återplanteras och integreras med det blivande naturreservatet. Några bostadsbyggen vill vi däremot inte ha här, mitt i grönkilen mot Järvafältet.

cafe-2