Kategoriarkiv: Allmänt

Varför agerar inte Solna så att PEAB återställer marken vid sjön?

Ikväll beslutar Solnas kommunstyrelse om genomförandeplanen för naturreservatet vid Råstasjön. Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg har skickat synpunkter till gruppledarna inför mötet. Rädda Råstasjön är mest förundrade över den del där PEAB tidigare hade byggbodar, i det nordöstra hörnet mot Arenan. Här finns ett avtal som förbinder PEAB att bekosta att marken återställs till naturmark, något som var ett bindande krav för att strandskyddsdispens skulle beviljas. Varför har Solna inte krävt att marken ska återställas inför invigningen av reservatet den 16 juni?

I övrigt upprepar vi det vi tidigare har skrivit – inga spångar i skogen norr om sjön och låt bli att frihugga tallar!

Läs SNF:s öppna brev till gruppledarna här. Naturskyddsföreningens synpunkter genomförandeplan Råstasjön 180603

 

Solna stad låter entreprenör lägga upp giftigt avfall vid Råstasjön

Ni som varit nere vid Råstasjön har nog noterat det gigantiska berg av sopsand från Solnas gator som läggs upp ett par meter från naturreservatet med bara Sjövägen emellan.

Sopsanden och dammet som skrapats upp från vägbanorna efter vintern innehåller tungmetaller, mikroplaster och giftiga partiklar från det översta lagret av asfalten (slitlagret), som rivs upp av dubbdäck. Sopsand ska hanteras som deponi och tas om hand i en anläggning särskilt avsedd för miljögifter.

Det är närmast ironiskt att Solna stad uppmanar boende att inte tvätta sina bilar på gatan med hänvisning till miljögifter som förorenar dagvattnet medan kommunen själva dumpar tonvis miljöfarlig sopsand så att sanden rinner rakt ner i öppna brunnar och Råstasjön, precis intill två nyligen inrättade naturreservat.

Detta säger Borlänge att de gör med det grus som sopas upp just nu från gatorna “Gruset körs till Fågelmyra återvinningscentral där det sorteras. Det renaste gruset kan sedan användas som dräneringslager i tippen. Tidigare tvättades gruset, men det görs inte längre, det var inte speciellt ekonomiskt. Det är för mycket skräp och tungmetaller i gruset för att det ska kunna användas igen”

 

 

Träden i Vasalundsparken är räddade!

På en av de kallaste dagarna i januari ordnade Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg, Rädda Råstasjön och Vasalundsparkens vänner en manifestation för att protestera mot breddningen av Dalvägen och ingreppet i Vasalundsparken. Ett femtiotal tappra Solnabor kom till platsen för att protestera mot planerna på att 1400 kvadratmeter av parken skulle asfalteras och tolv träd, varav tio ekar, huggas ned.

Naturskyddsföreningen och flera andra föreningar och privatpersoner yttrade sig under både samråds- och granskningsprocessen, och krävde att parken skulle skyddas och träden räddas. I den nya version av detaljplanen som presenteras för byggnadsnämnden i nästa vecka är finns nu glädjande nog en del betydande förändringar:

“Breddningen av Dalvägen medför att cirka 348 m 2 parkmark längs Dalvägen kommer
att tas i anspråk. Delar av parkmarken, cirka 100 m 2 , är sedan tidigare hårdgjorda ytor.
Inga träd kommer att behövas tas bort. Ett träd ligger närmre än 1,5 m från Dalvägens
planerade nya läge och kan därför behöva särskilda åtgärder för att kunna bevaras.
Inom planområdet kommer nya träd planteras längs Dalvägen östra sida.”

Tack alla som engagerat sig för träden och parken! Vi är glada för det vi åstadkommit tillsammans, men kampen om Vasalundsparken är inte över på långa vägar. Naturskyddsföreningen kräver att denna viktiga del av Solnas gröna infastruktur får ett permanent skydd från framtida exploatering. Solnaborna behöver sina parker nu, mer än någonsin. Parker i städer är nödvändiga för att vi ska få kontakt med naturen, för rekreation och återhämtning. Träd fyller många funktioner i en stad – de tar upp vatten, renar luften och är viktiga för den biologiska mångfalden. Människor som hör fågelsång och rör sig bland träd, särskilt lövträd, känner mindre stress och oro.

Manifestation den 21 januari

Råsta gärde hotat igen

För tre veckor sedan var Rädda Råstasjön först med att rapportera om att SÖRAB planerade en återvinningscentral på Råsta gärde vid korset mellan Sjövägen och Råsta strandväg. Förra veckan var det även uppe i Solnas kommunfullmäktige som en enkel fråga. Alla partier i Solna har nu uttalat att de är emot en ÅVC på den platsen, och Solnas ordförande i kommunstyrelsen har skrivit ett brev till motsvarande i Sundbyberg. Brevet är bra skrivet.

Men nu har Sundbybergs planer på en driftdepå för sina fordon i stadsmiljö- och serviceförvaltningen, samt växthus. Dessa är tänka att ligga på samma plats som ÅVC planerades för, men med skillnaden att det blir väsentligt större område som kommer tas i anspråk och det blir permanent.

Driftdepån kommer med stor sannolikhet föra med sig utsläpp av olika oljeprodukter och annat giftigt. Vidare är planerna att lägga upp stora mängder med snö från Sundbybergs gator. Snö som då den smälter kommer rinna rakt ner i ån och vidare till Råstasjön.

För den som vill läsa behovsanalysen finns den här Fördjupad behovsanalys – driftdepå och växthus

Kan vi hoppas på en lika stark reaktion från våra politiker på detta hot, från såväl Sundbyberg som Solna.

Området längs bäcken är mycket viktigt för naturvärden i såväl Solna som Sundbyberg samt närliggande kommuner genom att det är den enda kvarvarande delen av spridningskorridoren mellan Råsta-Lötsjön och Järvakilen.

Platsen är mycket värdefull och här ska naturvärden förstärkas, inte förstöras. Utöver det direkta slitage från anläggningen och den kontamination av vattnet och marken som riskeras kommer en driftdepå också att genera mycket trafik, som kommer att skada det sårbara växt- och djurlivet längs ån.

Rädda Råstasjön kräver nu:

– Stoppa anläggningen av driftdepå vid Norra Råstabäcken!

– Restaurera och rena Norra Råstabäcken istället för att riskera att ytterligare kontaminera vattnet. Föroreningar från bäcken belastar Råstasjön som i sin tur går vidare till Brunnsviken.

– Förstärk områdets ekosystemtjänster och den gröna korridoren genom att anlägga dammar, diken och våtmarker enligt förslagen i naturinventeringen

– Ge området ett permanent skydd genom att utöka naturreservatet vid Löt så att det omfattar även ett stråk förbi Ör och Norra Råstabäcken

En aprildag vid Råstasjön

Våren börjar närma sig Råstasjön. I helgen har gångstigarna runt sjön fyllts av flanörer, fågelskådare, Pokémonspelare och nyblivna föräldrar med barnvagnar. Ett säkert vårtecken är att skrattmåskolonin nu är på plats på den lilla holmen, på östra sidan av sjön.

Det som är ovanligt för året är att isen fortfarande ligger kvar på sjön, mången skrattmås sågs trippa omkring på det för dem ovana underlaget.

Hägrarna har nu dragit vidare till sitt sommartillhåll vid Isbladskärret på Södra Djurgården, en enda individ stod kvar vid matningsplatsen och såg ut att vänta på något.

Inga blåsippor syntes ännu, det är för tidigt i den sena våren. När värmen kommer så poppar de säkert snart upp i backarna på norra sidan av sjön.

Foto: Maria Thiessen

Vi motsätter oss planerna att SÖRAB bygger en återvinningscentral i den gröna kilen som knyter Lötsjön/Råstasjön till Järvakilen

Vi, Naturskyddsföreningen och Rädda Råstasjön,  motsätter oss planerna att SÖRAB bygger en återvinningscentral i den gröna kilen som knyter Lötsjön/Råstasjön till Järvakilen. Om verksamheten etableras där finns en mycket stor risk att viktig biologisk mångfald försvinner i både Solna och Sundbyberg. Det aktuella området har varit oexploaterat tills några år tillbaka och borde ha återställts av Sundbyberg kommun. Vi kräver att skrota planerna till en återvinningscentral i kommunernas gröna hjärta och att göra Madenbäcken till naturreservat. Det finns andra platser för en återvinningscentral, men bara en plats för natur och rekreation mitt i tätorten:

” – Vi är positiva till att det finns en återvinningscentral, men denna placering är vi helt och hållet emot. Det måste vi vara, eftersom den är vid entrén till det alldeles nyinrättade naturreservatet och dessutom den känsligaste delen med sumpskogen.

Området är unikt och rikt utifrån den biologiska mångfalden, med flera rödlistade fågelarter, svampar och växter. Ytan där man vill placera återvinningscentralen är ‘skräpmark’; den är grusad men inte anlagd. Även där har man enligt Naturskyddsföreningen hittat intressanta växter.

Viktigast för dem är att vårda sträckan längs Madenbäcken. Den är den enda kvarvarande delen av den så kallade spridningskorridoren mellan området vid Råstasjön och området med Järvafältet, Igelbäcken och Kymlinge.

– Växter och djur behöver ha grön infrastruktur längs en obruten sträcka för att kunna migrera. Om man skär av den delen minskar möjligheterna att röra sig mellan områdena. Det skulle vara ett väldigt hårt slag mot mångfalden, säger Linda Bell, Naturskyddsföreningen.”

Artikeln i Vi i Sundbyberg – https://www.stockholmdirekt.se/sundbyberg
Artikeln i Vi i Solna – https://www.stockholmdirekt.se/solna

 

Stoppa etableringen av en återvinningscentral vid Norra Råstabäcken!

Norra Råstabäcken, som ibland också kallas Madenbäcken, är ett vattendrag vars tillrinningsområde börjar i Rissne och Rinkeby. Bäcken rinner parallellt med Enköpingsvägen, flödar under Sjövägen i kulvert, in i naturreservatet genom sumpskogen söder om tennishallen och mynnar ut i Råstasjön. Råstasjön i sin tur rinner vidare ut till Brunnsviken, som idag är kraftigt förorenad.

Den naturvärdesinventering som gjordes 2015 visar att bäcken delvis är förorenad av dagvatten, spillvatten, gödsel från hästhagarna och bussdepån. Samtidigt visar utredningen att Norra Råstabäcken har påtagligt höga naturvärden, bland annat genom förekomsten av grova lövträd, äldre tallar samt flertalet rödlistade fågel – svamp- och växtarter. Här finns fem rödlistade kärlväxter och en svamp samt de hotade träden ask och alm. Dessutom rastar sju rödlistade/nära hotade fågelarter längs bäcken: duvhök, gröngöling, mindre hackspett, spillkråka, sånglärka, ängspiplärka och buskskvätta. Även den sällsynta busksångaren har skådats vid den östra delen av Norra Råstabäcken. Till och med på den skräpliknande mark (ruderatmark) där SÖRAB tänker sig att anlägga sin återvinningsstation finns många intressanta växter, t ex baldersbrå, åkertistel, vit sötväppling, blåeld, ryssgubbe, ängsgröe och renfana. . Ladda ner inventeringen här.

Området längs bäcken är mycket viktigt för naturvärden i såväl Solna som Sundbyberg samt närliggande kommuner genom att det är den enda kvarvarande delen av spridningskorridoren mellan Råsta-Lötsjön och Järvakilen.

Platsen är mycket värdefull och här ska naturvärden förstärkas, inte förstöras. Utöver det direkta slitage från anläggningen och den kontamination av vattnet och marken som riskeras kommer en återvinningsstation också att genera mycket trafik, som kommer att skada det sårbara växt- och djurlivet längs ån.

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg och Rädda Råstasjön kräver nu:

– Stoppa anläggningen av återvinningscentralen vid Norra Råstabäcken!

– Restaurera och rena Norra Råstabäcken istället för att riskera att ytterligare kontaminera vattnet. Föroreningar från bäcken belastar Råstasjön som i sin tur går vidare till Brunnsviken.

– Förstärk områdets ekosystemtjänster och den gröna korridoren genom att anlägga dammar, diken och våtmarker enligt förslagen i naturinventeringen

– Ge området ett permanent skydd genom att utöka naturreservatet vid Löt så att det omfattar även ett stråk förbi Ör och Norra Råstabäcken

Vid röda markeringen ska en ÅVC ligga

Solnas och Sumpans egna Central Park

Lokaltidningen Mitt i Solna skriver i dag en artikel om naturreservaten som skapats vid Råstasjön i första hand, men även Lötsjön och golfängarna.

Det nya naturreservatet runt Råstasjön, Lötsjön och Golfängarna är invånarnas egna oas mitt i storstan, med tusentals besökare varje dag. Här har 180 fågelarter spanats in.
– Det är vår version av Central Park i New York, säger naturskyddsföreningens ordförande Florian Reitmann.

Läs hela artikeln här.

Den vanligtvis mycket skygga vattenrallen kommer fram till naturfotograf Jonathan Stenvall

Samling för Vasalundsparken 21 januari 2018

Vasalundsparken är ett omtyckt och välanvänt grön- och rekreationsområde mellan Råsundavägen och Dalvägen, intill Råstasjön. Den direkta närheten till Råstasjöns rika ekosystem gör att parkens naturmark och bestånd av äldre ekar utgör en värdefull del av den gröna kilen, som blir allt viktigare i takt med att Solna exploateras i snabb takt. Vasalundsparken är dessutom ett lättillgängligt stycke närnatur, ett populärt område för utflykter sommartid och pulkaåkning på vintern.

Nu planerar Solna stad att i samband med byggplan som innefattar bostäder, kontor och en förskola att bredda Dalvägen från dagens 15 till 21,5 meter. Det skulle innebära att 1400 kvadratmeter naturmark hårdgörs och att tolv uppväxta träd, varav tio ekar, tas ned.

Rädda Råstasjön och Naturskyddsföreningen tog initiativ till ett första informationsmöte runt det som planeras hända med Vasalundsparken. En park som det under samrådsmötet sades skulle naggas lite i kanten.

Solna stad tänker asfaltera en yta på 1400 kvadratmeter mark som i den gällande detaljplanen för området är klassad som “park”. Är det lagligt? I Plan- och bygglagen står följande:

I sådana fall då man avser att ändra ändamålet för markanvändningen definitivt, det vill säga ändra huvudsyftet med den gällande detaljplanen, bör detta ske genom att den gamla planen ersätts med en ny detaljplan. (jfr prop. 1990/91:146 sid. 48)

Parker i städer behöver vi för att få kontakt med naturen, för rekreation och återhämtning. Träden fyller många funktioner i en stad – de tar upp vatten, renar luften och är viktiga för den biologiska mångfalden. Människor som hör fågelsång och rör sig bland träd, särskilt lövträd, känner mindre stress och oro. Detta är huvudsyftet med parkmark och det är därför det enligt detaljplanen är olagligt att använda marken till helt andra ändamål.
Vi som var på plats kräver att Vasalundsparken får ett permanent skydd, och att Solna tar fram en skötselplan för att främja och förstärka parkens natur- och rekreationsvärden.

 

 

Det var dock glädjande att se att våra fåglar vid Råstasjön äntligen fått ordentligt med öppet vatten. Tack Vattenfall för att ni fixade det.