Författararkiv: Lars-Ove

Soptippen i nordöstra hörnet av Råstasjön

Det sorgliga förfallet i det ”tillfälligt ianspråktagna” området i nordost har vi lyft tidigare på Rädda Råstasjöns hemsida. Här upplåter staden yta för parkering och upplag vid aktiviteter och evenemang på arenan, och vi såg senast vid Horse Show att Solna inte ens följer upp så att strandskyddet respekteras ”Tack för bilderna. Av dessa framgår att parkering tyvärr skett inom strandskyddat område, gränsen går ju rakt genom den grusade ytan. Myndighetsperson, Tekniska kontoret”

Städning efter uthyrning förekommer aldrig. Platsen liknar numera mest en soptipp med sågspån, brädor, matavfall och gamla kemikaliedunkar utspridda på marken. En gammal brunn har blivit en livsfarlig lekplats för barn boende i området. Vem tar ansvar för att sopberget växer på mark som delvis ligger inom det nyss inrättade naturreservatet? Felanmälan till kontaktcenter har vi gett upp eftersom ingenting händer. Snart startar vi en privat insamling för att hyra ett släp och kunna köra bort eländet!

Råstasjöns hägrar svälter

I måndags den 18 december beslöt en majoritet i Solna kommunfullmäktige att inrätta ett naturreservat runt Råstasjön. Ett verkligt minimalt reservat som bara följer strandskyddsgränsen. Dvs Solna har inte tillfört något utan bara inkluderat den yta som Mark- och Miljööverdomstolen förbjöd Sola att bygga på.

Det sades i debatten att det skulle bli ett vasst reservat, vad man nu menar med det. Dock verkar inte Solnas hantering av innevånarna i reservatet vara så värst bra, man kan nog säga att det inte är de skarpaste knivarna som har hand om det.
Medan Solnas politiker debatterar reservatet, och så småningom kommer till ett beslut, där den avgörande rösten lades av et lokalt parti vars företrädare sa att Råstasjön är en ickefråga för mitt parti. Kommunstyrelsens ordförande ansåg det löjligt att skydda mer natur.

När allt detta händer så svälter hägrarna. Varför har Solna stad inte börjat matningarna med fisk? Det är ju inte en nyhet att de kommer varje vinter. Varför låter man de propellrar som är på flottar och som ska hålla vattnet öppet vara trasiga? Svaret som man får då det felanmäls är att ”vi känner till att de är trasiga” – vilken tur då, men hjälper knappast fåglarna.

Trots löften från Solna hade inte matningen av hägrarna startat i dag heller, varför händer inget. Kan ni på kommunen gå på julledighet och veta att hägrarna svälter?

Då den moderatledda Alliansen ånyo sviker Råstasjön tog Solnapartiet tag i det. Åkte till butik och köpte strömming för delar av partikassan för att visa att naturen och dess innevånare i Solna är viktiga och måste tas om hand. Därför är Råstasjön absolut inte en ickefråga, utan snarare en hjärtefråga. Lars-Ove Löf kommer fortsätta att mata hägrarna fram till dess det klart framgår att Solnas matning har börjat.

Under matningen kom två anställda i Solna stad fram och sa att de av egna pengar köper in mat till andfåglarna, då Solna inte vill ge något bidrag. De hade även under en månad påpekat för staden att propellrarna inte fungerade och att hägrarna behöver matas. Utan att få något gehör.

Rädda Råstasjön vill även framföra sitt tack till Bröderna Axelssons fisk för att ge rabatt på strömmingen.

Foto Lotta Willbach

 

 

Hägrarna är hungriga

På vintern är hägrarna som håller till vid sydvästra hörnet at Råstasjön tillsammans med vattenrallen i norr de stora kändisarna. Sedan ett antal år har hägrarna matats på Solnas bekostnad av fisk och personal från Skansen. Men nu har denna matning lyst med sin frånvaro, trots att isen ligger på sjön.

Efter påtryckningar meddelande Solna äntligen idag att de nu börjar med att mata med fisk. För det vore ju inte så bra om det ”skarpa” reservatet som ska inrättas befolkas av döda hägrar. Kampen är dock inte över ännu, vi måste säkerställa att skötselplanerna införs bra, och att vi kanske efter valet kan hoppas på en mer naturvänliga styrande i Solna.

Det är ju ganska högt vatten, så den lilla udde där matlådorna placeras ligger helt under vatten, men vi får lita på att det nu kommer att fungera. Ni som är frekventa flanörer i området kan väl hålla koll, och rapportera.

God Jul

Rädda Råstasjön

Måndag 18 december beslutas det om naturreservatet

Bergshamrapartiet tycks nu ha avgörandet kring Råstasjöns naturreservat i sin hand. Som lokalt parti har BEP flera gånger visat att de har stor kunskap och ett engagemang som sträcker sig långt utanför den egna stadsdelens gränser.

Med sin enträgna kamp för Rödingarna och Överjärva gård har BEP tidigare tagit strid för natur- kultur och rekreationsvärden. Råstasjön finns i alla Solnabors hjärtan och vi tror och hoppas att Bergshamrapartiet lyfter blicken, bortser från det politiska spelet och det låsta läget i fullmäktige och lägger sin viktiga röst på det förslag som bäst gynnar områdets framtid.

Vi är många som kommer att tacka er.

Foto Maria Thiessen

18 december – en ödets dag för Råsta och Löt

Det är historiskt att två kommunala naturreservat under 2017 ser ut att bildas i Solna och Sundbyberg. Beslutsdatumen för Råsta och Golfängarna/Löt sammanfaller dessutom, en händelse som ser ut som en tanke. I både Solna och Sundbyberg finns beslut om reservat på kommunfullmäktiges sista sammanträde för året, 18 december. Med tanke på den snabba exploateringtakten i de båda kommunerna är det oerhört värdefullt att dessa reservat skapas, detta för våra barn och barnbarns fortsatta tillgång till natur- och rekreationsvärden.

Rädda Råstasjön har påpekat hur Råsta och Löt är att betrakta som ett enda område ur ekologisk synpunkt, och hur de båda grönstrukturerna -om barriären Sjövägen togs bort – kunde få läka ihop till ett sammanhållet område. Nu ser vi tyvärr en bristande vilja från de båda kommunernas styrande allianspartier att samarbeta, vilket resulterar i två separata och till ytan alltför små reservatsförslag.

Vi har tidigare skrivit om Naturskyddsföreningens och WWF:s krav på reservatsgränserna för Råstasjön, och inför den 18:e hoppas vi givetvis att oppositionens tilläggsyrkande, som vill skapa en liten buffertzon för områdets unika naturvärden ska vinna majoritet. Råstasjön behöver också en mer ambitiös och tydligt finansierad skötselplan. Inte minst blir det centralt att återplantera de ytor i nordöst som tillfälligt ianspråktagits och hårdgjorts. Några spångar ut i den känsliga våtmarken i norr får absolut inte byggas om vi vill ha kvar det rika fågellivet och det unika antalet arter av fladdermöss.

När det gäller Lötsjön-Golfängarna finns en finansierad skötselplan som konkret förstärker områdets gröna värden, vilket är mycket positivt. Men tyvärr har den styrande alliansen (M, C, L, KD och MP) i Sundbyberg inte lyssnat på remissinstanserna när det gäller den viktigaste frågan, den om reservatsgränserna. I sitt yttrande kräver Naturskyddsföreningen:

– All mark upp till bebyggelsen på Ateljévägen bör ingå i reservatet. I skogsbacken häckar bland annat duvhöken.
– Det gröna stråket mellan Ursviksvägen och Sjövägen bör ingå i reservatet. Vi vet att Sundbyberg vill exploatera kraftigt längs hela gamla Enköpingsvägen, och då är det nödvändigt att nu skydda och bevara Norra Råstabäcken/Madenbäcken. Här häckar näktergal, kärrsångare, gärdsmyg, stjärtmes, mindre hackspett och gröngöling. Områdets mångfald av kärlväxter är även intressant ur botanisk synpunkt. Madenbäcken är viktig för de ekologiska spridningssambanden till Ursvik och Järvakilen.

Nu hoppas vänner av Råstasjön och Lötsjön/Golfängarna att Solna och Sundbybergs politiker inför den 18 december tänker om vad gäller reservatsgränserna, och ser det historiska i sin roll att kunna skapa två riktigt bra naturreservat. Framöver kan dessa båda områden kanske till och med få växa ihop till ett. Framtida generationer Solna- och Sundbybergsbor kommer att tacka er.

Tilläggsyttrandet från MP, S och V kan läsas här.

Nedan en liten film som visar Råstasjöns mest kända innevånare – vattenrallen.

Sweden International Horse Show

I helgen har ”Sweden International Horse Show” intagit Friends Arena. Evenemanget har enligt hemsidan 15 deltagande nationer: Australien, Brasilien, Danmark, Estland, Frankrike, Holland, Irland, Norge, Belgien, Nya Zeeland, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ukraina och Ungern. Till arenan har utöver hästar och ryttare från världens alla hörn också bland annat fraktats 100 ton sand, fyra palmer och 50 000 snittblommor. Hållbarhet tycks inte vara ett centralt begrepp för arrangörerna och sponsorerna.

Hästar och ryttare i tomteluvor har i dagarna rört sig runt Råsta och Lötsjöarna, och det får de ju gärna. Dock hade vi gärna sluppit se att vårt unika och känsliga naturområde nyttjas som p-plats för bilar, lastbilar, cirkusfordon och hästtransporter. Söder om Råsta strandväg, 50 meter från vattenrallen, står hundratalet bilar och tunga fordon uppställda på en grusad yta. Massor av sopor ligger runt platsen, skräp slängs ner i sumpskogen. Den enligt byggloven ”tillfälligt ianspråktagna” marken där PEAB:s byggbodar stod samt ytor runt minigolfbanan och fotbollsplanen har på ett flexibelt sätt blivit p-platser.

Rädda Råstasjön, Naturskyddsföreningen och WWF har samma budskap till Solnas politiker: Vidga naturreservatets gränser och skydda den känsliga biotopen vid den lilla slättsjön. Restaurera, återplantera och främja natur- och rekreationsvärden runt sjöns nordöstra del. Bilar hör inte hemma här, vare sig de är i rörelse eller står stilla. Låt oss slippa se Råstasjön förvandlas till en parkeringsplats!

Världsnaturfonden skriver till Solna om naturreservatet

I förra veckan hände något mycket ovanligt – den internationellt ledande naturvårdsorganisationen WWF engagerade sig återigen i en lokal fråga. De tog direktkontakt med politikerna i Kommunstyrelsen i Solna och vi hoppas att de får gehör.

WWF har sedan tidigare lyft fram att Råstasjön är en unik svensk pärla. Kombinationen av ett älskat rekreationsområde i en växande storstad och en spännande naturmiljö med en mångfald av växter, fåglar, groddjur och fladdermöss gör Råstasjön till en ovanlig och skyddsvärd plats.

Nu utgår vi att Solnas styrande lyssnar på expertisen i WWF och utvidgar gränserna för naturreservatet.

Politiker i Solna – Ang naturreservat Råstasjön
Världsnaturfonden WWF har tagit del av Naturskyddsföreningen Solna-Sundbybergs förslag till naturreservat vid Råstasjön. Vi finner att detta förslag med avgränsningar, skötsel, förslag på anordningar och skyddsanspråk är bra.

Världsnaturfonden WWF är en global organisation som verkar mest globalt. I Sverige har vi bl a utsett Svenska Pärlor som exempel på unik och värdefull natur. Råstasjön är en sådan utsedd pärla som Solna stad har all anledning att vara stolt över. En grön oas i en snabbt urbaniserad omgivning där tillväxten är hög. Ett Central Park i miniatyr.

Vi utgår från att Solnas politiker tar väl hand om denna unika plats, helst enligt Naturskyddsföreningens förslag.

Med vänlig hälsning,
Peter Westman
naturvårdschef Världsnaturfonden Sverige

Solna vill köra bort en kändis från Råstasjön

Den 22 februari 2016 kom en dom Mark- och Miljööverdomstolen som stoppade allt byggande på strandskyddat område vid Råstasjön. Det innebär att området ska hållas fritt från byggnationer eller annat arbete som kan störa området. Man kan dock få dispens från strandskyddet om det är något speciellt som måste åtgärdas.

Förra hösten sade kommunstyrelsens ordförande, Pehr Granfalk, i en debatt i kommunfullmäktige att inte ett enda träd skulle röras innan allt är klart med bildandet av naturreservatet.

Trots detta togs ett träd som hade en mistel i sig ner, och det gjordes utan att begära dispens från artskyddet.

Nu har samma avdelning på Solna stad begärt att få göra stora arbeten runt gångvägen vid sumpskogen på norra sidan av sjön. I samband med detta har en begäran om dispens från strandskyddet lämnats in, och den har blivit godkänd av en tjänsteman på delegation. Det är förvånande att detta sker i tystnad, det verkar som att Solna fortfarande inte kan lämna Råstasjön i fred.

Det är mycket förvånande att denna dispens getts då den berömda Vattenrallen har kommit till platsen och det är inte tillåtet enligt artskyddsförordningen att förstöra/störa levnadsmiljöer m.m. för en art som finns i så liten utbredning i ett område/region.

Solna tog först ner en mistel, och nu vill staden köra bort de mest kända innevånarna vid Råstasjön, vattenrallen. De som är vid sjön är helt unika och lockar fågelintresserade personer från hela Europa eftersom fåglarna som normalt är väldigt skygg här visar upp sig på nära håll och tom kommer fram och äter ur handen.

Det är dags för Solna att hantera Råstasjön med respekt. Det är inte OK att ta beslut på tjänstemannanivå utan att flagga upp dessa beslut till politikerna som sitter i nämnderna. Rädda Råstasjön förutsätter att Solna inte genomför detta arbete då det skulle skrämma bort den unika vattenrallen för gott.

Jonathan Stenwall blir uppvaktad av vattenrallen

Kampen om Råstasjön går vidare

För snart två år sedan fällde Mark- och Miljööverdomstolen sin dom, som ledde till att den planerade byggnationen vid Råstasjön stoppades. Innan jul är planerna att Solnas kommunfullmäktige ska fatta beslut om Naturreservatet, men det förslag som ligger är alldeles för litet.

Fågel- såväl som växtarterna har minskat allteftersom Råstasjön har förlorat en hel del omgivande mark. Naturreservatet måste sträcka sig ända ut till Råsta strandväg, Evenemangsgatan, Vintervägen och Sjövägen. Den gräns Solna kommun har satt för naturreservatet kommer annars att betyda att fler arter går förlorade. Buffertzoner ända ut till nämnda gator måste ingå i reservatet för att fåglar, växter, insekter och övriga djur ska kunna finnas kvar i den omfattning som de finns idag. Reservatet blir annars utarmat. 

Att lägga ut spångar i våtmarken är helt fel. Det skulle förstöra den lilla våtmark som finns, och fågel- såväl som växt-, insekts- och fladdermusarter skulle gå förlorade. Solna kommun har fått inspirationen till spångar genom att jämföra Råstasjön med skyddade områden med avsevärt större yta. Den jämförelsen är helt förkastlig.  Hjälstaviken, Fysingen och Angarn, för att nämna några exempel, har för det första inte spångar i känsliga sumpskogar. För det andra är dessa områden stora och går inte att jämföra med det lilla område som Råstasjön utgör.

Vi i Solna har en bra artikel om detta som kan läsas här

Hotell för insekter

Idag kommer ett antar volontärer sätta upp insektshotell runt Råstasjön för att ge våra minsta flygande djur bättre förutsättningar. I första hand är det tänkt att vilda bin och humlor kommer checka in.

Det är Solna och Sundbybergs naturskyddsförening som ligger bakom initiativet, som varit lyckosamt på andra platser i och utanför landet.

Föreningen kommer även sköta hotellen framgent som framgår av Solnas godkännande. Har du vägarna förbi Råstasjön i eftermiddag kanske du kommer att se hotellbyggarna.